عبدالمجید نورتقانی

رشته تحصیلی

معماری - گرایش معماری مسکن

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شهید بهشتی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مسکن در مطالعات فرهنگی و روان شناسی محیط

عبدالمجید نورتقانی

فهرست مقالات