علی اکبر نجفی کانی

  Alinajafi_1159@ yahoo.com
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش برنامه ریزی روستایی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۱

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

آمایش سرزمین و تحلیل آماری- جغرافیای اقتصادی - برنامه ریزی ناحیه ای و گردشگری

علی اکبر نجفی کانی

فهرست مقالات