سمیه عمادالدین

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا
ارتباط

رزومه

 • مرادی، آیدین، عمادالدین، سمیه، ارزیابی فرسایش تونلی با استفاده از روش ژئوالکتریک و ژئوتکنیک در محدوده روستای چشمه لی در استان گلستان ، پژوهش های فرسایش محیطی ، (1402) ، ، 248-276
 • آرخی، صالح، بارانی، شهرام، عمادالدین، سمیه، پهنه بندی خطر فرسایش و برآورد رسوب در حوضه چم گردلان(استان ایلام) با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE)، ، مخاطرات محیط طبیعی ، (1401) ، ، 35-56
 • آرخی، صالح، برزگر سواسری، مرضیه، عمادالدین، سمیه، بررسی شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در ارزیابی خشکسالی با تصاویر مودیس (مطالعه موردی: استان های قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی)، ، جغرافیا و مخاطرات محیطی ، (1401) ، ،
 • عمادالدین، سمیه، محمد قاسمی، مسعود، تعیین نقاط سیل خیز و مقایسه آن با سیلاب سال 1398 آق قلا و برآورد خسارت آن در بخش کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1401) ، ، 83-98
 • عمادالدین، سمیه، شاهی، ویدا، آرخی، صالح، آق آتابای، مریم، تعیین میزان ‌فرونشست زمین در محدوده مخروط افکنه جاجرود با استفاده از تکنیک تداخل¬سنجی تفاضلی راداری ، پژوهش های جغرافیای طبیعی ، (1401) ، ، 169-183
 • آرخی، صالح، محمودیان، عبدالرحمان، عمادالدین، سمیه، پیش بینی خطر تخریب جنگل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی: شهرستان سردشت) ، جغرافیا و مخاطرات محیطی ، (1400) ، ، 69-92
 • عمادالدین، سمیه، امیدی، مرجانه، آرخی، صالح، کرم، امیر، ارزیابی خطر وقوع فرسایش خندقی در حوضه آبخیز قویجق ، مخاطرات محیط طبیعی ، (1400) ، ، 16-33
 • عمادالدین، سمیه، طاهری، واله، محمد قاسمی، مسعود، نظری گزیک، زهرا، پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ، (1400) ، ، 75-95
 • عمادالدین، سمیه، شیدایی، مجد، نسرین، آرخی، صالح، بررسی تاثیر روند تغییرات کاربری اراضی روی افت تراز آب زیرزمینی (محدوده مطالعاتی: ماهیدشت کرمانشاه) ، مخاطرات محیط طبیعی ، (1399) ، 9 ، 125-142
 • عمادالدین، سمیه، فرزانه، فاطمه، آرخی، صالح، صیاسالار، یاسین، مکان یابی دفن پسماند شهری با استفاده از مدل¬های تحلیل سلسله مراتبی و شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان گرگان) ، جغرافیا و مخاطرات محیطی ، (1399) ، ، 187-205
 • عمادالدین، سمیه، شیدایی مجد، نسرین، بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بین سال‌های 1989 تا 2018 ، مهندسی جغرافیایی سرزمین ، (1399) ، ،
 • مرادی، آیدین، عمادالدین، سمیه، آرخی، صالح، رضایی، خلیل، تحلیل فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و اطلاعات گمانه¬های ژئوتکنیکی و چاه¬های پیزومتری(مطالعه موردی: منطفه شهری 18 تهران) ، مخاطرات طبیعی ، (1398) ، 7 ، 153-176
 • عمادالدین، سمیه، آریان کیا، مصطفی، باددست، بنفشه، تحلیل و رتبه بندی سطوح مناطق شهری بر اساس مؤلفةها و شاخص های ناپایداری محیط زیست شهری با آنتروپی شانون (مطالعه موردی: شهرستانهای استان البرز) ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1398) ، 9 ، 242-269
 • نصرتی، کاظم، حیدری، مینا،حسین زاده، محمد مهدی، عمادالدین، سمیه، پیش‌بینی قابلیت وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک رخدادهای نادر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، گرگان) ، علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، (1397) ، 22 ، 149-162
 • عمادالدین، سمیه، مرادی، آیدین، ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی، شبکه عصبی مصنوعی و مطالعات میدانی با رویکرد کاهش ریسک(مطالعه موردی: محور جاده هراز) ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ، (1397) ، 6 ، 172-190
 • حسین زاده، محمد مهدی، عمادالدین، سمیه، نامجو، فخرالدین، پهنه بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در حوضه قره‌سو گرگان ، فصل نامه جغرافیای طبیعی ، (1394) ، 8 ، 1-18
 • ذهاب ناظوری، سمیه، عمادالدین، سمیه، عباسنژاد، احمد، تحليل ژئومورفومتري شبکه زهکشي در مخروط آتشفشان بيدخوان (واقع در استان کرمان) ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1394) ، 5 ، 169-178
 • عمادالدین، سمیه، جعفر بیگلو، منصور، زمانزاده، سید محمد، یمانی، مجتبی، بررسي تغييرات سطح آب درياي خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن¬سنجي و مورفولوژي پادگانه¬ها در محدوده خليج گرگان ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ، (1393) ، 3 ، 114-127
 • عمادالدین، سمیه، بررسي نوسانات سطح آب درياي خزر و زمين ساخت البرزدرتغييرسطح اساس رودخانه نكارود ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1299) ، 3 ، 63-79
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 568