صالح آرخی

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش سنجش از دور و GIS

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پونا - کشور هند

صالح آرخی

فهرست مقالات