عبدالعظیم قانقرمه

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا

دکتری (۱۳۸۸)

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی

دانشگاه اصفهان - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۷۴)

جغرافیای طبیعی - هیدروکلیماتولوژی

دانشگاه اصفهان - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۱)

جغرافیا - طبیعی

دانشگاه تهران - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 801