خدارحم بزی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا
ارتباط

  01738737000 - Gorgan
 
رزومه

   CV
 • Bazzi, Khodarahm، Expanded of informal jobs in Iranian border cities, case: Zabol- Iran ، International journal of Geography and Geology ، (2015) ، 3 ، 47-56
 • بزی، خدارحم.، خمری، منصور.، معمری، ابراهیم، ارزیابی فضایی آسیب پذیری کاربریهای استراتژیک و خطر پذیر شهر گرگان براساس رویکرد پدافند غیر عامل ، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری ، (1397) ، ، 69-92
 • سیدی، مهسا.، خواجه شاهکوهی، علیرضا.، بزی، خدارحم، موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1397) ، ، 65-76
 • بزی، خدارحم.، صادقی، نوشین. ، تحلیل و برآورد آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: شهر گرگان ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1396) ، ، 73-88
 • بزی،خدارحم؛ میرکتولی، جعفر؛ زایدلی، حاجی سلطان، ارزیابی نقش و تأثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه موردی: شهر گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1396) ، ، 147-168
 • بزی، خدارحم؛ معمری، ابراهیم ، تبیین و تحلیل نابرابری های خدمات توسعه سلامت و بهداشت با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی: استان گلستان) ، جغرافیا و توسعه ، (1396) ، ، 97-116
 • بزی، خدارحم؛ موسی زاده، حسین؛ حسین نژاد، مجتبی، سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی محله های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP)) (موردشناسی: محله های منطقه یک شهری گرگان) ، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1396) ، ، 105-124
 • بزی،خدارحم؛ حیدری، فاطمه، بررسی سرمایه اجتماعی در محلات مختلف شهر داراب(استان فارس) ، پژوهش و برنامه ریزی شهری ، (1395) ، ، 143-156
 • بزی،خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ صفرزایی، عبدالغنی، بررسی علل شکل گیری و راهکارهای مقابله با حاشیه نشینی در شهر زابل با تأکید بر توانمندسازی ، مطالعات شهری ، (1395) ، ، 17-27
 • بزی، خدارحم؛ میرشکاری، محمدعلی، ارزیابی دیداری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی ، آمایش محیط ، (1394) ، ، 99-123
 • بزی، خدارحم؛ شاهمرادی، لقمان؛ حیدری تاشه کبود، اکبر، بررسی و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه پایدار محله ای با استفاده از مدل Topsis(مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) ، جغرافیا و توسعه ، (1393) ، ، 49-60
 • بزی، خدارحم؛ وحدتی؛ معصومه، ارزیابی میزان فشردگی/ پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد ، جغرافیا و برنامه ریزی ، (1393) ، ، 1-18
 • بزی، خدارحم؛ خمر، غلامعلی؛ کیانی، اکبر؛ میرشکاری، محمدعلی؛ گلچین، پیمان، ارزیابی ترجیحات گروه های متفاوت سنی از مناظر بصری پارک ملت زاهدان ، جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای ، (1392) ، ، 49-68
 • کیانی، اکبر؛ بزی، خدارحم؛ سالاری سردری، فرضعلی، اولویت سنجی تعیین راهبرهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از تحلیل شبکه (ANP) ، تحقیقات جغرافیایی ، (1392) ، 4 ، 195-210
 • بزی، خدارحم؛ عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل، تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم(مطالعه موردی شهر استهبان) ، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ، (1392) ، 1 ، 201-204
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ جواهری، عباس، ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی، مطالعه موردی: شهر مأمونیه- استان مرکزی ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، (1391) ، 4 ، 18707-18728
 • بزی، خدارحم؛ رضایی، بیت اله، بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر امنیت در شهر زابل ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1391) ، ، 19-36
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ زارعی، یعقوب، بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر ، رفاه اجتماعی ، (1391) ، 12 ، 231-258
 • بزی، خدارحم، محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی: شهر زابل ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، (1391) ، 27 ، 18006-18030
 • بزی، خدارحم؛ سرگلزایی، صدیقه، ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس مطالعه موردی زابل ، مجله برنامه ریزی فضایی ، (1391) ، 1 ، 107-120
