جعفر میرعلی کتولی

  32524714 - 017
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۵

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مطالعات آمایش شهری و منطقه ایی - برنامه ریزی مسکن شهری _ باز آفرینی شهری

جعفر میرعلی کتولی

فهرست مقالات

 • Khodarahm Bazzi, Jafar Miralikatouli, , , ( - 15), 2017, 147-168, .
 • Jafar Miralikatouli, Reza SAMADI, AN ANALYSIS ON THE ROLE OF URBAN LAND MARKET IN SPATIAL DEVELOPMENT OF CITIES A CASE STUDY OF MASHHAD IRAN, (International Journal of Strategic Property Management - 21), 2017, 371-383, Lithuania.
 • Jafar Miralikatouli, m. a., , (Journal of Urban Areas Studies - 4), 2017, 131-148, Iran.
 • Jafar Miralikatouli, , Spatial Dispersion of Urban Development Indices Using Composite Relative Detection Technique in Urban Settlements of Golestan Province, ( - 2), 2017, 11-26, Iran.
 • Jafar Miralikatouli, Hosein Mosazadeh, Zeynab Zangiabadi, Evaluation of Droughts Risk Management Role in Reducing Economic Vulnerability of Rural Farmers (Case Study Kangoor Rural Districts of Kalaleh City), (Global Journal of Research and Review - 4), 2017, 1-7, GIBRALTAR.
 • , Khodarahm Bazzi, Jafar Miralikatouli, Mohammad Farrokhzad, , ( - 4), 2018, 151-168, .
 • Jafar Miralikatouli, zienab zangi abadi, zienab aflaki, hossen mosazadeh, , ( - 6), 2016, 205-220, .
 • Jafar Miralikatouli, , ( - 6), 2015, 1-16, .
 • Jafar Miralikatouli, , , , , ( - 4), 2015, 1-10, .
 • Jafar Miralikatouli, Effect of Population and industry on spatial - farming changes in neka city iran, (MITTEILUNGEN SAECHSISCHER ENTOMOLOGEN - 115), 2015, 861-873, .
 • , , , Jafar Miralikatouli, , ( - 3), 2015, 263-283, .
 • Jafar Miralikatouli, , , , , ( - 15), 2015, 71-95, .
 • Jafar Miralikatouli, , , Analysis of land use and land cover spatial pattern based on Markov chains modelling, (City Territory and Architecture - 2), 2015, 1-9, Germany.
 • Jafar Miralikatouli, , Alireza Khajeshahkoohi, , ( - 3), 2013, 209-223, .
 • Jafar Miralikatouli, m f, , a sh, , ( - 1), 2013, 133-151, Iran.