علی اکبر نجفی کانی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا

دکتری (۱۳۸۵)

جغرافیا - برنامه ریزی روستایی

دانشگاه تهران - ایران

ارتباط

رزومه

 • ناهید عیسی نژاد، علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکویی، نقش گردشگری خانه¬های دوم در تحولات کالبدی- فضایی روستاهای کوهستانی مطالعه موردی: روستاهای بخش رودبار قصران شمیرانات ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (2023) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، ناهید عیسی نژاد، تحلیلی بر اثرات گردشگری خانه های دوم در روستاهای مناطق ییلاقی موردی روستاهای بخش رودبار قصران شمیرانات، ، جغرافیا و توسعه ، (2022) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بهمن صحنه، ربابه کلاته عربی، تحلیلی بر چالش های روستاهای سیل زده استان گلستان موردی: بخش مرکزی شهرستان آق قلا ، توسعه محلی ، (2021) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی, A Study of Challenges and Opportunities for the Development of Tourism in Coastal Villages: The Case Study of Villages in Babolsar , ijese , (2638) , ,
 • علی اکبر نحفی کانی, - The survey of Tourism in Rural Areas Development with Emphasis on Water Therapy (Hydrotherapy) Instance: Larijan District in Amol Township , ijed , (2638) , ,
 • علی اکبر نجفی کانی، زهرا محمدی, Examine the Role of Urban Management in the Development of Small Towns (Case Study: Bandare Torkeman City) , Current World Environment , (2636) , ,
 • علی اکبر نحفی کانی, Investigating sustainable development obstacles in front of mountainous village settlements (Case study: Mountainous Villages, Bandpey District, Babol Township) , irjabs , (2636) , ,
 • صالح ارخی، علی اکبر نجفی کانی، اسماعیل شاهکویی, - Remot sensing and GIS for mapping and monitoring land cover and land use changes using suppot vector machine algorithm(case study: Ilam dam watershed , irjabs , (2635) , ,
 • علی اکبر نحفی کانی, - The Function of Tourism in Rural Areas Development with Emphasis on Water Therapy (Hydrotherapy) Instance: Larijan District in Amol Township , JACS , (2634) , ,
 • غلامرضا روشن، علی اکبر نجفی کانی، علی شکور, - Evaluating climatic potential for palm cultivation in iran with emphasis on degree day index. , African jounals , (2631) , ,
 • بهروزی محمدی یگانه، منیژه احمدی، علی اکبر نجفی کانی و کبری نجفی، واکاوی توسعه فضایی روستاهای کوهستانی و جلگه ایف موردی شهرستان بابل ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی ، (1410) ، ،
 • حسین فراهانی، بهروز محمدی یگانه، علی اکبر نجفی کانی، کبری نجفی، تحلیل زمینه¬های بهبود نظام کارآفرینی و کسب و کارهای خرد و کوچک به منظور توسعه پایدار اقتصادی در نواحی روستایی موردی: روستاهای شهرستان بابلسر ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1402) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، بهمن صحنه، زهرا نظری، نقش دهیاری¬ها در توسعه کالبدی و فضایی نواحی روستایی(علی آباد کتول) ، مطالعات شهری و روستایی ، (1402) ، ،
 • رضوان کریمی، بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کانی، نقش بازاریابی الکترونیکی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، جغرافیا و توسعه ناحیه¬ای ، (1401) ، ،
 • زهرا شکوهی، بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کانی، نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی(فراوری محصول خرما) در توسعه اقتصادی و معیشت پایدار ، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، (1401) ، ،
 • ساجده نارویی ،علی اکبر نحفی کانی، ، نقش طرح هادی روستایی در تحولات فیزیکی و فضایی نواحی روستایی ، موردی روستای شهرستان دلگان ، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، (1401) ، ،
 • زهرا طوسی راد، علی اکبر نجفی کانی ، علیرضا خواجه شاهکویی، امکان¬سنجی توسعه گردشگری در روستاهای ییلاقی شهرستان مانه و سملقان ، برنامه ریزی منطقه ای ، (1401) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، تحلیلی بر تاب¬آوری¬ سکونتگاه¬های روستایی در برابر زمین¬لرزه مورد مطالعه: روستاهای کوهستانی و جلگه¬ای شهرستان آمل ، روستا و توسعه ، (1401) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، خدیجه حمیدی فیروزجایی، تحلیلی بر تنگناها و راهبردهای توسعه کالبدی – فیزیکی سکونتگاه¬های غیررسمی نمونه موردی: محله¬های حاشیه¬ای و پیرامونی¬ بابل ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1400) ، ،
