عیسی نیازی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی مدیریت

دکتری (۱۳۹۶)

آینده پژوهی - آینده پژوهی

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۸)

مدیریت - بازرگانی

دانشگاه مازندران (بابلسر) - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۵)

مدیریت - بازرگانی

دانشگاه مازندران(بابلسر) - ایران

ارتباط

رزومه


تعداد بازدید: 952