علی اکبر نجفی کانی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا
ارتباط

رزومه