 • فاطمه اسدی، بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کنی، بررسی تطبیقی فعالیت زنان روستایی در مناطق جلگه ای و کوهستانی، موردی قائمشهر ، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، ، (1400) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی کبری نجفی، ظرفیت¬سنجی گردشگری روستایی در نواحی ییلاقی با روش تحلیل¬خوشه¬ای نمونه موردي: روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1400) ، ،
 • صفیه بهمنی، بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کانی، نقش تعاونی دهیاریها در توسعه فضایی روستایی موردی بخش مرکزی کالبدی نواحی شهرستان گرگان، ، انجمن جغرافیایی ایران ، (1399) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، بهمن صحنه، صالح آرخی و آمنه مسگری، تحلیل بر پیامدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی، موردی: بخش مرکزی و نوکنده شهرستان بندر گز. ، مطالعات سکونتگاههای انسانی ، (1399) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، بهمن صحنه، صالح آرخی، شیما دلاور، بررسی متغیرهای اثر گذار بر تاب آوری مساکن روستایی، در برابر مخاطرات در روستاهای دشتی و کوهستانی موردی روستاهای بخش مرکزی قوچان ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای ، (1399) ، ،
 • صدیقه مهدوی، بهمن صحنه علی اکبر نجفی کانی، تحلیلی بر چالش ها و فرصت ها پیش روی توسعه یافتکی پایدار نواحی روستاههای کوهستانی و جلکه ای شهرستان گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1399) ، ،
 • بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کانی، لیلا نظری، نقش خانه های دوم در توسعه نواحی روستایی موردی روستاهای علی آباد کتول ، چغرافیا و روابط انسانی ، (1399) ، ،
 • علیرضا تاجیک، علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکویی، بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری تحت فشار در توسعه کشاورزی و نواحی روستایی، موردی: بخش بهاران شهرستان گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1399) ، ،
 • زهرا ناصری، بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کانی، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس ، روستا و توسعه ، (1398) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، چالش¬ها و تنگناهای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی، موردی: روستاهای بخش داشلی¬برون شهرستان گنبد، ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1398) ، ،
 • ابوذر نظری، علی اکبر نجفی کانی، ررسی راهکارهای بومی مدیریت مخاطرات طبیعی فعالیتهای زراعی روستایی با تاکید بر )سرمازدگی، سیل و خشکسالی( مطالعه موردی: شهرستان رازوجرگالن ، مدیریت و توسعه ، (1398) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی کبری نجفی، بررسی موانع توسعۀ گردشگری روستاهای کوهستانی با تأکید بر آب¬درماني مطالعه موردي: روستاهای بخش لاريجان شهرستان آمل ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1398) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، ابوذر نظری، عوامل موثر بر مدیریت ریسک فعالیت¬های زراعی در روستاهای شهرستان راز و جرگلان، ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1397) ، ،
 • طاهره باباییان، صالح آرخی، علی اکبر نجفی کانی، ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان برای تعیین نقاط بالقوه با استفاده از MCE و GIS ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی ، (1397) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، بررسی چالش¬ها و فرصت¬ها فراروی توسعه توریسم در روستاهای ساحلی، موردی: روستاهای شهرستان بابلسر، ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1397) ، ،
