محمد فرخ زاد

  32540948 - 017
  http://mfarrokhzad.ir
   CV
 

رشته تحصیلی

معماری - گرایش معماری

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۰

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

معماری - معماری پایدار - معماری همساز با اقلیم - انرژی و معماری - سازه و تکنولوژی

محمد فرخ زاد

فهرست مقالات

 • , Mohammad Farrokhzad, , ( - 4), 2018, 135-169, .
 • , Mahdieh Pazhouhanfar, Mohammad Farrokhzad, An exploration of the relationships between urban building façade visual elements and people's preferences in the city of Gorgan, Iran, (Architectural Engineering and Design Management - 14), 2018, 1-14, ENGLAND.
 • Amirreza Roohizadeh, Mohammad reza Hafezi, Mohammad Farrokhzad, Siamak Panahi, Inspiration from Nature in the Training of Structural Design in Architecture, ( - 15), 2019, 59-72, .
 • Reza Pasian Khamri, Hassan Rajabali, Mohammad Farrokhzad, , ( - 7), 2017, 91-107, .
 • GholamReza Roshan, Mohammad Farrokhzad, S. Attia, Defining thermal comfort boundaries for heating and cooling demand estimation in Irans urban settlements, (BUILDING AND ENVIRONMENT - 121), 2017, 168-189, ENGLAND.
 • Arab Maryam, Mohammad Farrokhzad, , ( - 3), 2017, 147-173, .
 • Amir Reza Roohizadeh, Mohammad Farrokhzad, A REVIEW OF EDUCATING HISTORICAL STRUCTURE SUBJECTS IN ACADEMIC COURSES OF ARCHITECTURE, (Science and Education - 3), 2017, 439-450, Netherlands.
 • Amirreza Roohizadeh, Mohammad Farrokhzad, Rereading and Analysis of Inspiration from Nature in Design of Structure in Architecture, (International Journal of Scientific Study - 5), 2017, 369-389, India.
 • , Khodarahm Bazzi, Jafar Miralikatouli, Mohammad Farrokhzad, , ( - 4), 2018, 151-168, .
 • Mohammad Farrokhzad, , , , To examine performance of small towns in country of Gorgan, (DU - 8), 2015, 795-808, .
 • 1- حيدري، علي‌اکبر؛ فرخ‌زاد، محمد، سازه‌هاي هواي فشرده يا سازه‌هاي بادي ، مجله علمي-پژوهشي نامه معماري و شهرسازي ، (نامشخص) ، ، 67-87
 • 2- طبيبي، مظاهر؛ قراگوزلو، عليرضا؛ ميرکتولي، جعفر؛ فرخ‌زاد، محمد، مدل‌سازي مکاني توسعه کالبدي شهري براساس توان زيست‌محيطي (مطالعه موردي: شهر گرگان) ، ساخت شهر ، (نامشخص) ، ، 38-45
 • فرخ‌زاد، محمد؛ مدیری دوم، ایمان، کنکاشی در اصول طراحی فضاهای باز با توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران ، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی ، (1393/6/10) ، 16 ، 81-95
 • حيدري، علي‌اکبر؛ فرخ‌زاد، محمد، تاريخچة تحليلي معبد آناهيتا کنگاور ، رهپویه هنر ، (1390/12/29) ، 19 و 20 ، 63-76
 • Modiri Dovvom, Iman; Farrokhzad, Mohammad، An Explore in the Concepts and Structure of Iranian Garden with Surveying, Comparing and Classification of Existing Cases ، Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica ، (3/21/1920) ، 1 ، 255-275
 • Farrokhzad, Mohammad; Torkjazi, Milad; Pirhayati, Mehdi، Roots of Compatibility with Nature in Traditional Architecture of Gorgan ، Philippine Scientist Journal ، (3/21/1920) ، 2 ، 83-91
 • Roshani Yasaghi, Somayyeh; Farrokhzad, Mohammad، Context Improvement Margin Gorgan City; (Case Study: Mohtasham Area) ، Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ، (3/21/1920) ، ، 201-211
 • Montazerian, Hossein; Farrokhzad, Mohammad، An Investigation on Similarities between 2 Arts of Cinema and Architecture ، Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ، (3/21/1920) ، 5 ، 1-8
 • Okhovvat, Maryam; Farrokhzad, Mohammad، Sustainable development of rural vernacular architecture (Case Study: Ziarat village in Iran) ، International Journal of Scientific Research ، (3/21/1920) ، ،
 • Farrokhzad, Mohammad; Nayebi, Zohreh، Double skin glass façade and its effect on saving energy ، International Journal of Architecture & Urban Planning (IJAUP) ، (3/21/1920) ، 2 ، 65-74
 • Farrokhzad, Mohammad; MousaZadeh, Hosein; Zangiabadi, Zeynab; Khodadad, Mehdi، To examine performance of small towns in country of Gorgan ، DU Journal ، (3/21/1920) ، 5 ، 795-808
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.