بهمن صحنه

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا

دکتری (۱۳۹۰)

جغرافیا - برنامه‌ریزی روستایی

تهران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۳)

جغرافیا - برنامه‌ریزی روستایی

تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۰)

جغرافیا - جغرافیای انسانی

تهران - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • (صحنه، بهمن؛ سادین، حسین)، پایش چرخۀ عمر کسب‌وکار نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای ، (1401) ، 12 ، 23-50
 • (رضائی نوده، سمیه؛ صحنه، بهمن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، نقش بازارچه‌های محلی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان ، توسعه محلی (روستایی - شهری) ، (1401) ، 14 ، 171-203
 • (صحنه، بهمن؛ سادین، حسین؛ جاهدی، فاطمه)، تحلیل زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1401) ، 12 ، 45-64
 • (صحنه، رضا؛ صحنه، بهمن؛ خواجه شاهكوهي، عليرضا)، نقش واحدهای دامی کوچک در معیشت پایدار خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آق قلا ، جغرافيا و توسعه ، (1401) ، 20 ، 142-167
 • (صحنه، بهمن؛ خراسانی، محمدامین؛ ویسی، فرزاد)، تحلیلی بر تاثیر توسعه صنعت مرغداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی شهرستان آق‌قلا ، روستا و توسعه ، (1401) ، 25 ، 193-218
 • (صحنه، بهمن؛ سادین، حسین؛ جاهدی، فاطمه)، نقش فعالیت نوغانداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان رامیان ، جغرافيا و پايداري محيط ، (1401) ، 12 ، 105-120
 • (آریون، سمیه؛ صحنه، بهمن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، بررسی نقش توسعه زراعت گلخانه‌ای در معیشت پایدار خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان ، پژوهش‌های جغرافیای انسانی ، (1401) ، 54 ، 155-172
 • (کریمی، رضوان؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرمایه‌های معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان گرگان ، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای ، (1400) ، 19 ، 1-35
 • (زهرا، شکوهی؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی (فرآوری محصولات خرما) در بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: روستاهای قیر و کارزین) ، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، (1400) ، 12 ، 31-52
 • (صحنه، بهمن؛ سادین، حسین)، نقش کسب و کارهای معدنی در بهبود سرمایه های معیشتی پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آزادشهر ، جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) ، (1400) ، 19 ، 107-89
 • (نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن؛ کلاته عربی، ربابه)، تحلیلی بر چالش های روستاهای سیل زده استان گلستان (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان آق قلا) ، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) ، (1400) ، 13 ، 315-345
 • (اسدی پایین لموکی، فاطمه؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، بررسی تطبیقی فعالیت زنان روستایی در نواحی جلگه‌ای و کوهپایه‌ای مطالعه موردی: دهستان‌های هتکه سوادکوه و بیشه‌سر قائمشهر ، راهبردهای توسعه روستایی ، (1400) ، 8 ، 381-398
 • (صحنه، بهمن)، تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان نواحی روستایی شهرستان آق‌قلا از عملکرد دهیاری‌ها ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1400) ، 11 ، 1-22
 • (منتظری، عبدالقیوم؛ صحنه، بهمن؛ قانقرمه، عبدالعظیم)، نقش مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی نمونه پژوهش: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا ، برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1400) ، 11 ، 67-86
 • (صحنه، بهمن؛ خراسانی، محمدامین)، تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق‌قلا ، پژوهش‌های روستایی ، (1400) ، 12 ، 156-173
 • (صحنه، بهمن؛ نورتقانی، عبدالمجید)، تحلیلی بر آسیب‌پذیری سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی در سیل شهرستان آق‌قلا ، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای ، (1399) ، 18 ، 1-34
 • (مهدوی، صدیقه؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌روی توسعه‌یافتگی پایدار روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1399) ، 18 ، 121-142
 • (نجفی‌کانی، علی‌اکبر؛ صحنه، بهمن: آرخی، صالح؛ دلاور دیزگاه، شیما)، بررسی متغیرهای اثرگذار بر تاب‌آوری مساکن روستایی در برابر مخاطرات در مناطق دشتی و کوهستانی (مورد شناسی: روستاهای بخش مرکزی قوچان) ، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای ، (1399) ، 10 ، 23-44
 • (بهمنی، صفیه؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، بررسی نقش شرکت تعاونی دهیاری‌ها در توسعه کالبدی - فضایی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان) ، جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) ، (1399) ، 18 ، 92-108