 • نرگس متولی، بهمن صحنه، علی اکبر نجفی کانی، نقش خانه های دوم در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی(بخش چهاردانگه ساری) ، روستا و توسعه ، (1397) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، بهمن صحنه، محسن اخلاقی، تحلیلی بر مدیریت ریسک محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی ، برنامه ریزی منطقه ای ، (1397) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، رضا بارگاهی، بررسی و تحلیل رضایتمندی شهروندان از شهرهای جدید با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر جدید عالی¬شهر ، ، شهر پایدار ، (1395) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، مهدی حسام و حدیثه آشور، سنجش وضعیت توسعه کار افرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک ORESTE موردی: گرگان ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1395) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، عبدالظیم قانقرمه ، زهرا محمدی، بررسی توسعه کالبدی شهرهای ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار( شهر بندر ترکمن ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1395) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، اسماعیل شاهکویی و معصومه ملایی، بررسی پیامدهای مکانیزاسیون کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان)، ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1395) ، ،
 • طاهره باباییان، صالح آرخی، علی اکبر نجفی کانی، ارزیابی توان اکولوزیک شهر گرگان برای تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده GIS و MCE ، ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی ، (1394) ، ،
 • علیرضا خواجه شاهکویی، علی اکبر نجفی کانی، زینب وصال، بررسی عوامل موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان، موردی: دهستان جاجرق شهرستان بینالود، ، برنامه ریزی و پژوهش های روستایی ، (1394) ، ،
 • زینب وصال،علیرضا خواجه شاهکویی و علی اکبر نجفی کانی، نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار نواحی روستایی( موردی: بخش مرکزی فریمان) ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1394) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، زینب وصال، نقش مدیریت محلی در توانمندسازی زنان روستایی، (مطالعه موردی: دهستان ، مطالعات سکونتگاههای انسانی ، (1394) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، علیرضا خواجه شاهکویی و شهرام مهدوی، سنجش شاخص¬های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)، ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1394) ، ،
 • ، علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکویی، شهرام مهدوی، سنجش شاخص¬های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی، (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)، ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1394) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، ارزیابی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در توسعه فضایی شهر، با تأکید بر طرح¬های عمرانی (مطالعه موردی: شهر پلدختر) ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی ، (1394) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، طاهره باباییان، بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان ازعملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل، ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی ، (1393) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، بهنام متوسلی، تاثیر شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق شهری و منطقه ایی، موردی: مهریز ، نگرش های نو در جغرافیای انسانی ، (1393) ، ،
 • علیرضا خواحه شاهکویی، علی اکبر نجفی کانی، سمیرا صدرایی، بررسی گرمسار،الگوی توسعه فضایی- کالبدی جغرافیای انسانی، شهر بندر گز با تاکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه نگرش های نو در ، نگرش های نو در جغرافیای انسانی ، (1393) ، ،
 • علیرضا خواحه شاهکویی، علی اکبر نجفی کانی، سمیه شریفان، بررسی کیفیت زندگی در نواحی مختلف شهری، موردی: نیشابور، ، مدیریت شهری و روستایی ، (1393) ، ،
 • علیرضا خواحه شاهکویی، غلامرضا خوشفر، علی اکبر نجفی کانی، سپیده شفاهی، تحلیلی بر مشارکت شهروندان در فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری(موردی: شهر گلوگاه)، ، آمایش محیط ، (1393) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، نوشین صادقی، مریم رحمانی، بررسی چالش های روستاهای الحاقی به شهرهای میانی، گرگان، ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1392) ، ،
 • معصومه بهنمیری، جعفر میرکتولی، علی اکبر نجفی کانی، ارائه مدلی کارامد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه شهری در شمال ایران، موردی: بابلسر ، برنامه ریزی منطقه ای ، (1392) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، طاهره باباییان، بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری( موردی: بابل ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی ، (1392) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، ام البنین زنگانه، آبیاری مدرن گامی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی موردی: علی آباد کتول ، مطالعات سکونتگاههای انسانی ، (1392) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، اسماعیل مهاجر، هاشم سیدی، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق ییلاقی و کوهستانی(شاندیز) ، گردشگری و چشم انداز آینده، قشم ، (1392) ، ،
