سمیه عمادالدین

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش ژئومورفولوژی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

سمیه عمادالدین

فهرست مقالات