فاضله خواجه نبی

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش نجوم و اختر فیزیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دوبلین - کشور ایرلند

فاضله خواجه نبی

فهرست مقالات