حسین بلوچی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی مدیریت

دکتری (۱۳۹۷)

مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل

دانشگاه سمنان - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۲)

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۹۰)

مدیریت و بازرگانی دریایی - بندر و کشتیرانی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • سیاه سرانی کجوری، محمد علی. نیازی، عیسی. بلوچی، حسین، تبیین نقش تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی (تدبدا) بر اعتمادسازی و پیشبرد فروش کسب‌وکارهای خانگی آنلاین ، نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ، (1402) ، ،
 • بلوچی، حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد، بررسی تأثیر کیفیت خدمات هوشمند پلیس بر اعتماد مردمی به برند فراجا ، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ، (1402) ، 67 ، 27-53
 • بلوچی، حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ محمدی باجگیران، احسان، بررسی تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی در تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش واسط سرعت نوآوری ، نوآوری و ارزش آفرینی ، (1402) ، ،
 • بلوچی، حسین؛ سیاه سرانی کجوری، محمد علی، بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر قصد توصیه کارفرما با میانجی گری رضایت شغلی و تمایل به ماندن با کارفرما ، منابع انسانی پایدار ، (1402) ، ،
 • دلبری، سید علی؛ بلوچی، حسین، اعلمی ابرده، آذر، محرکه های عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده محصولات غذایی ، تحقیقات اقتصاد کشاورزی ، (1401) ، 14 ، 59-76
 • بلوچی، حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد، بررسی نقش میانجی جوسازمانی در رابطه بین مؤلفه‌های سازمانی (اعتماد و رهبری) و هنجارهای ذهنی اشتراک دانش ، مدیریت منابع انسانی پایدار ، (1401) ، 4 ، 53 - 74
 • بلوچی، حسین؛ نعمت الهی، مجید، تأثیر آشفتگی محیطی و آهنگ زمانی بر فناوری اطلاعات و عملکرد: نقش تعدیل گری اعتقاد راسخ شغلی (منابع انسانی ناجا ، منابع انسانی ناجا ، (1400) ، 15 ، 137-166
 • بهمنی، اکبر؛ بلوچی، حسین، بررسی تأثیر فروتنی رهبران بر رفتارهای اخلاقی پیروان با نقش میانجی معنویت در کار ، مدیریت در دانشگاه اسلامی ، (1400) ، 10 ، 101-122
 • بلوچی، حسین؛ غریب، ایمان، نیاز سنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک اهمیت عملکرد (مورد مطالعه بانک انصار) ، نشریه بررسی های بازرگانی ، (1400) ، 19 ، 103-126
 • بلوچی، حسین؛ نعمت الهی، مجید، بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل گری پشیمانی خرید و رویکرد قیمت‌گذاری منصفانه ، مطالعات رفتار مصرف کننده ، (1400) ، 8 ، 105-132
 • مولودیان، هادی؛ بلوچی، حسین؛ نعمت الهی، مجید، مدل‎یابی ساختاری توسعه گردشگری روستایی با میانجی‎گری تصویر مقصد و تعدیلگری دینداری در بخش زبرخان نیشابور ، مجله آمایش جغرافیایی فضایی ، (1399) ، 10 ، 1 -22
 • بهمنی، اکبر؛ بلوچی، حسین، ارزیابی نگرش به خرید کالاهای تقلبی و تمایل خرید از بازار خاکستری ، کاوش‌های مدیریت بازرگانی ، (1399) ، 12 ، 133-163
 • آقازاده، هاشم؛ رحیمی، جونقانی زهره؛ بلوچی، حسین، تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات ، کاوش‌های مدیریت بازرگانی ، (1399) ، 12 ، 85 -114
 • سنجری نادر، بهزادد؛ یاراحمدی، فتانه؛ بلوچی، حسین، بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند ، مطالعات رفتار مصرف کننده ، (1399) ، 7 ، 24-47
 • نجاررزاده، محمد؛ نعمت الهی، مجید؛ بلوچی، حسین، الگویابی ساختاری نگرش مردم محلی نسبت به پیامدهای گردشگری و تاثیر آن برکیفیت زندگی با تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای ، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی ، (1398) ، 14 ، 1095-1113
 • بلوچی، حسین؛ اقبال، مریم؛ محمدی باجگیران، احسان ، بررسی تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در اجرای موفقیت آمیز کسب‌وکارهای الکترونیک ، مدیریت دانش سازمانی ، (1398) ، 2 ، 181-220
 • بلوچی، حسین، بررسی نقش مذهب، خصومت و قوم‌پرستی در تمایل به خرید محصولات خارجی مصرف‌کنندگان تهرانی؛ با نقش تعدیلگری قیمت محصول ، مدیریت کسب و کارهای بین المللی ، (1398) ، 2 ، 1-23
 • بلوچی، حسین؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ فیض، داود؛ حسنقلی پور یاصوری، طهمورث، بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‎های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل‌گر تغییرات محیطی ، راهبردهای بازرگانی ، (1398) ، 16 ، 99 -118
 • بلوچی، حسین؛ اقبال، مریم؛ محمدی باجگیران، احسان، مدل‌یابیِ ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا ، مدیریت استاندارد و کیفیت ، (1398) ، 9 ، 46 -69
