حسن نظیف

  32534571 - 017
 

رشته تحصیلی

معماری

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

مربی - پایه ۳

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

معماری پایدار- مجموعه های معماری-آموزش معماری

حسن نظیف

فهرست مقالات