خدارحم بزی

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اصفهان - کشور ایران

خدارحم بزی

فهرست مقالات

 • , Alireza Khajeshahkoohi, Khodarahm Bazzi, , ( - 7), 2018, 65-76, .
 • Khodarahm Bazzi, Mansour Khamari, , , ( - 5), 2019, 69-92, .
 • Khodarahm Bazzi, Jafar Miralikatouli, , , ( - 15), 2017, 147-168, .
 • Khodarahm Bazzi, AKBAR KIANI, ABDOLGHANI SAFARZAI, , ( - 7), 2017, 127-148, .
 • Khodarahm Bazzi, , , , ( - 4), 2018, 105-124, .
 • Khodarahm Bazzi, , , ( - 4), 2018, 97-116, .
 • , Khodarahm Bazzi, Alireza Khajeshahkoohi, Hamed Rezaei, , ( - 7), 2017, 73-88, .
 • , Khodarahm Bazzi, Jafar Miralikatouli, Mohammad Farrokhzad, , ( - 4), 2018, 151-168, .
 • Khodarahm Bazzi, FADEMEH HYADRI, , ( - 7), 2016, 143-156, .
 • Khodarahm Bazzi, AKBAR KIANI, ABDOLGHANI SAFARZAHI, , ( - ), 2017, 17-28, .
 • Khodarahm Bazzi, EXPANDED OF INFORMAL JOBS IN IRANIAN BORDER CITIES CASE ZABOL-IRAN, (INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY - 4), 2015, 47-56, .
 • Khodarahm Bazzi, m m, , ( - 4), 2016, 99-121, .
 • Khodarahm Bazzi, Parviz Karami, , , To Determine Areas Prone to Physical Development of the Analytical Hierarchy Process (AHP nine degree) Poldokhtar studied in Iran, (JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES - 5), 2015, 199-202, .
 • , Khodarahm Bazzi, , Analytic Public Participations in Sector Sustainable Development Using TOPSIS (Case Study Uremia), ( - 12), 2014, 49-60, .
 • Khodarahm Bazzi, Gholamreza Khoshfar, , Strategies for tourism development in national parks with the use of SWOT(Case Golestan National Park), (INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY - 3), 2014, 159-169, .
 • Khodarahm Bazzi, ABOLFAZL ABDOLAHI POR HAGHIGHI, , ( - 24), 2013, 201-214, .
 • Khodarahm Bazzi, REZAHI BAYTOLAH, , ( - 2), 2012, 19-36, .
 • Khodarahm Bazzi, Akbar kiani, Abbas Javaheri, , ( - 27), 2013, 225-246, .
 • Khodarahm Bazzi, akbar kiani, yaghub zarehi, , ( - 12), 2012, 231-257, .
 • Khodarahm Bazzi, SEDIGHEH SARGHOLZAHI, , ( - 2), 2012, 107-120, .
 • Khodarahm Bazzi, Review of the socio- economical effects of second clothing smuggle to Iran(With the Comparative Approach between Zabol and Orumieh City in the East and West of the Country), (JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH - 2), 2012, 2530-2540, .
 • Khodarahm Bazzi, , ( - 1), 2006, 5-27, .

زمينه هاي پژوهشی مورد علاقه
----------------------------------------------------------------------
جغرافياي فرهنگي
فرهنگ شهري
ايديولوژي و محيط زيست شهري
محيط زيست شهري
ساختار فضايي كالبدي شهري
مطالعات اقتصادي اجتماعي شهري
الگوي شهري اسلامي ايراني
نقش زنان در برنامه ريزي شهري  

