جعفر میرعلی کتولی

  32524714 - 017
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۵

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مطالعات آمایش شهری و منطقه ایی - برنامه ریزی مسکن شهری _ باز آفرینی شهری

جعفر میرعلی کتولی

فهرست مقالات