خدارحم بزی

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اصفهان - کشور ایران

خدارحم بزی

زمينه هاي پژوهشی مورد علاقه
----------------------------------------------------------------------
جغرافياي فرهنگي
فرهنگ شهري
ايديولوژي و محيط زيست شهري
محيط زيست شهري
ساختار فضايي كالبدي شهري
مطالعات اقتصادي اجتماعي شهري
الگوي شهري اسلامي ايراني
نقش زنان در برنامه ريزي شهري  

 • بزی، خدارحم، تحليلي بر روند شهرنشيني و توسعه فيزيكي شهر زابل ، فصلنامه فضاي جغرافيايي ، (1386/1/1) ، 18 ، 30-1
 • بزی، خدارحم، تبیین تفاوت های فضایی امکانات شهری از طریق سطح بندی نظام شهری در استان سیستان و بلوچستان ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1386/10/1) ، 20 ، 1-22
 • بزی، خدارحم ، شهر سوخته از نام و آوازه تا وضعیت گردشگری ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1387/1/1) ، 21 ، 25-44
 • بزی، خدارحم؛ شرافت سید، امان گلدی، تأملی بر بازار هفتگی آق قلا و اثرات اقتصادی اجتماعی آن ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1387/1/1) ، 24 ، 1-22
 • بزی،خدارحم؛ افراسیابی، محمد صادق، سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید(مطالعه موردی شهر جدید صدرا) ، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، (1388/7/1) ، 2 ، 111-134
 • حسینی،سید محمود؛ اختصاصی،محمدرضا؛ بزی، خدارحم، بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بیابان زایی سیستان(مطالعه موردی: منطقه نیاتک) ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1389/7/1) ، 31 ، 136- 119
 • غازی، ایران؛ بیک محمدی، حسن؛ بزی، خدارحم، تأملی بر اقتصاد غیر رسمی در شهر زابل ، تحقیقات جغرافیایی ، (1385/7/1) ، 82 ، 102-115
 • بزی، خدارحم؛ هدایتی، صلاح، روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی مطالعه موردی: منطقه سیستان ، فصلنامه روستا و توسعه ، (1389/7/1) ، 3 ، 126- 105
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ حنیفی اصل،یاسین؛ راضی،امیر، تحلیل تفاوت های مکانی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی کشور (مقایسه تطبیقی مراکز شهری و روستایی شهرستان ارومیه) ، مجله جامعه شناسی ایران ، (1389/3/1) ، 2 ، 102-74
 • بزی، خدارحم؛ کیانی،اکبر؛ افراسیابی راد، محمد صادق، ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis (مطالعه موردی شهر شیراز) ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، ، (1389/10/1) ، 3 ، 103-130
 • بزی، خدارحم؛ جواهری، عباس؛ عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل، بررسی افتراق مکانی- فضایی محله های شهر زابل در برخورداری از شاخص های مسکن سالم ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، (1390/7/1) ، 2 ، 202- 185
 • بزی، خدارحم، محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی: شهر زابل ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، (1391/3/1) ، 104 ، 18006-18030
 • بزی، خدارحم؛ سرگلزایی، صدیقه، ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس مطالعه موردی زابل ، مجله برنامه ریزی فضایی ، (1391/3/1) ، 5 ، 107-120
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ جواهری، عباس، ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی، مطالعه موردی: شهر مأمونیه- استان مرکزی ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، (1391/7/1) ، 107 ، 18707-18728
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ زارعی، یعقوب، بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر ، رفاه اجتماعی ، (1391/3/1) ، 44 ، 231-258
 • بزی، خدارحم؛ عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل، تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم(مطالعه موردی شهر استهبان) ، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ، (1392/3/1) ، 49 ، 201-204
 • بزی، خدارحم؛ خمر، غلامعلی؛ کیانی، اکبر؛ میرشکاری، محمدعلی؛ گلچین، پیمان، ارزیابی ترجیحات گروه های متفاوت سنی از مناظر بصری پارک ملت زاهدان ، جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای ، (1392/10/1) ، 9 ، 49-68
