طه کوهرخی

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

Nuclear Physics-Charged Particles Transport in Fusion Plasma-Supersymmetric Quantum Mechanics-Non-Hermitian PT-Symmetric Quantum Mechanics-Light Nuclei Fusion Cross Sections.

طه کوهرخی

فهرست مقالات

  • Koohrokhi Taha, Robabeh Azadifar, Effect of Internal Breeding of Tritium and Helium-3 on the Ignition of an ICF Fuel Pellet, (JOURNAL OF FUSION ENERGY - 35), 2016, 493-497, USA.
  • Koohrokhi Taha, Abdolmajid Izadpanah, S. K. Hosseini, Fusion Cross Section of T(d n)4He and 3He(d p)4He Reactions by Four Parameters Formula Fusion Cross Section of Four Paramet, (JOURNAL OF FUSION ENERGY - 35), 2016, 816-822, USA.