صالح آرخی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا

دکتری (۱۳۸۵)

مهندسی منابع طبیعی - علوم محیط زیست_ آبخیزداری

پوسا - هند

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۷۷)

مهندسی منابع طبیعی - مرتع داری

دانشگاه گرگان - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۱)

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و ابخیزداری

دانشگاه گرگان - ایران

ارتباط

  4232225 - 017
 
رزومه

 • صالح آرخی، اسمعیل شاهکویی و بهنام عطا، ارزیابی تكنیک¬های تغییرات پوشش گیاهی/ کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و GIS (حوضه مورد مطالعه: گرگانرود) ، مجله برنامه ریزی توسعه کالبدی ، (1401) ، ،
 • صالح ارخی و مسعود محمد قاسمی، ارزیابی شاخص¬های فرسایندگی باران با استفاده از تکنیک¬های زمین¬آمار در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان گلستان) ، فصلنامه جغرافیاو آمایش شهری- منطقه ای ، (1401) ، ،
 • صالح آرخی، ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی و بارش بر فرسایش و رسوب با استفاده از سنجش از دور و GIS(مطالعه موردي: حوضه پايين دست سد ايلام) ، مجله ژئومورفولوژی کمی ، (1401) ، ،
 • سمیه عمادالدین، ویدا شاهی، صالح آرخی و مریم آق آتابای، تعیین میزان فرونشست زمین در محدوده مخروط افکنه جاجرود با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری ، فصلنامه پژوهش¬های جغرافیای طبیعی ، (1401) ، ،
 • صالح آرخی، عبدالرحمان محمودیان و سمیه عمادالدین، پیش¬بینی خطر تخریب جنگل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی: حوزه شهرستان سردشت) ، ، (1400) ، ،
 • صالح ارخی، سمیه سلمانی و سمیه عمادالدین، ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی روی فرسایش و رسوب با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه کال‌آجی استان گلستان) ، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی ، (1400) ، ،
 • صالح آرخی، حدیث یاری بیگی و سمیه عمادالدین، پهنه¬بندی خطرسیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) ، مجله ژئومورفولوژی کمی ، (1400) ، ،
 • سمیه عمادالدین، نسرین شیدایی مجد و صالح آرخی، بررسی تاثیر روند تغییرهای کاربری اراضی روی افت سطح آب زیر زمینی (محدوده مطالعاتی: ماهیدشت کرمانشاه ، مجله مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، (1399) ، ،
 • سمیه عمادالدین، فاطمه فرزانه، صالح آرخی و یاسین صیادسالار، مکانیابی دفن پسماند شهری با استفاده از مدل-های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و شبکه عصبی (ANN)(مطالعه موردی: شهرستان گرگان) ، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی ، (1399) ، ،
 • آیدین مرادی، سمیه عمادالدین، صالح آرخی و خلیل رضائی، تحلیل فرونشست زمین با استفاده از تداخل¬سنجی راداری، اطلاعات گمانه های ژئوتکنیکی و چاه¬های پیزومتری (مطالعه موردی: منطقه شهری 18 تهران) ، مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ، (1399) ، ،
 • صالح آرخی و محدثه اصفهانی، پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر چند زمانه و مدل زنجیره ای Markov( مورد شناسی: شهر ایلام) ، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1398) ، ،
 • صالح ارخی و شیرین کلوی، مقایسه روش های طبقه¬بندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهواره¬ای(مورد شناسی: شهر ایلام) ، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1398) ، ،
 • صالح ارخی، علی اکبر نجفی کانی و طاهره بابا ئیان، ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان به منظور تعیین نقاط بالقوۀ توسعۀ شهری ، مجله جغرافیا و آمایش شهری -منطقه ای ، (1397) ، ،
 • بهنام عطا، محمد رحیم رهنما و صالح ارخی، ارزیابی و پیش بینی تغییرات افقی شهرها با استفاده از تصاویر چند زمانه و مدل CA_Markov ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1396) ، ،
