مهدیه پژوهان فر

   CV
 

رشته تحصیلی

معماری

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

استادیار

زمینه ها و علایق پژوهشی

معماری - معماری منظر

مهدیه پژوهان فر

فهرست مقالات