سیامک اخشابی

  s.akhshabi@gu.ac.ir
   CV
 

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش کیهان شناسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نظریات پیمانه ای گرانش، کیهانشناخت عالم اولیه، فیزیک سیاه چاله ها

سیامک اخشابی

فهرست مقالات

 • Siamak Akhshabi, Light propagation and optical scalars in torsion theories of gravity, (MODERN PHYSICS LETTERS A - 34), 2019, 1950029-, Singapore.
 • Siamak Akhshabi, Elham Ghorani, Fazeleh Khajenabi, Inflation by spin and torsion in the Poincare gauge theory of gravity, (EPL - 119), 2017, 29002-, France.
 • Amene Behboodi, Siamak Akhshabi, K. Nozari, Scalar perturbation potentials in a homogeneous and isotropic Weitzenb ck geometry, (INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D - 25), 2016, 1650087-1-1650087-15, Singapore.
 • Amene Behboodi, Siamak Akhshabi, Kourosh Nozari, Braneworld setup and embedding in teleparallel gravity, (PHYSICS LETTERS B - 740), 2015, 291-297, Netherlands.
 • Amene Behboodi, Siamak Akhshabi, Kourosh Nozari, Braneworld Teleparallel Gravity, (PHYSICS LETTERS B - 723), 2013, 201-206, Netherlands.
 • Amene Behboodi, Siamak Akhshabi, Kourosh Nozari, Matter stability in modified teleparallel gravity, (PHYSICS LETTERS B - 718), 2012, 30-33, Netherlands.
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, Cosmological perturbations in a noncommutative braneworld inflation, (Research in Astronomy and Astrophysics - 12), 2012, 625-635, .
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, Noncommutative geometry inspired entropic inflation, (PHYSICS LETTERS B - 700), 2011, 91-96, Netherlands.
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, EFFECTS OF THE GENERALIZED UNCERTAINTY PRINCIPLE ON THE INFLATION PARAMETERS, (INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D - 19), 2010, 513-521, Singapore.
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, CHAOTIC INFLATION ON THE RANDALL SUNDRUM TWO-BRANE MODEL, (MODERN PHYSICS LETTERS A - 25), 2010, 2697-2713, Singapore.
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, One more step toward the noncommutative brane inflation, (PHYSICS LETTERS B - 683), 2010, 186-190, Netherlands.
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, Noncommutative geometry and the stability of circular orbits in a central force potential, (CHAOS SOLITONS and FRACTALS - 37), 2008, 324-331, ENGLAND.
 • Kourosh Nozari, Siamak Akhshabi, Orbits of particles in noncommutative Schwarzschild spacetime, (EPL - 80), 2007, 20002-p1-20002-p6, France.
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Noncommutative geometry and the stability of circular orbits in a central force potentials ، Chaos, Solitons & Fractals ، (1/1/2008) ، 37 ، 324-331
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Orbits of Particles in Noncommutative Schwarzschild Spacetime ، Europhysics Letters ، (1/18/2007) ، 80 ، 20002
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Stability of Circular Orbits in Noncommutative Schwarzschild Spacetime : A Perturbative Approach ، Acta Phys. Pol. B ، (1/1/2008) ، 39 ، 2867-2877
 • Kourosh Nozari, M. R. Setare, T. Azizi and S. Akhshabi، Bouncing Universe with Quintom Matter on the Warped DGP Brane ، Acta Phys. Pol. B ، (3/31/2010) ، 41 ، 897-910
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Effects of the Generalized Uncertainty Principle on the Inflation Parameters ، Int. J. Mod. Phys. D ، (6/1/2010) ، 5 ، 513-521
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Chaotic inflation on the Randall-Sundrum 2-brane mode ، Mod. Phys. Lett. A ، (8/1/2010) ، 25 ، 2697
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، One more step toward the noncommutativebrane inflation ، Phys. Lett. B ، (10/1/2010) ، 683 ، 186
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Noncommutative Geometry Inspired Entropic Inflation ، Phys. Lett. B ، (6/11/2011) ، 700 ، 91
 • Kourosh Nozari and Siamak Akhshabi، Cosmological perturbations in a noncommutativebraneworld inflation ، .Research in Astron. Astrophys ، (1/11/2012) ، 6 ، 625–635
 • A. Behboodi, S. Akhshabi and K. Nozari، Matter stability in modified teleparallel gravity ، Phys. Lett. B ، (7/1/2012) ، 718 ، 30
 • A. Behboodi, S. Akhshabi and K. Nozari، Braneworld teleparallel gravity ، Phys. Lett. B ، (6/1/2013) ، 723 ، 201-206
 • A. Behboodi, S. Akhshabi and K. Nozari، Braneworld setup and embedding in teleparallel gravity ، Phys. Lett. B ، (8/23/2015) ، 740 ، 291-297
 • A. Behboodi, S. Akhshabi and K. Nozari، Scalar perturbation potentials in a homogeneous and isotropic Weitzenböck geometry ، Int. J. Mod. Phys. D ، (6/1/2016) ، 25 ،
 • S. Akhshabi, E. Qorani and F. Khajenabi، Inflation by spin and torsion in the Poincare gauge theory ، EPL ، (7/1/2017) ، 119 ، 29002
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.