 • بزی، خدارحم، تحليلي بر روند شهرنشيني و توسعه فيزيكي شهر زابل ، فصلنامه فضاي جغرافيايي ، (1386/1/1) ، 18 ، 30-1
 • بزی، خدارحم، تبیین تفاوت های فضایی امکانات شهری از طریق سطح بندی نظام شهری در استان سیستان و بلوچستان ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1386/10/1) ، 20 ، 1-22
 • بزی، خدارحم ، شهر سوخته از نام و آوازه تا وضعیت گردشگری ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1387/1/1) ، 21 ، 25-44
 • بزی، خدارحم؛ شرافت سید، امان گلدی، تأملی بر بازار هفتگی آق قلا و اثرات اقتصادی اجتماعی آن ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1387/1/1) ، 24 ، 1-22
 • بزی،خدارحم؛ افراسیابی، محمد صادق، سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید(مطالعه موردی شهر جدید صدرا) ، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، (1388/7/1) ، 2 ، 111-134
 • حسینی،سید محمود؛ اختصاصی،محمدرضا؛ بزی، خدارحم، بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بیابان زایی سیستان(مطالعه موردی: منطقه نیاتک) ، فصلنامه فضای جغرافیایی ، (1389/7/1) ، 31 ، 136- 119
 • غازی، ایران؛ بیک محمدی، حسن؛ بزی، خدارحم، تأملی بر اقتصاد غیر رسمی در شهر زابل ، تحقیقات جغرافیایی ، (1385/7/1) ، 82 ، 102-115
 • بزی، خدارحم؛ هدایتی، صلاح، روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی مطالعه موردی: منطقه سیستان ، فصلنامه روستا و توسعه ، (1389/7/1) ، 3 ، 126- 105
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ حنیفی اصل،یاسین؛ راضی،امیر، تحلیل تفاوت های مکانی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی کشور (مقایسه تطبیقی مراکز شهری و روستایی شهرستان ارومیه) ، مجله جامعه شناسی ایران ، (1389/3/1) ، 2 ، 102-74
 • بزی، خدارحم؛ کیانی،اکبر؛ افراسیابی راد، محمد صادق، ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis (مطالعه موردی شهر شیراز) ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، ، (1389/10/1) ، 3 ، 103-130
 • بزی، خدارحم؛ جواهری، عباس؛ عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل، بررسی افتراق مکانی- فضایی محله های شهر زابل در برخورداری از شاخص های مسکن سالم ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، (1390/7/1) ، 2 ، 202- 185
 • بزی، خدارحم، محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی: شهر زابل ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، (1391/3/1) ، 104 ، 18006-18030
 • بزی، خدارحم؛ سرگلزایی، صدیقه، ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس مطالعه موردی زابل ، مجله برنامه ریزی فضایی ، (1391/3/1) ، 5 ، 107-120
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ جواهری، عباس، ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی، مطالعه موردی: شهر مأمونیه- استان مرکزی ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، (1391/7/1) ، 107 ، 18707-18728
 • بزی، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ زارعی، یعقوب، بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر ، رفاه اجتماعی ، (1391/3/1) ، 44 ، 231-258
 • بزی، خدارحم؛ عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل، تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم(مطالعه موردی شهر استهبان) ، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ، (1392/3/1) ، 49 ، 201-204
 • بزی، خدارحم؛ خمر، غلامعلی؛ کیانی، اکبر؛ میرشکاری، محمدعلی؛ گلچین، پیمان، ارزیابی ترجیحات گروه های متفاوت سنی از مناظر بصری پارک ملت زاهدان ، جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای ، (1392/10/1) ، 9 ، 49-68
 • کیانی، اکبر؛ بزی، خدارحم؛ سالاری سردری، فرضعلی، اولویت سنجی تعیین راهبرهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از تحلیل شبکه (ANP) ، تحقیقات جغرافیایی ، (1392/3/1) ، 111 ، 195-210
 • بزی، خدارحم؛ شاهمرادی، لقمان؛ حیدری تاشه کبود، اکبر، بررسی و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه پایدار محله ای با استفاده از مدل Topsis(مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) ، جغرافیا و توسعه ، (1393/7/1) ، 36 ، 49-60
 • بزی، خدارحم؛ وحدتی؛ معصومه، ارزیابی میزان فشردگی/ پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد ، جغرافیا و برنامه ریزی ، (1393/3/1) ، 49 ، 1-18
 • بزی، خدارحم؛ رضایی، بیت اله، بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر امنیت در شهر زابل ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1391/7/1) ، 5 ، 19-36
 • بزی، خدارحم؛ میرشکاری، محمدعلی، ارزیابی دیداری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی ، آمایش محیط ، (1394/7/1) ، 31 ، 99-123
 • بزی،خدارحم؛ حیدری، فاطمه، بررسی سرمایه اجتماعی در محلات مختلف شهر داراب(استان فارس) ، پژوهش و برنامه ریزی شهری ، (1395/3/1) ، 24 ، 143-156
 • بزی،خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ صفرزایی، عبدالغنی، بررسی علل شکل گیری و راهکارهای مقابله با حاشیه نشینی در شهر زابل با تأکید بر توانمندسازی ، مطالعات شهری ، (1395/3/1) ، 21 ، 17-27
 • بزی،خدارحم؛ میرکتولی، جعفر؛ زایدلی، حاجی سلطان، ارزیابی نقش و تأثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه موردی: شهر گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1396/7/1) ، 46 ، 147-168
 • بزی، خدارحم؛ معمری، ابراهیم ، تبیین و تحلیل نابرابری های خدمات توسعه سلامت و بهداشت با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی: استان گلستان) ، جغرافیا و توسعه ، (1396/4/1) ، 49 ، 97-116
 • بزی، خدارحم؛ موسی زاده، حسین؛ حسین نژاد، مجتبی، سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی محله های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP)) (موردشناسی: محله های منطقه یک شهری گرگان) ، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1396/4/1) ، 25 ، 105-124
 • Bazzi, Khodarahm، Review of the socio- economical effects of second clothing smuggle to Iran ، Journal of Basic and Applied Scientific Research ، (3/1/2012) ، 3 ،
 • Bazzi, Khodarahm، Survey and analytic the role of critical center and wind erosion in vacate of rural settlements with using GIS technique in Zabol ، International Research Journal of Applied and Basic Sciences ، (6/22/2634) ، 1 ،
 • Bazzi, Khodarahm، Evaluating the development degree of Sistan and Baluchistan counties with spatial and hierarchical planning approach ، International research journal of applied and basic sciences ، (2/22/2634) ، 3 ،
 • Bazzi, Khodarahm، A Reflection on Sustainable Environment in Islamic World ، International Journal of Academic Research- Hekmat ، (11/22/2634) ، 6 ،
 • ,Bazzi, Khodarahm; Khamar, Gholamali ;Ashkbos، Management of natural crisis(Earthquake in this case), A case study of Dehdasht city ، American journal of sustainable cities and society ، (4/9/2635) ، 1 ، 459-472
 • Bazzi, Khodarahm، Expanded of informal jobs in Iranian border cities, case: Zabol- Iran ، International journal of Geography and Geology ، (2015/4/1) ، 17 ، 47-56
 • Bazzi, Khodarahm, Khoshfar, Gholamreza, Mosazadeh, Hosin، Strategies for tourism development in national parks with the use of SWOT(Case: Golestan National Park) ، International journal of Geography and Geology ، (8/30/2635) ، 12 ، 159-169
 • بزی، خدارحم، حل بحران آب در سيستان از طريق توسعه فضايي ، اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب ، (1381/12/23) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.