حسن خندان فدافن

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک
ارتباط

 
رزومه

   CV
  • بلوکي فاطمه, خندان فدافن حسن, لطفي اوريمي رحيم، اثر جانشاني Mn2+ بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانوفريت x=0, 0.25, 0.35, 0.5 Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4 تهيه شده به روش هم رسوبي ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1394) ، 23 ، 285-294
  • تجبر، ناصر؛ خندان فدافن, حسن؛ علی‌نژاد، محمدرضا، ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z= H, N) RFe10V2Zy و R= Y, Nd) ، مجله پژوهش فیزیک ایران ، (1387) ، 8 ، 159-168
موضوعشرحفایلتاریخ
شرح حال علمیCV فایل 1401/5/29 1:17 PM
کتابکتاب فایل 1396/12/26 9:31 AM

تعداد بازدید: 1266