 • سمانه مسیبی، شهرام مهدوی، علی اکبر نجفی کانی، بررسی رضایت مردم از عملکرد مدیران شهری و نقش ان در کیفیت زندگی مردم ، موردی: کاشان، ، تحقیقات جغرافیایی ، (1392) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، محمد میرزاعلی، بررسی و سنجش میزان مشارکت مردم و نقش ان در توسعه روستایی( دهستان سلطانعلی گنبد)، ، مطالعات سکونتگاههای انسانی ، (1391) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی،سید حسن مطیعی لنگرودی، کبری نجفی، امكان سنجي توسعه اكوتوريسم با استفاده از مدل تحليليSWOT نمونه موردي: شهرستان آمل، ، انجمن جغرافیایی ایران ، (1388) ، ،
 • سیدحسن مطیعی لنگرودی، علی اکبر نجفی کانی، اثرات شهرك‌ها و نواحي صنعتي درتوسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي نمونه موردي، شهرستان بابل ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، (1386) ، ،
 • مسعود مهدوی، علی اکبر نجفی کانی، دهياري‌ها تجربه‌اي ديگر در مديريت روستايي ايران، موردی: آذربایجان غربی ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، (1384) ، ،
 • علی اکبر نحفی کانی، اهمیت اینترنت در توسعه کشاورزی و روستایی ، فصلنامه سپهر ، (1381) ، ،
 • مجتبی قدیری معصوم، علی اکبر نجفی کانی، جايگاه روستا در برنامه‌هاي عمراني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌، ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، (1381) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی, The Role of Ecotourism in Economic Development of the Caspian Sea Coast. JULY. 2010 , , (2631/8) , ,
 • علی اکبر نجفی کانی, Management of water resources in desert villages. China , , (2627/4) , ,
 • علی اکبر نجفی کانی، اسماعیل مهاجر، مراتع ايران، چالش ها و راهكارها فراروي دامپروري ، ، (1398/آبان) ، ،
 • کبری نجفی، علی اکبر نجفی کانی، بررسی تطبیقی شاخصهای توسعه یافتگی در روستاهای دارا و فاقد گردشگری با تاکید بر آبدرمانی نمونه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل ، ، (1397/بهمن) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، کبری نجفی، حلیلی بر تاب آوری سکونتگاههای مناطق روستایی در برابر زمین لرزه )مطالعه موردی: روستاهای بخش الریجان آمل ، ، (1397/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، امکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی (موردی: شهرستان بندر گز) ، ، (1393/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، سمیرا صدرایی، ارزیابی رضایت گردشگران از خدمات گردشگری ساحلی( موردی: شهرستان بندر گز) ، ، (1393/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی چالش ها و فرصتها فراروی توسعه گردشگری( روستای زیارت، گرگان ، ، (1393/مهر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، خدیجه حمیدی ، بررسی چالش ها و راهبردهای توسعه سکونتگاههای غیررسمی، موردی: بابل ، ، (1393/شهریور) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، ارزیابی و تحلیل میزان رضایت مندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی( موردی: روستای توشن ، گرگان) ، ، (1393/اردیبهشت) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، طاهره باباییان، بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی، موردی: بابل، ، ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی میزان رضایت گردشگران در تفرجگاههای پیرامون شهری(گرگان) ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، سمیه شریفان، بررسی موانع توسعه فضایی بافتهای فرسوده شهری، موردی شهر گرگان ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، زینب وصال، نقش مدیران محلی در توانمندسازی زنان روستایی، ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (موردی: روستای کفشگیری گرگان) ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی نقش کارافرینی در بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی چالش های توسعه گردشگری فراروی روستاهای کوهستانی، موردی: بخش بندپی شرقی بابل ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، خانم