جعفر میر کتولی

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیا
ارتباط

 
رزومه

   CV
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل پایداری محله های شهری با تأکید بر شورای اجتماعی محلات، نمونه موردی: ناحیه یک، منطقه یازده شهر مشهد ، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ، (1396) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل اثر متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاست دولت بر توسعه درون بافتی شهر با تاکید بر برنامه ریزی مسکن، مورد شهر گرگان ، تحقیقات جغرافیایی ، (1395) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل شکل گیری واحدهای همسایگی به عنوان محور تشکیل و توسعه شهرهای ترکمن نشین مطالعه موردی شهر آق قلا ، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ، (1394) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر - روستا. موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان ، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد ، (1394) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان ، مجله پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی ، (1393) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی نقش هندسه فرکتال در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1393) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل ، جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، (1393) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHPو GIS ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، (1392) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی رابطه بین توزیع فضایی جرایم و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) ، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ، (1392) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل و بررسی توسعه پایدار نواحی شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری madm مورد شهر کاشان ، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ، (1392) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، ارائه مدلی کارآمد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه ی شهری در شمال ایران (مطالعه موردی: شهر بابلسر) ، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ایی) ، (1392) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، ارزیابی زمین برای توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری مطالعه موردی: شهر مریوان ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ، (1392) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل عوامل موثر بر تحول کالبدی مراکز تجاری شهرها، مطالعه موردی شهر گرگان ، برنامه ریزی شهری ، (1391) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی عناصرشهری موثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مورد شهر گرگان ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1391) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، آشکار سازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه های فازی، نمونه موردی: شهر گرگان ، پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ، (1391) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری با استفاده از الگوهای GIS نمونه: شهرگرگان ، جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد ، (1390) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، مطالعه و بررسی روند گسترش کالبدی - فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن ، مجله چشم انداز جغرافیایی ، (1390) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی نقش بنگاههای معاملات ملگی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهرگرگان ، جغرافیای انسانی ، (1390) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، (1390) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری با مدل تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی شهرستان ساری استان مازندران ، پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ، (1390) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استراباد جنوبی، شهرستان گرگان ، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای ، (1389) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، ارزیابی طرح هادی شهری دلند ، مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، (1389) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، پهنه بندی و تحلیل نواحی جرم خیز و آسیب زای سکونتگاه های شهری استان گلستان ، ژئوپلتیک ، (1388) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی علل کاهش کیفیت قالی ترکمن بعنوان یک تولید اقتصادی اجتماعی ، ، (1388) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، تاثیر آلودگی هوا بر نوسانات اقلیمی شهر تهران علوم محیطی ، ، (1388) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، فرآیند عرضه زمین و نقش آن در روند توسعه شهرهای میانی ایران،نمونه شهر گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1380) ، علمی –پژوهشی (ISC) ،
 • میرکتولی،جعفر، نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان ، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) ، (1393/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان ، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) ، (1393/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان ، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) ، (1393/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی (نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل) ، دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر ، (1392/آذر) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی نقش مشارکت دولت و مردم در توسعه کالبدی و اجتماعی و فرهنگی روستاها نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل ، دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر ، (1392/آذر) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل نحوه پراکنش کاربری‌های شهری با تاکید بر کاربری‌های خدماتی ، هفته پژوهش دانشگاه گلستان ، (1392/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد بازار زمین و مسکن شهری ، اقتصاد شهری همایش شهر اسلامی ، (1391/اسفند) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، شناسایی و پهنه‌بندی نقاط جرم‌خیز و آسیب‌زای اجتماعی شهری مطالعه موردی: شهر ، دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران ، (1391/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر بابلسر) ، نخستین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری ، (1391/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری ، دومین همایش ملی شهر اسلامی ، (1391/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی نمونه موردی: روستای آسیاب سر شهرستان ساری ، جغرافیدانان جهان اسلام ، (1390/آذر) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی: شهرگرگان ، همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ، (1390/آذر) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی عناصر جذب و ماندگاری توریسم در شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر (مورد نور) ، هفته پژوهش دانشگاه گلستان ، (1390/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، مفهوم شناسی کارآفرینی و توسعه با تاکید بر نگرش قرآن کریم ، همایش ملی کارآفرینی و توسعه ، (1389/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در توسعه کارآفرینی ، همایش ملی کارآفرینی و توسعه ، (1389/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، سنجش توسعه یافتگی نواحی شهری با مدلی ارزیابی چند شاخصه مطالعه موردی: استان مازندران ، کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ، (1389/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق کالا ، همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور ، (1388/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی نقش بخش خصوصی در تملک و عرضه شهری ، چهارمین کنگره بین المللی ، (1388/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، بررسی و ارزیابی برنامه های شهری سنندج ، کنفرانس بین المللی زاگرس ، (1387/فروردین) ، ،
 • میرکتولی،جعفر، جغرافیای انتقادی دیدگاهی نو در جغرافیای ایران ، همایش سراسری جغرافیا و قرن 21 ، (1358/دی) ، ،
 • میرکتولی، جعفر، نظریه ها و دیدگاهای نو در آمایش شهری ، ، (1401/3/1) ، ، 421
 • میر کتولی، جعفر - دیگران، درآمدی بر آمایش شهری ، ، (1396/3/20) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری- دیدگاههای انتقادی ، ، (1396/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، درآمدی بر اقتصاد فضا(چاپ دوم با بازنگری) ، ، (1396/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، پارکهای شهری- مبانی، اصول و برنامه ریزی ، ، (1396/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، برنامه ریزی هوشمند زمین شهری (ترجمه) ، ، (1394/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، مهارت نقشه خوانی و مسیر یابی ، ، (1394/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، اصول و کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم جغرافیا ، ، (1392/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، درآمدی بر اقتصاد فضا(چاپ اول ، ، (1390/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری ، ، (1389/1/1) ، ،
 • میرکتولی ،جعفر، همکاری در تهیه کتاب مکانهای جغرافیایی و اماکن مقدسه کشور ، ، (1380/1/1) ، ،
 • تقدیر از طرح مطالعات پدافند غیر عامل شهر گرگان ، جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق) ، (1401) ، ایران
موضوعشرحفایلتاریخ
رزومه  فایل 1401/8/15 12:57 PM

تعداد بازدید: 1075