غلامرضا روشن

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش اقلیم شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

غلامرضا روشن

فهرست مقالات