طه کوهرخی

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

Nuclear Physics-Charged Particles Transport in Fusion Plasma-Supersymmetric Quantum Mechanics-Non-Hermitian PT-Symmetric Quantum Mechanics-Light Nuclei Fusion Cross Sections.

طه کوهرخی

فهرست مقالات