 • کیانی، اکبر؛ بزی، خدارحم؛ سالاری سردری، فرضعلی، اولویت سنجی تعیین راهبرهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از تحلیل شبکه (ANP) ، تحقیقات جغرافیایی ، (1392/3/1) ، 111 ، 195-210
 • بزی، خدارحم؛ شاهمرادی، لقمان؛ حیدری تاشه کبود، اکبر، بررسی و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه پایدار محله ای با استفاده از مدل Topsis(مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) ، جغرافیا و توسعه ، (1393/7/1) ، 36 ، 49-60
 • بزی، خدارحم؛ وحدتی؛ معصومه، ارزیابی میزان فشردگی/ پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد ، جغرافیا و برنامه ریزی ، (1393/3/1) ، 49 ، 1-18
 • بزی، خدارحم؛ رضایی، بیت اله، بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر امنیت در شهر زابل ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1391/7/1) ، 5 ، 19-36
 • بزی، خدارحم؛ میرشکاری، محمدعلی، ارزیابی دیداری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی ، آمایش محیط ، (1394/7/1) ، 31 ، 99-123
 • بزی،خدارحم؛ حیدری، فاطمه، بررسی سرمایه اجتماعی در محلات مختلف شهر داراب(استان فارس) ، پژوهش و برنامه ریزی شهری ، (1395/3/1) ، 24 ، 143-156
 • بزی،خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ صفرزایی، عبدالغنی، بررسی علل شکل گیری و راهکارهای مقابله با حاشیه نشینی در شهر زابل با تأکید بر توانمندسازی ، مطالعات شهری ، (1395/3/1) ، 21 ، 17-27
 • بزی،خدارحم؛ میرکتولی، جعفر؛ زایدلی، حاجی سلطان، ارزیابی نقش و تأثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه موردی: شهر گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1396/7/1) ، 46 ، 147-168
 • بزی، خدارحم؛ معمری، ابراهیم ، تبیین و تحلیل نابرابری های خدمات توسعه سلامت و بهداشت با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی: استان گلستان) ، جغرافیا و توسعه ، (1396/4/1) ، 49 ، 97-116
 • بزی، خدارحم؛ موسی زاده، حسین؛ حسین نژاد، مجتبی، سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی محله های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP)) (موردشناسی: محله های منطقه یک شهری گرگان) ، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1396/4/1) ، 25 ، 105-124
 • Bazzi, Khodarahm، Review of the socio- economical effects of second clothing smuggle to Iran ، Journal of Basic and Applied Scientific Research ، (3/1/2012) ، 3 ،
 • Bazzi, Khodarahm، Survey and analytic the role of critical center and wind erosion in vacate of rural settlements with using GIS technique in Zabol ، International Research Journal of Applied and Basic Sciences ، (6/22/2634) ، 1 ،
 • Bazzi, Khodarahm، Evaluating the development degree of Sistan and Baluchistan counties with spatial and hierarchical planning approach ، International research journal of applied and basic sciences ، (2/22/2634) ، 3 ،
 • Bazzi, Khodarahm، A Reflection on Sustainable Environment in Islamic World ، International Journal of Academic Research- Hekmat ، (11/22/2634) ، 6 ،
 • ,Bazzi, Khodarahm; Khamar, Gholamali ;Ashkbos، Management of natural crisis(Earthquake in this case), A case study of Dehdasht city ، American journal of sustainable cities and society ، (4/9/2635) ، 1 ، 459-472
 • Bazzi, Khodarahm، Expanded of informal jobs in Iranian border cities, case: Zabol- Iran ، International journal of Geography and Geology ، (2015/4/1) ، 17 ، 47-56
 • Bazzi, Khodarahm, Khoshfar, Gholamreza, Mosazadeh, Hosin، Strategies for tourism development in national parks with the use of SWOT(Case: Golestan National Park) ، International journal of Geography and Geology ، (8/30/2635) ، 12 ، 159-169
 • بزی، خدارحم، حل بحران آب در سيستان از طريق توسعه فضايي ، اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب ، (1381/12/23) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.