 • (سلیمانی، زهره؛ صحنه، بهمن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، تحلیلی بر نگهداشت بافت های سنتی و با ارزش و نقش آن در توسعه کالبدی روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گرگان) ، جغرافیا و روابط انسانی ، (1399) ، سال 2 ، 135-120
 • (نیمروزی ناوخی، نوروز؛ صحنه، بهمن)، بررسی مقایسه‌ای مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان ، زن و جامعه ، (1399) ، سال 15 ، 338-323
 • ( نجفی‌کانی، علی‌اکبر؛ صحنه، بهمن: آرخی، صالح؛ مسگری، آمنه)، تحلیلی بر پیامدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش های مرکزی و نوکنده شهرستان بندرگز) ، مطالعات برنامه‌ریزی سکونت‌گاه‌های انسانی ، (1399) ، سال 15 ، 54-37
 • (نظری، لیلا؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول) ، جغرافیا و روابط انسانی ، (1398) ، سال 2 ، 103-80
 • (ناصری، زهرا؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس ، روستا و توسعه ، (1398) ، 22 ، 105-123
 • (علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ محسن اخلاقی)، نقش مديريت ريسك فعاليت هاي كشاورزي در بهبود شاخص هاي اقتصادي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي: شهرستان گرگان ، برنامه ریزی منطقه‌ای ، (1397) ، 8 ، (61-76)
 • (بهمن صحنه؛ محمد میرزاعلی؛ ندا احمدی زاده)، بررسي تاثيرات رواني كالبد و منظر شهري بر جرم خيزي نمونه موردي: شهر اسفراين ، جغرافیا و توسعه ، (1397) ، 16 ، (121-140)
 • (نرگس متولی طاهر؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی)، تحليلي بر عملكرد خانه هاي دوم در توسعه پايدار روستاهاي كوهستاني: مطالعه موردي بخش چهاردانگه، شهرستان ساري ، روستا و توسعه ، (1397) ، 21 ، (133-159)
 • (بهمن صحنه، حسین سادین، عبدالحمید نشاط، حمیدرضا تلخابی)، اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر ، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1396) ، 6 ، (121-138)
 • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری)، اولویت بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن، نمونه موردی: شهرستان‌های استان گلستان ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای ، (1396) ، سال هفتم ، صص 24-15
 • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری، مسعود سواری)، ارزیابی توزیع فضایی مولفه های توسعه صنعتی: نمونه موردی شهرستان های استان چهار محال و بختیاری ، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط ، (1395) ، سال ششم ، صص 121-105
 • (علیرضا خواجه شاهکوهی، بهمن صحنه، اسماعیل مهاجر، سیدمحمد موسوی پارسایی)، امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1395) ، سال ششم ، 211-193
 • (عبدالحمید نظری، بهمن صحنه، علی سقر)، تحلیل مکانی _ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله مراتب روستایی در شهرستان آق قلا ، برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1395) ، سال ششم ، 124-103
 • (عباس رجایی، بهمن صحنه)، عوامل مؤثر بر شکل‌گيری شبکه‌های مهاجرت در تهران مورد: رامشه‌ای‌های مقيم تهران ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394) ، سال پنجم ، 63-47
 • (عباس رجایی، محمدامین خراسانی، بهمن صحنه)، تحليل اکتشافي داده‌های فضايی در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحی روستايی مورد: روستاهای پيرامون مناطق کلانشهری ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394) ، سال پنجم ، 136-119
 • (مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ رضوانی، محمدرضا؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن)، تاثير بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معيشت ساكنان (مطالعه موردي شهرستان آق قلا) ، پژوهش‌هاي جغرافياي انساني ، (1390) ، 78 ، 67-83
 • (ویسی‌پور، حسین؛ معصوم‌پور سماکوش، جعفر؛ صحنه، بهمن)، تحليل پيش بيني روند بارش و دما با استفاده از مدل‌هاي سري زماني (ARIMA) نمونه موردي شهرستان كرمانشاه ، جغرافیا ، (1389) ، 12 ، 63-77
 • (فرجی سبکبار، حسنعلی؛ کریم‌زاده، حسین؛ صحنه، بهمن؛ کوهستانی، حسین)، الگوسازي مكانيابي دفن زباله در نواحي روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان بستان آباد ، جغرافیا و برنامه‌ریزی ، (1388) ، 27 ، 17-45
 • (رضوانی، محمدرضا؛ صحنه، بهمن)، سنجش سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي با استفاده روش منطق فازي مطالعه موردي دهستان‌هاي شهرستان آق قلا و بندرتركمن ، روستا و توسعه ، (1384) ، 3 ، 1-32
 • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، نقش مدیران در گسترش و مدیریت اصولی خانه های دوم (مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری) ، همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگی اقوام ، (1395/بهمن) ، ،
 • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن، ارزیابی توان محیطی بخش چهاردانگه شهرستان ساری به منظور توسعه توریسم (با استفاده از Gis) ، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ، (1395/شهریور) ، ،