سیدی، بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای ساحلی، تنکابن ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، مریم رحمانی، امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل Ahp ( موردی زیارت گرگان) ، ، (1392/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، ارزیابی تحقق طرحهای مبتنی بر طرح هادی شهری(بندر ترکمن) ، ، (1392/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، خانم شعبانی، بررسی سیاست های دولت در بهبود بافت فرسوده شهری در ایران ، ، (1392/مهر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بهنام متوسلی، بررسی اثرات شهرکهای صنعتی در توسعه شهری، موردی: مهریز ، ، (1391/بهمن) ، ،
 • صالح آرخی، علی اکبر نجفی کانی، بهره وری از پساب فاضلاب در کشاورزی بمنظور مقابله با کم آبی ، ، (1391/آبان) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، رضا بارگاهی، نقش سلسله زندیه در ترویج فرهنگ تشیع و توسعه کالبدی شهر شیراز ، ، (1391/آبان) ، ،
 • صالح آرخی، علی اکبر نجفی کانی، توسعه پایدار و نقش آن در حفاظت محیط زیست، ، ، (1391/مرداد) ، ،
 • صالح آرخی، علی اکبر نجفی کانی، ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی پوشش زمین ( قلارنگ در استان ابلام) ، ، (1391/مرداد) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (روستای زیارت گرگان) ، ، (1391/خرداد) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی و محمد میرزاعلی، نقش مدیران روستایی در مشارکت روستاییان، موردی گنبد ، ، (1390/دی) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی اثرات سیلاب بر اقتصاد کشاورزی، همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد ، ، (1390/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، شهرام مهدوی، ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان، همایش شهرداری بمنزله نهاد اجتماعی، تهران ، ، (1390/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، شهرام مهدوی، ارزیابی توانمندی سازی حاسیه شهرها با استفاده از مدل تحلیلی SWOT ، ، ، (1390/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسی تطبیقی روستاهای دارای توریسم با غیرتوریستی با تاکید بر آبدرمانی، دانشگاه آزاد زاهدان ، ، (1390/آبان) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، نقش توریسم در توسعه منطقه ایی با تاکید بر آگروتوریسم، همایش توسعه گردشگری ، ، (1390/شهریور) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، نقش شهرکهای صنعتی در توسعه نواحی روستایی ، ، (1390/مرداد) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، - نقش توان هاي محيط با تاكيد بر منابع آب و اقليم در برنامه ريزي روستايي(مطالعه موردي: شهرستان يزد) ، ، (1390/مرداد) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، تنگه واشی نمادی از ژئوتوریسم در فیروزکوه، نخستین همایش گردشگری روستایی، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1386 ، ، (1385/آذر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، بررسي ضوابط و مقررات ساختمانها در برابر حريق، همايش آتش نشاني وزارت كشور ، ، (1381/مهر) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، رضا بارگاهی، مذیریت مخاطرات سکونتگاههای انسانی ، ، (1400/9/17) ، ،
 • سید حسن مطیعی لنگرودی، علی اکبر نجفی کانی، توسعه و صنعتی سازی روستا ، ، (1390/10/11) ، ،
 • علی اکبر نجفی کانی، مقدمه ای بر جغرافیای طبیعی ایران ، ، (1381/6/2) ، ،
 • پژوهشگر برتر ، دانشگاه گلستان ، (1387) ، ایران
 • پژوهشگر برتر ، دانشگاه گلستان ، (1390) ، ایران
 • پژوهشگر برتر ، دانشگاه گلستان ، (1394) ، ایران
 • پژوهشگر برتر ، دانشگاه گلستان ، (1399) ، ایران
 • پژوهشگر برتر ، دانشگاه گلستان ، (1401) ، ایران
 • استاد برتر دانشگاه ، دانشگاه گلستان ، (1391) ،
 • استاد برتر دانشگاه ، دانشگاه گلستان ، (1396) ، ایران
  عضو انجمن جغرافیدانان ایران ، (1385) ، عضو موسسه توسعه روستایی ایران ، (1380) ،
 • سولماز سخاوي، نقش شهرهاي مياني در تغيير كاركردهاي روستاهاي حاشيه آن بر تاكيد بر تغيير كاربري اراضي، نمونه موردي : گنبد، ،استاد راهنما1391، ، ، (1391/6/20)
 • شهرام مهدوی،، ارزیابی و سنجش شاخص های توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی،موردی: کاشان، دانشگاه گلستان، استاد راهنما ،1390 ، ، (1390/6/28)
 • سيد هاشم سيدي، امكان سنجي توسعه توريسم در شهرهاي ییلاقی(موردي: شهر شاندیز)، ، دانشگاه گلستان، استاد راهنما، 1389 ، ، (1389/10/20)
