عبدالمجید ایزد پناه

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک
ارتباط

  a-izadpanah
 
رزومه

 • ایمان کریمی راد ، موسی حسام ، علی بهرامی سامانی ، عبدالمجید ایزدپناه ، نفیسه مقدسی، روش رادیوایزوتوپی اندازه‌گیری سن آب زیرزمینی با استفاده از غني سازی تریتیوم ، آب و توسعه پايدار ، (1396) ، 4 ، 99-106
 • ایمان کریمی راد، موسی حسام , علی بهرامی سامانی , عبدالمجید ایزدپناه، تعیین سن آب زیرزمینی در سفره تحت فشار استان گلستان از طریق اندازه‌گیری تریتیوم ، نشريه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك ، (1392) ، 20 ، 183-199
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; مرادی، فاطمه; رجبلو، طاهره، مطالعه ویژگیهای حالت پایه هسته های سنگین زوج-زوج با استفاده از روش اسکریم- هارتری- فوک-بوگولیوبوف ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1397/اسفند) ، بیست و پنجمین ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; صادقلو، عاطفه، بررسی کارآمدی نسخه‌های پتانسیل پیرامونی در توجیه همزمان فرایند همجوشی و پراکندگی شبه کشسان ، همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ، (1397/مهر) ، نهمین ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; محمدعرازی، گزل، محاسبه سطح مقطع همجوشی هسته‌های تغییرشکل یافته با استفاده از رهیافت مدل Proximity در انرژیهای بالا و پایین‌تر از سد کولنی ، همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور ، (1397/مهر) ، نهمین ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; ، بررسی نقش فرایندهای فیزیکی در هادرون تراپی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو ، کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در علم، فناوری و سیستمهای هوشمند ، (1299/فروردین) ، اولین ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید، تحليل نيم ميكروسكوپيكي پاشندگي برخوردهاي هسته-هسته اي بر اساس پتانسيل فولدينگ با بستگي انر‍‍‍ژي تصحيح شده. ، كنفرانس هسته اي ايران ، (1299/فروردین) ، سيزدهمين ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید، اصل عليت و ناهنجاري پاشندگي هسته اي در پراكندگي كشسان ذره آلفا از كربن ، كنفرانس هسته اي ايران ، (1299/فروردین) ، چهاردهمين ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید ; نجفی مقدم، هانیه ، تحليل جديد پراكندگي كشسان C 12+α بر اساس رهيافت پديده شناختي پاشندگي ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، پانزدهمین ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید; موحدی، منصور ، بررسی سطوح انرژی در هسته 103Sn ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، پانزدهمین ،
 • شمعانیان، غلامحسین ; ایزدپناه، عبدالمجید ، ویژگی های ژئوشیمیایی و اثرات زیست محیطی رادیونوکلئیدها (با تاکید بر سرطان مری در استان گلستان) ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، پانزدهمین ،
 • موحدی، منصور ; ایزدپناه، عبدالمجید ; گالشی، بهنام ، کاربرد بنتونیت جهت نگاهداری پسماندهای فرآورده های رادیو اکتیو ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، پانزدهمین ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید ; یوسفی، مرضیه، تحليل جديد نيم‌ميكروسكوپيكي پاشندگي برخوردهاي هسته-هسته‌اي بر اساس پتانسيل فولدينگ ، كنفرانس هسته‌اي ايران ، (1299/فروردین) ، شانزدهمين ،
 • بابانژاد، نيلوفر ; كياني، فرشاد ; ايزدپناه، عبدالمجيد ; خرمالي، فرهاد ; اصغري‌زاده، فريد ، پراكنش راديونوكلئيد سزيم-137 در خاك‌هاي جنگلي با سازندهاي متفاوت و قابليت استفاده از آن جهت مطالعات حفاظت خاك در حوضه شصت‌كلاته استان گلستان ، همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم ، (1299/فروردین) ، اولين ،
 • بابانژاد، نيلوفر ; كياني، فرشاد ; ايزدپناه، عبدالمجيد ; اصغري‌زاده، فريد ، ردیابی عناصر سزیم-137 و سرب-210 در خاک‌های شصت‌کلاته استان گلستان جهت مطالعات فرسایش خاک ، كنفرانس هسته‌اي ايران ، (1299/فروردین) ، هفدهمين ،