 • یاسر امینی، اسداله خورانی، مسعود بختیاری کیا و صالح ارخی، ارزیابی آماری از انتقالات کاربری اراضی و پوشش زمین در حوضة آبخیز دریاچة ارومیه با استفاده از ماتریس انتقال ، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، (1396) ، ،
 • مریم ممبنی، صالح آرخی و سید عبدالحسین آرامی، تغییرات روند شوری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: جنوب خوزستان) ، مهندسی اکوسیستم بیابان ، (1394) ، ،
 • صالح آرخی، کاربرد متریک های سیمای سرزمین در ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: منطقه بیابانی دهلران) ، ، (1394) ، ،
 • صالح آرخی، آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیء گرای تصاویر ماهواره¬ای با استفاده از نرم¬افزار Idrisi Selva ، اطلاعات جغرافیایی(سپهر) ، (1394) ، ،
 • صالح آرخی، پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM در محیط GIS ، تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ، (1393) ، ،
 • صالح ارخی و حسن فتحی زاد، ارزیابی کارایی چهار روش شبکه عصبی مصنوعی در تهیه نقشه پوشش/کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ (مطالعه موردی: سه منطقه دویرج، مهران و سرابله) ، مجله جغرافیا و توسعه ، (1392) ، ،
 • صالح آرخی، یعقوب نیازی و حیدر ابراهیمی، مقایسه کارایی الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی و درختی در تهیه لایه کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهواره ابی ETM+ ( مطالعه موردی: حوزه دره شهر استان ایلام) ، مجله فضای جغرافیایی ، (1392) ، ،
 • صالح آرخی، ارزیابی کارایی روش طبقه¬بندی درختی جهت استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره¬ای در حوزه چم گردلان استان ایلام ، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1391) ، ،
 • صالح آرخی و مصطفی ادیب نژاد، ارزیابی کارایی الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان جهت طبقه¬بندی کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ETM+( مطالعه موردی: حوزه سد ایلام) ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، (1390) ، ،
 • صالح ارخی، صالح یوسفی و قباد رستی زاد، بررسی تاثیر بهینه سازی کاربری اراضی در کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز سد چم گردلان به کمک GIS ، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای ، (1299) ، ،
 • سمیه عمادالدین، مرجانه امیدی، صالح آرخی و امیر اکرم، ارزیابی خطر وقوع فرسایش خندقی در حوضه آبخیز قوجیق ، مجله مخاطرات محیط طبیعی ، (1299) ، ،
 • صالح آرخی، ضرورت استفاده از انرژی باد در ایران جهت دستیابی به توسعه پایدار ، اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک آن(همایش ملی و پوستر) ، (1392/اردیبهشت) ، ،
 • صالح آرخی، سده های زیر زمینی، راهکاری به سوی مدیریت پایدار منابع آب زیر زمینی ، اولين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي و محیط زیست سالم(همایش ملی و پوستر) ، (1391/اسفند) ، ،
 • صالح آرخی، هیدروکربنه- منبع جدید انرژی برای آینده ، اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک(همایش ملی و پوستر) ، (1391/اسفند) ، ،
 • صالح آرخی، بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت شده کبیر کوه استان ایلام با استفاده ، اولیین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ، (1391/اسفند) ، ،
 • صالح آرخی و علی اکبر نجفی کانی، توسعه پایدار و نقش آن در حفاظت از محیط زیست ، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست(همایش ملی و پوستر) ، (1391/اسفند) ، ،
 • صالح ارخی و اسماعیل شاهکوئی، بررسی ترکیب فلورستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام ، اولین همایش ملی حفاظت و ببرنامه ریزی محیط زیست ، (1391/اسفند) ، ،
