بهمن صحنه

  017-23254163 - 017
  b.sahneh@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۷

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

بهمن صحنه

فهرست مقالات

 • , Bahman Sahneh, Aliakbar Najafikani, Performance Analysis of Second Homes in Sustainable Development in Mountainous Villages A Case Study of Chahardangeh District of Sari County Iran, ( - 21), 2018, 133-159, .
 • Bahman Sahneh, Mohammad Mirzaali, Neda Ahmadi Zadeh, The psychological impact of the rise in crime investigation bodies and urban landscape (A Case Study of Esferayen), ( - 16), 2018, 121-140, .
 • Bahman Sahneh, , An Analysis of the Economic and Physical Effects of Border Markets on the Development of Rural Areas (Case Study Incheh Borun Border Market), ( - 7), 2018, 123-139, .
 • Aliakbar Najafikani, Bahman Sahneh, Mohsen Akhlaghi, The role of agricultural activities risk management in improvement of economic indexes in the rural families Case study City of Gorgan, ( - 8), 2018, 61-76, .
 • Bahman Sahneh, , Prioritization of tourism development facilities and its spatial distribution Case study Golestan Province, ( - 7), 2017, 15-24, .
 • Bahman Sahneh, Hossein Sadin, Abdolhamid Neshat, Hamid Reza Talkhabi, Analysis of transformation in rural settlements influenced by city-village relations Case study Cheshmeh Saran Township Azadshahr County, ( - 6), 2017, 121-138, Iran.
 • Alireza Khajeshahkoohi, Bahman Sahneh, , The Role of Beach Tourism in sustainable Living of Rural Familis A Study in Mahmoud Abad Township Iran, (Journal of Sustainable Development - 9), 2016, 194-203, Canada.
 • Alireza Khajeshahkoohi, Bahman Sahneh, EsmaeIL Mohajer, , Ecotourism development feasibility in mountainous villages of the township of Ali Abad Katoul, ( - 6), 2016, 193-212, .
 • Bahman Sahneh, , , The Assessment of Spatial Distribution of Industrial Development Components Case Study Chaharmahal Bakhtiari Province, ( - 6), 2016, 105-121, Iran.
 • Abdolhamid Nazari, Bahman Sahneh, Saghghar Ali, Local-spatial analyzing of rural weekly markets based on rural hierarchical system in Aq Qala county, ( - 6), 2016, 103-124, .
 • Seyed Abbas Rajaei, Bahman Sahneh, Effective Factors on Forming Migration Networks in Tehran Case study Ramsheh community in Tehran, ( - 5), 2016, 47-63, .
 • seyed Abbas Rajaei, Mohammad Amin Khorasani, Bahman Sahneh, Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case villages around metropolitan regions, ( - 5), 2015, 119-136, .
 • Seyed Hassan Motiee Langroodi, Mojtaba Ghadiri Masuom, Mohammad Reza Rezvani, Abdolhamid Nazari, Bahman Sahneh, Effect of Reuturn Migrants to Rural Residents in Improvig Livelihoods (The Case Study Township of Aq Qala), ( - 43), 2012, 67-83, .
 • Hossein Veisipour, Jafar Masompour Samakoush, Bahman Sahneh, Analysis of precipitation and temperature trend prediction with using time series models (ARIMA) (case study Kermanshah township), ( - 4), 2010, 63-77, .
 • Hassan Ali Sabokbar, Hossein Karimzadeh, Bahman Sahneh, Hossein Kohestani, The Creation of Patterns for Hospital Waste Landfill Site Selection in Rural Areas Using GIS The Case Study of Bostanabad Township, ( - 14), 2009, 17-45, .
 • Mohmmad Reza Rezvani, Bahman Sahneh, Measuring Levels Of Develoment In Rural Areas of Iran Drawing Upon Fuzzy Logic Method, ( - 31), 2005, 1-32, .

مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، اقتصاد روستایی، روابط متقابل شهر و روستا، معیشت پایدار روستایی، مهاجرت های روستایی

 • (عباس رجایی، محمدامین خراسانی، بهمن صحنه)، تحليل اکتشافي داده هاي فضايي در بررسي آمد و شدهاي روزانه در نواحي روستايي مورد: روستاهاي پيرامون مناطق کلانشهري ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/4/1) ، شماره 16 ، صص 136-119
 • (عباس رجایی، بهمن صحنه)، عوامل مؤثر بر شکل گيري شبکه هاي مهاجرت در تهران مورد: رامشه اي هاي مقيم تهران ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/10/1) ، شماره 18 ، صص 63-47
 • (Alireza Khajehshahkouhi, Bahman Sahneh & Seyedeh Khatereh Mousavei)، The Role of Beach Tourism in Sustainable Living of Rural Families: A Study in Mahmoud Abad Township, Iran ، Journal of Sustainable Development ، (10/10/2016) ، No. 6 ، pp 194-203
 • (علیرضا خواجه شاهکوهی، بهمن صحنه، اسماعیل مهاجر، سیدمحمد موسوی پارسایی)، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1395/7/1) ، شماره 21 ، صص 211-193
 • (عبدالحمید نظری، بهمن صحنه، علی سقر)، تحلیل مکانی _ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله مراتب روستایی در شهرستان آق قلا ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1395/1/1) ، شماره 1 ، صص 124-103
 • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری)، اولویت بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن، نمونه موردی: شهرستان‌های استان گلستان ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای ، (1396/4/1) ، شماره 26 ، صص 24-15
 • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری، مسعود سواری)، ارزیابی توزیع فضایی مولفه های توسعه صنعتی: نمونه موردی شهرستان های استان چهار محال و بختیاری ، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط ، (1395/7/1) ، شماره 20 ، صص 121-105
 • (بهمن صحنه، حسین سادین، عبدالحمید نشاط، حمیدرضا تلخابی)، اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر ، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1396/7/1) ، شماره 21 ، (121-138)
 • (بهمن صحنه؛ سیدمحمد موسوی پارسایی)، An analysis of the economic and physical effects of border markets on the development of rural areas (Case study: Incheh Borun Border Market). ، پژوهش و برنامه ریزی روستایی ، (9/23/2018) ، 23 ، (123-139)
 • (علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ محسن اخلاقی)، نقش مديريت ريسك فعاليت هاي كشاورزي در بهبود شاخص هاي اقتصادي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي: شهرستان گرگان ، برنامه ریزی منطقه‌ای ، (1397/7/1) ، 31 ، (61-76)
 • (نرگس متولی طاهر؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی)، تحليلي بر عملكرد خانه هاي دوم در توسعه پايدار روستاهاي كوهستاني: مطالعه موردي بخش چهاردانگه، شهرستان ساري ، روستا و توسعه ، (1397/1/1) ، 1 ، (133-159)
 • (بهمن صحنه؛ محمد میرزاعلی؛ ندا احمدی زاده)، بررسي تاثيرات رواني كالبد و منظر شهري بر جرم خيزي نمونه موردي: شهر اسفراين ، جغرافیا و توسعه ، (1397/4/1) ، 51 ، (121-140)
 • اونق، محمد؛ یمانی، مجتبی؛ صحنه، بهمن؛ قرنجیک، امان، COMPARATIVE APPLICATION OF LOGISTIC REGRESSION AND INFORMATION VALUE METHODS IN LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING, CASE STUDY A PART OF UTTARKASHI DISTRICT (INDIA) ، دومين کنفرانس بين المللی مخاطرات محيطی دانشگاه خوارزمی ، (10/30/2013) ، ،
 • عمادالدین، سمیه؛ صحنه، بهمن، بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر سکونتگاه های بخش شرقی سواحل استان گلستان ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
 • ویسی، فرزاد؛ مرادی، اسکندر؛ صحنه، بهمن، رویکرد معیشتی به مهاجرت های روستایی _ شهری در ایران ، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، (1393/10/13) ، ،