 • عمادالدین، سمیه؛ صحنه، بهمن، بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر سکونتگاه های بخش شرقی سواحل استان گلستان ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/بهمن) ، ،
 • خواجه شاهکوهی؛ علیرضا، صحنه، بهمن؛ قولجاش، سپیده، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ((ICT در مناطق روستایی و شهری ترکمن ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/بهمن) ، ،
 • خواجه شاهکوهی؛ صحنه، بهمن؛ کلته، ابراهیم؛ رجنی، فاطمه، کیفیت زندگی نواحی روستایی در بین گروه¬های کشاورز و غیر کشاورز مطالعه موردی: دهستان کنگور شهرستان کلاله ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/بهمن) ، ،
 • ویسی، فرزاد؛ مرادی، اسکندر؛ صحنه، بهمن، رویکرد معیشتی به مهاجرت های روستایی _ شهری در ایران ، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، (1393/دی) ، ،
 • (خورشیدی پاجی، کیمیا؛ صحنه، بهمن [راهنما]؛ نجفی‌کاني، علي‌اکبر)، تحلیلی بر پیامدهای صنایع چوب و کاغذ بر توسعه نواحی پیرامونی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ساری) ، دانشگاه گلستان ، (1401/4/12)
  • راهنمای پایان نامه
 • (رضائی نوده، سمیه؛ صحنه، بهمن [راهنما]؛ خواجه‌شاهكوهي، عليرضا)، نقش بازارچه‌های محلی روستایی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان) ، دانشگاه گلستان ، (1401/4/12)
  • راهنمای پایان نامه
 • (درخشان‌فرد، مهتاب؛ نجفی‌کانی، علی‌اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش پرورش میگو در توسعه پایدار روستاهای ساحل شرقی دریای خزر؛ مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گمیشان) ، دانشگاه گلستان ، (1401/4/12)
  • مشاور پایان نامه
 • (رضايي، فهيمه؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش توسعه گردشگري بر دگرديسي كالبدي سكونتگاه‌هاي روستايي (مطالعه موردي: روستاي زيارت شهرستان گرگان) ، دانشگاه گلستان ، (1400/10/26)
  • مشاور پایان نامه
 • (صحنه، رضا؛ صحنه، بهمن [راهنما]؛ خواجه‌شاهكوهي، عليرضا)، نقش واحدهای دامی کوچک در معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آق‌قلا) ، دانشگاه گلستان ، (1400/9/21)
  • راهنمای پایان نامه
 • (شکوهی، زهرا؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (محصولات خرما) و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی ، دانشگاه گلستان ، (1400/9/7)
  • راهنمای پایان نامه
 • (سنچولی، اشرف؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، عوامل موثر بر رفتار پایدار زیست محیطی کشاورزان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گنبد دهستان فجر) ، دانشگاه گلستان ، (1400/6/25)
  • مشاور پایان نامه
 • (کلاته عربی، ربابه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، تحلیلی بر چالش‌ها و تنگناها پیش روی سکونتگاه‌های سیل زده در شمال کشور مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آق‌قلا ، دانشگاه گلستان ، (1400/6/24)
  • مشاور پایان نامه
 • (کریمی، رضوان؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، امکان سنجی ترویج بازاریابی الکترونیکی صنایع دستی و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان) ، دانشگاه گلستان ، (1400/4/1)
  • راهنمای پایان نامه
 • (منتظری، عبدالقیوم؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ قانقرمه، عبدالعظیم)، نقش مدیریت منابع آب در کاهش اثرات خشکسالی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا ، دانشگاه گلستان ، (1399/2/27)
  • راهنمای پایان نامه
 • (طهماسبی، مطهره؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی جایگاه زنان مناطق کویری در تهیه و تولید فرش دستباف و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی ، دانشگاه گلستان ، (1398/11/12)
  • مشاور پایان نامه
 • (قیصری، نعیمه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی توسعه کویرنوردی و توریسم بیابانی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی (مورد: روستاهای حاشیه لوت و حاشیه شهداد) ، دانشگاه گلستان ، (1398/11/12)
  • مشاور پایان نامه
 • (آریون، سمیه؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، امکان‌سنجی گسترش زراعت گلخانه‌ای و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مورد: رامیان) ، دانشگاه گلستان ، (1398/11/6)
  • راهنمای پایان نامه
 • (سلیمانی، زهره؛ صحنه، بهمن «راهنما»، خواجه شاهکوهی، علیرضا)، تحلیلی بر نگهداشت و توسعه بافت‌های سنتی روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گرگان) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/31)
  • راهنمای پایان نامه
 • (حسن زاده، محسن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش پدافند غیر عامل در پایداری روستاهای نواحی مرزی (بخش داشلی برون) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/23)
  • مشاور پایان نامه
 • (بهمنی، صفیه؛ صحنه؛ بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش شرکت تعاوني دهياري‌ها در توسعه کالبدي _ فضايي نواحي روستايي (مطالعه موردي شرکت تعاوني دهياري‌هاي بخش مرکزي شهرستان گرگان) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/23)