 • صالح آرخی و علی اکبر نجفی کانی، بهره برداری از پسلاب فاضلاب در کشاورزی به منظور مقابله با کم آبی ، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ، (1391/مهر) ، ،
 • صالح آرخی، مراحل مددیریت و برنامه ریزی مقابله با خطر خشکسالی ، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ، (1391/شهریور) ، ،
 • صالح آرخی ، کشاورزی دقیق: مرور جهانی ، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ، (1391/شهریور) ، ،
 • مهدی حیدری، صالح آرخی و اسماعیل شاهکویی، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی(جهت دستیابی به توسعه پایدار) ، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ، (1391/شهریور) ، ،
 • صالح ارخی و عبدالقیوم منتظری، مبانیی سنجش از دور و سییتم اطلاعات جغرافیایی ، ، (1398/8/7) ، ،
 • صالح ارخی و بهنام عطا، مبانی سنجش از دور رقومی ، ، (1397/4/6) ، ،
 • صالح ارخی و محمد مومنی طارم سری، آموزش تصویري نرم افزاز انوي ، ، (1396/4/7) ، ،
 • صالح ارخی و محدثه اصفهانی، آموزش تصویری نرم افزاز ایدریسی سلوا ، ، (1396/4/6) ، ،
 • پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ایلام ، (1386) ، ایران
 • پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ایلام ، (1387) ، ایران
 • پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ایلام ، (1388) ، ایران
 • پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ایلام ، (1389) ، ایران
 • پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ایلام ، (1390) ، ایران
 • مرضیه برزگر سواسری، صالح ارخی و سمیه عمادالدین، بررسی شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در ارزیابی خشکسالی (مطالعه موردی: استان های قم- اصفهان-چهارمحال بختیاری- مرکزی)(استاد راهنما) ، دانشگاه گلستان ، (1400/6/6)
 • ویدا شاهی، سمیه عمادالدین و صالح ارخی، ارزیابی خطر فرونشست زمین در جوادآباد ورامین با تکنیک تداخل سنجی راداری (استاد راهنمای مشترک) ، دانشگاه گلستان ، (1399/6/5)
 • حلیمه احمدی، سمیه عمادالدین، صالح ارخی ، پهنه‌بندی سیلاب حوضه ابر شهرستان شاهرود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و الحاقیه HEC-GeoRAS در محیط GIS به‌منظور کاهش ریسک(استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1398/7/5)
 • عبدالرحمان محمودیان، صالح ارخی و سمیه عمادالدین، پیش بینی و ارزیابی تخریب جنگل با استفاده از نرم افزار GIS و RS (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان سردشت)( استاد راهنما) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/8)
 • فاطمه فرزانه، سمیه عمادالدین، صالح ارخی و امیر اکرم، مکانیابی دفن پسماند با استفاده از مدلهای تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مد ل تحلیل شبکه ای(ANP) و شبکه عصبی مصنوعی(ANN) (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)(استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/6)
 • سمیه سلمانی، صالح ارخی و سمیه عمادالدین، ارزیابی تاثیر تغییر مکانی –زمانی کاربری اراضی/ پوشش گیاهی برخطر فرسایش خاک و رسوبدهی با استفاده ازمدل EPM(مطالعه موردی: حوضه کال آجی استان گلستان) (استاد راهنما) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/5)
 • امید مداح منتظر، صالح ارخی و سمیه عمادالدین و نجفی کانی، مدون¬سازی تدابیر نو در راستای بهره¬گیری کارآمد از جاذبه¬های طبیعی برای توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (استاد راهنما) ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/5)
 • مرجانه امیدی، سمیه عمادالدین، صالح ارخی و امیر اکرم، ارزیابی خطر فرسایش خندقی با استفاده از تحلیل شبکه عصبی مصنوعی(محدوده مطالعاتی:حوزه آبریز قویجق استان گلستان) (استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1397/8/6)