 • خديجه تقي پور،، سنجش توسعه يافتگي شهرهاي نوپا، موردي: شهرهاي كوچك در شهرستان بابل، دانشگاه گلستان استاد راهنما ،1389 ، ، (1389/10/18)
 • مريم موسي دخت، نقش گردشگري بر توسعه پايدار روستاهاي محدوده آبگرم لاريجان با تاكيد بر آب درماني، ، استاد راهنما ،1389 ، ، (1389/6/25)
 • عالمه عرب، بررسي عوامل موثر بر الگوي كشت محصولات كشاورزي و تاثير آن بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي خانوار روستايي ، نمونه موردي: شهرستان گرگان، دانشگاه پيام نور گنبد، (استاد راهنما)1389. ، ، (1389/6/25)
 • مهرناز قاسمي، بررسي تطبيقي جايگاه زنان در توسعه بخش كشاورزي نواحي كوهستاني و جلگه ايي شهرستان بهشهر، ، استاد راهنما، 1389 ، ، (1389/6/25)
 • مهناز كوشكي ، ساماندهي كارگاههاي مزاحم شهري: موردي گرگان، دانشگاه گلستان ، استاد راهنما ،1388 ، ، (1388/10/25)
 • جواد عادلي،، نقش اعتبارات خرد در توسعه نواحي روستايي، نمونه موردي:شهرستان آزادشهر، استادمشاور ، 1388 ، ، (1388/6/25)
 • ام البنين زنگانه، نقش شيوه هاي مدرن آبياري در توسعه اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي، نمونه موردي:شهرستان گرگان، ( استاد راهنما)، ،1388 ، ، (1388/6/25)
 • کبری نجفی، نقش زيرساخت هاي ژئومورفولوژي در توسعه اكوتوريسم، نمونه موردي: شهرستان آمل،دانشگاه تبريز، كبري نجفي ، دانشگاه تبریز، (استاد مشاور)، 1386 ، ، (1386/9/15)
 • دانشحویان ، راهنمایی و مشاوره حدود 100 پایان نامه ، ، (نامشخص)
 • نقشه خوانی ، کارشناسی ، (1377) ، دانشگاه علوم انتظامی/ امین
 • جغرافیای روستایی ایران ، کارشناسی ، (1377) ، دانشگاه علوم انتظامی/ امین
 • جغرفیای شهری ایران ، کارشناسی ، (1377) ، دانشگاه علوم انتظامی/ امین
 • کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی ، کارشناسی ارشد ، (1386) ، دانشگاه پیام نور/ گنبد
 • روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی ، کارشناسی ارشد ، (1386) ، دانشگاه پیام نور/ گنبد
 • نظریه های توسعه و برنامه ریزی روستایی ، کارشناسی ارشد ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ، کارشناسی ارشد ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • مدیریت ریسک در برنامه ریزی روستایی ، کارشناسی ارشد ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • برنامه ریزی کاربری اراضی ، کارشناسی ارشد ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • مبانی جغرافیای اقتصادی ، کارشناسی ، (1386) ، دانشگاه گلستان
 • جغرافیای اقتصادی ایران ، کارشناسی ، (1386) ، دانشگاه گلستان
 • برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستایی ، کارشناسی ، (1387) ، دانشگاه گلستان
 • زمین در فضا ، کارشناسی ، (1386) ، دانشگاه گلستان
 • فنون تصمصم گیری و آینده پژوهی ، کارشناسی ارشد ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • برنامه ریزی کالبدی و فضایی سکونتگاههای روستای ، کارشناسی ارشد ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • روش تحقیق در مخاطرات محیطی ، کارشناسی ارشد ، (1400) ، دانشگاه گلستان
 • مدیریت پروژه در مخاطرات محیطی ، کارشناسی ارشد ، (1400) ، دانشگاه گلستان
 • برنامه ریزی منطقه ای ، کارشناسی ، (1386) ، دانشگاه گلستان
 • اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای ، کارشناسی ارشد ، (1386) ، دانشگاه گلستان
 • مدیرگروه جغرافیا ، (1387 - 1392) ، دانشگاه گلستان
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و احتماعی دانشگاه گلستان ، (1392 - 1393) ، دانشگاه گلستان
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه گلستان ، (1394 - 1397) ، دانشگاه گلستان
 • کارشناس ارشد و مشاور معاون شهرداری ها و دهیاری های کشور(وزارت کشور) ، (1381 - 1385) ، وزارت کشور/ تهران
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه گلستان ، (1397 - تاکنون) ، دانشگاه گلستان
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی استان گلستان ، (1396 - 1398) ، استان گلستان
 • عضو شورای کمیسیون مواردخاص دانشگاه ، (1394 - 1397) ، دانشگاه گلستان
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه ، (1396 - 1400) ، دانشگاه گلستان
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، (1394 - 1397) ، دانشگاه گلستان
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه ، (1392 - 1394) ، دانشگاه گلستان
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه ، (1392 - 1397) ، دانشگاه گلستان
 • عضو شورای دانشگاه ، (1394 - 1397) ، دانشگاه گلستان
موضوعشرحفایلتاریخ
رزومه  فایل 1402/7/26 7:54 PM

تعداد بازدید: 1432