 • بزی، خدارحم؛ جواهری، عباس؛ عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل، بررسی افتراق مکانی- فضایی محله های شهر زابل در برخورداری از شاخص های مسکن سالم ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، (1390) ، 22 ، 202- 185
 • بزی، خدارحم؛ کیانی،اکبر؛ افراسیابی راد، محمد صادق، ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis (مطالعه موردی شهر شیراز) ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، ، (1389) ، 1 ، 103-130
 • حسینی،سید محمود؛ اختصاصی،محمدرضا؛ بزی، خدارحم، بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بیابان زایی سیستان(مطالعه موردی: منطقه نیاتک) ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1389) ، ، 136- 119
 • بزی، خدارحم؛ هدایتی، صلاح، روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی مطالعه موردی: منطقه سیستان ، فصلنامه روستا و توسعه ، (1389) ، 13 ، 126- 105
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ حنیفی اصل،یاسین؛ راضی،امیر، تحلیل تفاوت های مکانی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی کشور (مقایسه تطبیقی مراکز شهری و روستایی شهرستان ارومیه) ، مجله جامعه شناسی ایران ، (1389) ، 11 ، 102-74
 • بزی،خدارحم؛ افراسیابی، محمد صادق، سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید(مطالعه موردی شهر جدید صدرا) ، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، (1388) ، ، 111-134
 • بزی، خدارحم ، شهر سوخته از نام و آوازه تا وضعیت گردشگری ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1387) ، ، 25-44
 • بزی، خدارحم؛ شرافت سید، امان گلدی، تأملی بر بازار هفتگی آق قلا و اثرات اقتصادی اجتماعی آن ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1387) ، ، 1-22
 • بزی، خدارحم، تبیین تفاوت های فضایی امکانات شهری از طریق سطح بندی نظام شهری در استان سیستان و بلوچستان ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1386) ، ، 1-22
 • بزی، خدارحم، تحليلي بر روند شهرنشيني و توسعه فيزيكي شهر زابل ، فصلنامه فضاي جغرافيايي ، (1386) ، ، 30-1
 • غازی، ایران؛ بیک محمدی، حسن؛ بزی، خدارحم، تأملی بر اقتصاد غیر رسمی در شهر زابل ، تحقیقات جغرافیایی ، (1385) ، ، 102-115
 • بزی، خدارحم، توریسم فرهنگی عامل توسعه پایدار منطقه ای (با تاکید بر سیستان) ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، (1389/فروردین) ، ،
 • بزی، خدارحم، تاملی بر محیط زیست و پایداری آن در جهان اسلام ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، (1389/فروردین) ، ،
 • بزی، خدارحم.، سالاری سردری، فرضعلی.، افراسیابی راد، محمد صادق، آینده منطقه ای: جهانی سازی و تحولات منطقه ای در خاورمیانه ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، (1389/فروردین) ، ،
 • بزی، خدارحم.، خسروی، سمیه.، جوادی، معصومه.، حسین نژاد، مجتبی، بحران آب در خاورمیانه- چالش ها و راهکارها ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، (1389/فروردین) ، ،
 • بزی، خدارحم.، افشار عمرانی، الهام.، جلالی، جواد، نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی بین ایران و کشورهای اسلامی ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، (1389/فروردین) ، ،
 • بزی، خدارحم.، جوادی، معصومه، تاثیر اماکن مذهبی در همگرایی جوامع اسلامی ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، (1389/فروردین) ، ،
 • بزی، خدارحم، نگاهی به اثرات محیطی و اقتصادی- اجتماعی بحران های ادواری آب در سیستان. ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب. دانشگاه زابل ، (1387/اسفند) ، ،
 • بزی، خدارحم، تحلیل و بررسی بافت فرسوده شهری- مطالعه موردی شهر زابل ، همایش ملی بافت های فرسوده شهری.دانشگاه شهید چمران اهواز ، (1387/آذر) ، ،
 • بزی، خدارحم.، اصفهانکلاته، ام البنی، بررسی و تحلیل بهداشت و آلودگی های محیطی در بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی گرگان) ، همایش ملی بافت های فرسوده شهری.دانشگاه شهید چمران اهواز ، (1387/آذر) ، ،
 • بزی، خدارحم، توریسم و نقش و جایگاه آن در توسعه پایدار ، همایش ملی توانمندیها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان ، (1386/بهمن) ، ،
 • بزی، خدارحم، حل بحران آب در سيستان از طريق توسعه فضايي ، اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب ، (1381/اسفند) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1054