بهمن صحنه

  017-23254163 - 017
  b.sahneh@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۷

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

بهمن صحنه

فهرست مقالات

  مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، اقتصاد روستایی، روابط متقابل شهر و روستا، معیشت پایدار روستایی، مهاجرت های روستایی

  • (عباس رجایی، محمدامین خراسانی، بهمن صحنه)، تحليل اکتشافي داده هاي فضايي در بررسي آمد و شدهاي روزانه در نواحي روستايي مورد: روستاهاي پيرامون مناطق کلانشهري ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/4/1) ، شماره 16 ، صص 136-119
  • (عباس رجایی، بهمن صحنه)، عوامل مؤثر بر شکل گيري شبکه هاي مهاجرت در تهران مورد: رامشه اي هاي مقيم تهران ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/10/1) ، شماره 18 ، صص 63-47
  • (Alireza Khajehshahkouhi, Bahman Sahneh & Seyedeh Khatereh Mousavei)، The Role of Beach Tourism in Sustainable Living of Rural Families: A Study in Mahmoud Abad Township, Iran ، Journal of Sustainable Development ، (10/10/2016) ، No. 6 ، pp 194-203
  • (علیرضا خواجه شاهکوهی، بهمن صحنه، اسماعیل مهاجر، سیدمحمد موسوی پارسایی)، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1395/7/1) ، شماره 21 ، صص 211-193
  • (عبدالحمید نظری، بهمن صحنه، علی سقر)، تحلیل مکانی _ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله مراتب روستایی در شهرستان آق قلا ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1395/1/1) ، شماره 1 ، صص 124-103
  • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری)، اولویت بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن، نمونه موردی: شهرستان‌های استان گلستان ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای ، (1396/4/1) ، شماره 26 ، صص 24-15
  • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری، مسعود سواری)، ارزیابی توزیع فضایی مولفه های توسعه صنعتی: نمونه موردی شهرستان های استان چهار محال و بختیاری ، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط ، (1395/7/1) ، شماره 20 ، صص 121-105
  • (بهمن صحنه، حسین سادین، عبدالحمید نشاط، حمیدرضا تلخابی)، اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر ، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1396/7/1) ، شماره 21 ، (121-138)
  • (بهمن صحنه؛ سیدمحمد موسوی پارسایی)، An analysis of the economic and physical effects of border markets on the development of rural areas (Case study: Incheh Borun Border Market). ، پژوهش و برنامه ریزی روستایی ، (9/23/2018) ، 23 ، (123-139)
  • (علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ محسن اخلاقی)، نقش مديريت ريسك فعاليت هاي كشاورزي در بهبود شاخص هاي اقتصادي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي: شهرستان گرگان ، برنامه ریزی منطقه‌ای ، (1397/7/1) ، 31 ، (61-76)
  • (نرگس متولی طاهر؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی)، تحليلي بر عملكرد خانه هاي دوم در توسعه پايدار روستاهاي كوهستاني: مطالعه موردي بخش چهاردانگه، شهرستان ساري ، روستا و توسعه ، (1397/1/1) ، 1 ، (133-159)
  • (بهمن صحنه؛ محمد میرزاعلی؛ ندا احمدی زاده)، بررسي تاثيرات رواني كالبد و منظر شهري بر جرم خيزي نمونه موردي: شهر اسفراين ، جغرافیا و توسعه ، (1397/4/1) ، 51 ، (121-140)
  • اونق، محمد؛ یمانی، مجتبی؛ صحنه، بهمن؛ قرنجیک، امان، COMPARATIVE APPLICATION OF LOGISTIC REGRESSION AND INFORMATION VALUE METHODS IN LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING, CASE STUDY A PART OF UTTARKASHI DISTRICT (INDIA) ، دومين کنفرانس بين المللی مخاطرات محيطی دانشگاه خوارزمی ، (10/30/2013) ، ،
  • عمادالدین، سمیه؛ صحنه، بهمن، بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر سکونتگاه های بخش شرقی سواحل استان گلستان ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
  • ویسی، فرزاد؛ مرادی، اسکندر؛ صحنه، بهمن، رویکرد معیشتی به مهاجرت های روستایی _ شهری در ایران ، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، (1393/10/13) ، ،
