سمیه عمادالدین

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش ژئومورفولوژی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

سمیه عمادالدین

فهرست مقالات

  • somayeh zahab nazori, Somayeh Emadodin, hamad abbasnejad, Zoning of Stone Weathering Processes in Tehran and Alborz provinces based on GISAnalysis of Drainage Network Geomorphomerty on Bidkhan Volcano in Kerman Province, ( - 5), 2015, 169-178, .
  • mohammad mehdi hosein zadeh, Somayeh Emadodin, fakhroddin namjoo, , ( - 8), 2015, 1-18, Iran.