 • خواجه شاهکوهی؛ علیرضا، صحنه، بهمن؛ قولجاش، سپیده، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ((ICT در مناطق روستایی و شهری ترکمن ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
 • خواجه شاهکوهی؛ صحنه، بهمن؛ کلته، ابراهیم؛ رجنی، فاطمه، کیفیت زندگی نواحی روستایی در بین گروه¬های کشاورز و غیر کشاورز مطالعه موردی: دهستان کنگور شهرستان کلاله ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
 • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن، ارزیابی توان محیطی بخش چهاردانگه شهرستان ساری به منظور توسعه توریسم (با استفاده از Gis) ، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ، (1395/6/24) ، ،
 • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، نقش مدیران در گسترش و مدیریت اصولی خانه های دوم (مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری) ، همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگی اقوام ، (1395/11/1) ، ،
 • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، نقش خانه های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی، مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری ، ، (1395/10/12) ، ،
 • دلاور دیزگاه، شیما؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن؛ آرخی، صالح، تحلیلی بر مدیریت پیشگیری و کاهش مخاطرات و ریسک مساکن روستایی (نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی قوچان) ، ، (1394/7/28) ، ،
 • موسوی، سیدمحمد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن؛ مهاجر، اسماعیل، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، ، (1394/9/10) ، ،
 • موسوی، سیده خاطره؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن؛ صالحی، صادق، نقش گردشگری ساحلی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان محمود آباد ، ، (1394/11/7) ، ،
 • مسگری، آمنه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن؛ آرخی، صالح، نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه نواحی روستایی شهرستان بندرگز (بخش مرکزی و نوکنده) ، ، (1394/11/27) ، ،
 • عموزاد خلیلی، عاطفه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن، نقش مدیران روستایی در توسعه پایدار کالبدی فضایی نواحی روستایی مطالعه موردی (دهستان پنج هزاره شهرستان بهشهر) ، ، (1395/11/30) ، ،
 • نظری، لیلا؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن، نقش دهیاری ها در شهریزه شدن روستاها از دیدگاه توسعه پایدار (مطالعه موردی نواحی روستایی بخش مرکزی علی اباد کتول) ، ، (1396/11/24) ، ،
 • آل هوز، گلسن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن، نقش صنایع دستی ترکمن در پایداری اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی ، ، (1396/11/28) ، ،
 • ناصری، زهرا؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس ، ، (1396/12/5) ، ،
 • فراهی، حسینعلی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن، نقش گسترش شبکه راه های روستایی بر سوانح رانندگی و امکان سنجی ساماندهی آن در استان گلستان (بررسی تطبیقی نواحی جلگه ای و کوهستانی) ، ، (1393/11/26) ، ،
 • سقر، علی؛ نظری، عبدالحمید، صحنه، بهمن، تحلیل مکانی - فضایی نقش بازارهای ادواری هفتگی روستایی بر پایداری اقتصاد روستاها در شهرستان اق قلا ، ، (1393/3/25) ، ،
 • بزی الری، سکینه؛ حیدری مکرر، حمید؛ صحنه، بهمن، بررسی اثرات بازارچه مرزی میلک بر تحولات اقتصادی اجتماعی کالبدی روستاهای دهستان جهان اباد شهرستان هیرمند ، ، (1393/6/27) ، ،
 • اخلاقی، محسن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن، نقش ریسک فعالیت های کشاورزی بر توسعه شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) ، ، (1393/9/13) ، ،
 • قولجاش، سپیده؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی و شهری (مطالعه موردی: شهرستان ترکمن) ، ، (1393/3/26) ، ،
 • سرخ سوادکوهی، علی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن، بررسی پیامدهای توسعه گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه ، ، (نامشخص) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.