  • خواجه شاهکوهی؛ علیرضا، صحنه، بهمن؛ قولجاش، سپیده، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ((ICT در مناطق روستایی و شهری ترکمن ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
  • خواجه شاهکوهی؛ صحنه، بهمن؛ کلته، ابراهیم؛ رجنی، فاطمه، کیفیت زندگی نواحی روستایی در بین گروه¬های کشاورز و غیر کشاورز مطالعه موردی: دهستان کنگور شهرستان کلاله ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
  • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن، ارزیابی توان محیطی بخش چهاردانگه شهرستان ساری به منظور توسعه توریسم (با استفاده از Gis) ، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ، (1395/6/24) ، ،
  • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، نقش مدیران در گسترش و مدیریت اصولی خانه های دوم (مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری) ، همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگی اقوام ، (1395/11/1) ، ،
  • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، نقش خانه های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی، مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری ، ، (1395/10/12) ، ،
  • دلاور دیزگاه، شیما؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن؛ آرخی، صالح، تحلیلی بر مدیریت پیشگیری و کاهش مخاطرات و ریسک مساکن روستایی (نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی قوچان) ، ، (1394/7/28) ، ،
  • موسوی، سیدمحمد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن؛ مهاجر، اسماعیل، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، ، (1394/9/10) ، ،
  • موسوی، سیده خاطره؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن؛ صالحی، صادق، نقش گردشگری ساحلی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان محمود آباد ، ، (1394/11/7) ، ،
  • مسگری، آمنه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن؛ آرخی، صالح، نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه نواحی روستایی شهرستان بندرگز (بخش مرکزی و نوکنده) ، ، (1394/11/27) ، ،
  • عموزاد خلیلی، عاطفه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن، نقش مدیران روستایی در توسعه پایدار کالبدی فضایی نواحی روستایی مطالعه موردی (دهستان پنج هزاره شهرستان بهشهر) ، ، (1395/11/30) ، ،
  • نظری، لیلا؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن، نقش دهیاری ها در شهریزه شدن روستاها از دیدگاه توسعه پایدار (مطالعه موردی نواحی روستایی بخش مرکزی علی اباد کتول) ، ، (1396/11/24) ، ،
  • آل هوز، گلسن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن، نقش صنایع دستی ترکمن در پایداری اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی ، ، (1396/11/28) ، ،
  • ناصری، زهرا؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس ، ، (1396/12/5) ، ،
  • فراهی، حسینعلی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن، نقش گسترش شبکه راه های روستایی بر سوانح رانندگی و امکان سنجی ساماندهی آن در استان گلستان (بررسی تطبیقی نواحی جلگه ای و کوهستانی) ، ، (1393/11/26) ، ،
  • سقر، علی؛ نظری، عبدالحمید، صحنه، بهمن، تحلیل مکانی - فضایی نقش بازارهای ادواری هفتگی روستایی بر پایداری اقتصاد روستاها در شهرستان اق قلا ، ، (1393/3/25) ، ،
  • بزی الری، سکینه؛ حیدری مکرر، حمید؛ صحنه، بهمن، بررسی اثرات بازارچه مرزی میلک بر تحولات اقتصادی اجتماعی کالبدی روستاهای دهستان جهان اباد شهرستان هیرمند ، ، (1393/6/27) ، ،
  • اخلاقی، محسن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن، نقش ریسک فعالیت های کشاورزی بر توسعه شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) ، ، (1393/9/13) ، ،
  • قولجاش، سپیده؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی و شهری (مطالعه موردی: شهرستان ترکمن) ، ، (1393/3/26) ، ،
  • سرخ سوادکوهی، علی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن، بررسی پیامدهای توسعه گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.