 • كريمي‌راد، ايمان ; حسام، موسي ; بهرامي ساماني، علي ; ايزدپناه، عبدالمجيد ، استفاده از تكنيك هسته‌اي سن‌سنجي راديوايزوتوپي در هيدرولوژي ، همايش ملي مديريت جامع منابع آب ، (1299/فروردین) ، سومين ،
 • كريمي‌راد، ايمان ; حسام، موسي ; بهرامي ساماني، علي ; ايزدپناه، عبدالمجيد ، اندازه‌گيري تريتيوم طبيعي در آب‌هاي زيرزميني با استفاده از غني‌سازي الكتروليزي- مطالعه موردي استان گلستان ، همايش ملي مديريت جامع منابع آب ، (1299/فروردین) ، سومين ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید; رحمانی‌منش، سکینه، تعیین پتانسیل هسته-هسته ای بر اساس پدیده رنگین کمان هسته ای ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیستمین ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید، محاسبه احتمال گذار همجوشي هسته‌اي براي تمام نواحي انرژي با استفاده از روش ماتريس انتقال ، کنفرانس فيزيك ایران ، (1299/فروردین) ، ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید; میرزایی، مهدی; يعقوبي مهران، فرهاد ، مطالعه سطح مقطع همجوشي براي سيستم‌هاي مقيد ضعيف ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیستمین ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، مهدی، مطالعه برهم‌كنش يون‌هاي سنگين با استفاده از مدل تابع چگالي انرژي اسكريم ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیستمین ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; زاهدی، نسا; رحمانی‌منش، سکینه; احمدی، ماریا، استفاده از روش جديد ماتريس انتقال براي محاسبه نيمه عمر واپاشي آلفا ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیستمین ،
 • کوهرخی، طه; ایزدپناه،عبدالمجید; حسینی، پویا; مهدوی، محمد; آزادیفر، ربابه، تاثیر زایش داخلی تریتیوم و هلیوم-3 بر روی اشتعال یک قرص سوخت ICF ، کنفرانس فيزيك ایران ، (1299/فروردین) ، ،
 • احمدی، ماریا; کوهرخی، طه; ايزدپناه، عبدالمجيد ; میرمحمدحسینی، سیدابوالحسن، تأثير مغز سخت در سطح مقطع همجوشي هسته‌هاي سبك با استفاده از مدل اپتيكي ، کنفرانس هسته‌ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیست‌ويكمين ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، مهدی، مقايسه‌ي بين محل و ارتفاع سد همجوشي حاصل از پارامترسازی نتايج مدل تابع چگالي انرژي اسكريم با روابط پيشنهادي مدل Proximity ، کنفرانس فيزيك ایران ، (1299/فروردین) ، ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; احمدی، ماریا، محاسبه ديناميكي سطح مقطع همجوشي واكنش هسته‌هاي سنگين با استفاده از مدل ImQMD ، کنفرانس هسته‌ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیست‌ودومين ،
 • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; احمدی، ماریا، بررسي ديناميكي مكانيزم فرايند همجوشي با استفاده از مدل ImQMD ، کنفرانس فيزيك ایران ، (1299/فروردین) ، ،
 • کوهساریان، منیژه; ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید، محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفایی با استفاده از نسخه‌های مختلف پتانسیل پیرامونی با بکارگیری روش ماتریس انتقال ، کنفرانس هسته‌ای ایران ، (1299/فروردین) ، بیست‌وسومين ،
 • میرزایی، مهدی; زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، جواد، استفاده از مدل اسكريم در فرمول‌بندي ارتفاع و محل سد پتانسيل كل همجوشي ، همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور ، (1299/فروردین) ، هشتمين ،
 • میرزایی، مهدی; زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، جواد، مقايسه بين محل و ارتفاع سد همجوشي حاصل از پارامترسازي نتايج مدل تابع چگالي انرژي اسكريم با روابط پيشنهادي مدل Proximity ، همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور ، (1299/فروردین) ، هشتمين ،
 • ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید; محمدعرازی، گزل، بررسي اثرات تغييرشكل هسته‌ها و ماده هسته‌اي بر روي مكان و ارتفاع سد همجوشي ، كنفرانس هسته‌اي ايران ، (1299/فروردین) ، بيست و چهارمين ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1132