  • راهنمای پایان نامه
 • (اسدی، فاطمه؛ صحنه، بهمن «راهنما»، نجفی کانی، علی اکبر؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، بررسی تطبیقی فعالیت زنان در نواحی جلگه‌ای و کوهپایه‌ای با تاکید بر معیشت پایدار روستایی ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/23)
  • راهنمای پایان نامه
 • (رضایی مقدم؛ فرحناز؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، تبیین نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان آق‌قلا دهستان آق‌آلتین ، دانشگاه گلستان ، (1398/3/8)
  • مشاور پایان نامه
 • (مهدوی، صدیقه؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر چالش‌ها و فرصت‌های پیشروی توسعه یافتگی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای در شهرستان گرگان ، دانشگاه گلستان ، (1398/3/1)
  • راهنمای پایان نامه
 • (ناصری، زهرا؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس ، دانشگاه گلستان ، (1396/12/5)
  • راهنمای پایان نامه
 • (آل هوز، گلسن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش صنایع دستی ترکمن در پایداری اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی ، دانشگاه گلستان ، (1396/11/28)
  • مشاور پایان نامه
 • (نظری، لیلا؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش دهیاری ها در شهریزه شدن روستاها از دیدگاه توسعه پایدار (مطالعه موردی نواحی روستایی بخش مرکزی علی اباد کتول) ، دانشگاه گلستان ، (1396/11/24)
  • مشاور پایان نامه
 • (عموزاد خلیلی، عاطفه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش مدیران روستایی در توسعه پایدار کالبدی فضایی نواحی روستایی مطالعه موردی (دهستان پنج هزاره شهرستان بهشهر) ، دانشگاه گلستان ، (1395/11/30)
  • مشاور پایان نامه
 • (متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش خانه های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی، مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری ، دانشگاه گلستان ، (1395/10/12)
  • راهنمای پایان نامه
 • (مسگری، آمنه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ آرخی، صالح)، نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه نواحی روستایی شهرستان بندرگز (بخش مرکزی و نوکنده) ، دانشگاه گلستان ، (1394/11/27)
  • مشاور پایان نامه
 • (موسوی، سیده خاطره؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ صالحی، صادق)، نقش گردشگری ساحلی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان محمود آباد ، دانشگاه گلستان ، (1394/11/7)
  • مشاور پایان نامه
 • (موسوی، سیدمحمد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ مهاجر، اسماعیل)، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، دانشگاه گلستان ، (1394/9/10)
  • مشاور پایان نامه
 • (دلاور دیزگاه، شیما؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ آرخی، صالح)، تحلیلی بر مدیریت پیشگیری و کاهش مخاطرات و ریسک مساکن روستایی (نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی قوچان ، دانشگاه گلستان ، (1394/7/28)
  • مشاور پایان نامه
 • (فراهی، حسینعلی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش گسترش شبکه راه های روستایی بر سوانح رانندگی و امکان سنجی ساماندهی آن در استان گلستان (بررسی تطبیقی نواحی جلگه ای و کوهستانی) ، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس ، (1393/11/26)
  • مشاور پایان نامه
 • (اخلاقی، محسن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش ریسک فعالیت های کشاورزی بر توسعه شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) ، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس ، (1393/9/13)
  • مشاور پایان نامه
 • (بزی الری، سکینه؛ حیدری مکرر، حمید؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی اثرات بازارچه مرزی میلک بر تحولات اقتصادی اجتماعی کالبدی روستاهای دهستان جهان اباد شهرستان هیرمند ، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس ، (1393/6/27)
  • مشاور پایان نامه
 • (قولجاش، سپیده؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی و شهری (مطالعه موردی: شهرستان ترکمن) ، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس ، (1393/3/26)
  • مشاور پایان نامه
 • (سقر، علی؛ نظری، عبدالحمید، صحنه، بهمن «مشاور»)، تحلیل مکانی - فضایی نقش بازارهای ادواری هفتگی روستایی بر پایداری اقتصاد روستاها در شهرستان اق قلا ، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس ، (1393/3/25)
  • مشاور پایان نامه
 • (سرخ سوادکوهی، علی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی پیامدهای توسعه گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه ، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس ، (1392/10/10)
  • مشاور پایان نامه
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 818