 • نسرین شیدایی مجد، سمیه عمادالدین و صالح ارخی، بررسی تغییرات کاربری اراضی بر روی افت سطح آب های زیرزمینی بااستفاده ازسنجش ازدور(منطقه موردی:دشت ماهیدشت) (استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1397/8/5)
 • مهران اکبریان سرخی، صالح ارخی، سمیه عمادالدین و دکتر چوقی بایرام کمکی، پهنه بندی و تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور : مطالعه موردی زلزله، زمین لغزش و سیلاب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران، ایران(استاد راهنما) ، دانشگاه گلستان ، (1397/7/6)
 • شهرام بارانی، صالح ارخی و سمیه عمادالدین، مدل سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده ازRS و GIS (مطالعه موردی:حوزه چم¬گردلان استان ایلام) ( استاد راهنما) ، دانشگاه گلستان ، (1397/6/9)
 • آیدین مرادی، سمیه عمادالدین، صالح ارخی و خلیل رضایی، ارزیابی و تحلیل فرونشت تهران با تکنیک تداخل سنجی راداری و دادههای ژئوتکنیکی(استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1397/6/8)
 • مریم ساده نژاد، سمیه عمادالدین، صالح ارخی و فریدون سلیمانی، بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز کوپال در تشدید کانون گرد وغبار جنوب شرق اهوار(استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1397/6/8)
 • یاسمن گندمی،احمد سواری و بابک دوست شناس و صالح ارخی، بررسی تغییرات و ارزیابی سلامت زیستگاه های مانگرو خلیج نایند(استاد مشاور) ، دانشگاه خرمشهر ، (1396/6/9)
 • شیما دلاور دیزگاه، علی اکبر نجفی کانی، صالح ارخی و بهمن صحنه، تحلیلی بر مدیریت پیشگیری و کاهش مخاطرات و ریسک مساکن روستایی (استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1394/7/9)
 • آمنه مسگری، علی اکبر نجفی کانی، صالح ارخی و بهمن صحنه، نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر توسعه روستایی شهرستان بندرگز(استاد مشاور) ، دانشگاه گلستان ، (1394/6/9)
 • مبانی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی ، ارشذ ، (1394) ، دانشگاه گلستان
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی(ارشد) ، ارشذ ، (1401) ، دانشگاه گلستان
 • پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای ، کارشناسی ، (1401) ، دانشگاه گلستان
 • مخاطرات زیست محیطی شهری(ارشد) ، ارشذ ، (1401) ، دانشگاه گلستان
 • محیط زیست و حقوق آن ، کارشناسی ، (1401) ، دانشگاه گلستان
 • ریاضیات برای جغرافیا (2) ، کارشناسی ، (1401) ، دانشگاه گلستان
 • آمار و احتمالات برای جغرافیا(2) ، ، (1400) ، دانشگاه گلستان
 • روش های آب و هواشناس ماهواره ای(ارشد) ، ارشذ ، (1399) ، دانشگاه گلستان
 • برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی(ارشد) ، ارشذ ، (1399) ، دانشگاه گلستان
 • جغرافیای زیستی ، کارشناسی ، (1399) ، دانشگاه گلستان
 • تکنیک ها و تحلیل آمار فضایی در مخاطرات محیطی ، ارشذ ، (1398) ، دانشگاه گلستان
 • فناوری اطلاعات(IT ) ، کارشناسی ، (1398) ، دانشگاه گلستان
 • کارهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی ، کارشناسی ، (1397) ، دانشگاه گلستان
 • کاربرد سنجش از دور در ژئوموفولوژی ، کارشناسی ، (1396) ، دانشگاه گلستان
 • رنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات محیطی ، کارشناسی ، (1396) ، دانشگاه گلستان
 • آمار و احتمالات (1) ، کارشناسی ، (1395) ، دانشگاه گلستان
 • مخاطرات طبیعی ایران ، ارشذ ، (1395) ، دانشگاه گلستان
 • مبانی محیط زیست ، کارشناسی ، (1395) ، دانشگاه گلستان
 • ژئومورفولوژی کاربردی ، کارشناسی ، (1394) ، دانشگاه گلستان
 • زمین در فضا ، کارشناسی ، (1394) ، دانشگاه گلستان
 • کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی ، کارشناسی ، (1394) ، دانشگاه گلستان
 • مدیرگروه جنگل و مرتع ، (1385 - 1388) ، دانشگاه ایلام
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 705