 • بلوچی، حسین؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ فیض، داود؛ حسنقلی پور یاصوری، طهمورث، قیمت‎گذاری استراتژیک و اثر آن بر عملکرد، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان ، تحقیقات بازاریابی نوین ، (1398) ، 9 ، 1 -14
 • Hossein Balochi, Hassan Baloochi, Seyedeh Masoumeh Saadati, Evaluation of the Effect of Organizational Citizenship Behaviour on Organizational Commitment among Nurses, by Structural Equations Model , Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences , (2019) , 8 , 3508-3514
 • بلوچی، حسین؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ فیض، داود؛ حسنقلی پور یاصوری، طهمورث ، بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)، ، تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ، (1397) ، 49 ، 473 - 486
 • Ehsan Mohammadi Bajgiran, Hossein Balouchi , Studying Factors Affecting Repurchase Intention of Cyberspace Users (Case Study of Telegram Users) , Advances in Economics and Management Journal , (2018) , 2 , 15-26
 • نجارزاده، محمد؛ بلوچی، حسین؛ نعمت‌الهی، مجید ، بررسی تأثیر نگرش مردم محلی بر پایداری مناطق رستایی در راستای توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه قلات شیراز) ، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای ، (1396) ، 7 ، 215 -232
 • نجاررزاده، محمد؛ نعمت الهی، مجید؛ بلوچی، حسین ، ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز ، جغرافیا و پایداری محیط ، (1396) ، 7 ، 97-115
 • نعمت الهی، مجید؛ امین بیدختی، علی اکبر؛ بلوچی، حسین؛ حسین زاده؛ مهدی، تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوباره گردشگران با میانجی‌گری تصویر مقصد و احساس امنیت در شهر شیراز ، پژوهشنامه نظم و امنیت ، (1396) ، 10 ، 1-28
 • نعمت الهی، مجید؛ نجاررزاده، محمد؛ بلوچی؛ حسین ، ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد (مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز) ، پژوهش و برنامه ریزی روستایی ، (1395) ، 5 ، 155-174
 • بهمنی، اکبر؛ مهدوی راد، محمدرضا؛ حسین بلوچی ، بررسی رابطه بدبینی سازمانی با کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان با نقش میانجی‌گری و تعدیلگری تعهد سازمانی ، پژوهش‌های مدیریت عمومی ، (1395) ، 9 ، 161-185
 • عباسعلی، رستگار؛ فارسی زاده، حسین؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ بلوچی، حسین، تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی ، تحقیقات بازاریابی نوین ، (1394) ، 5 ،
 • رفیعی، مجتبی؛ بلوچی، حسین؛ نعمت الهی، مجید؛ متقی، سمیرا ، الگویابی ساختار تاثیر دانش بر عملکرد و نوآوری با تعدیل‌گری ساختار سازمانی ، مدیریت سازمان‎های دولتی ، (1394) ، 4 ، 121-140
 • بلوچی، حسین؛ عباسعلی، رستگار، مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی ، مدیریت سازمان‎های دولتی ، (1394) ، 3 ، 71-91
 • بلوچی، حسین؛ سید جوادین، سید رضا؛ فیاضی، مرجان، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد سرمایه روان‌شناختی و ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی (همبستگی کانونی). ، پژوهش‌های مدیریت در ایران ، (1394) ، 19 ، 41-60
 • بلوچی، حسین؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ سیاه سرانی کجوری، محمد علی ، بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند ، کاوش‌های مدیریت بازرگانی ، (1394) ، 7 ، 77-98
 • سید جوادین، سید رضا؛ فیاضی، مرجان؛ بلوچی، حسین، ارائه مقاله شناسایی ارتباط ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی ، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی ، (1394) ، 5 ، 97-124
 • زارعی، عظیم؛ بلوچی، حسین، شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب" ، راهبردهای بازرگانی ، (1394) ، 12 ، 53-68
 • سید جوادین، سید رضا؛ فیاضی، مرجان؛ بلوچی، حسین، بررسی تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری تعهد سازمانی ، مدیریت دولتی ، (1394) ، 7 ، 277-302
 • بلوچی، حسین؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ عمویی اوجاکی، علی ، بررسی تاثیر تنوع‌طلبی و تازگی‌طلبی گردشگران بر نیت های بازدیدشان (مورد مطالعه: گردشگران شهر تهران) ، مدیریت بازرگانی ، (1394) ، 7 ، 43-65
 • سید جوادین، سید رضا؛ فیاضی، مرجان؛ بلوچی، حسین؛ فارسی زاده، حسین ، تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری رضایت شغلی (مورد مطالعه بانک انصار) ، مطالعات رفتار سازمانی ، (1393) ، 3 و 4 ، 89-114
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ فارسی زاده، حسین؛ بلوچی، حسین، بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر تمایل به خرید اینترنتی ، نشریه مدیریت صنعتی ، (1393) ، 28 ، 13-26
 • Mansoor Kiani Moghaddam, Rasoul Ghorbani, Hossein Balouchi, Naser Jamshidi, Guidelines to Reducing Fatigue in Seafarers , International reaserch journal of Applied and Basic Sienice , (2013) , 4 , 1596-1602
 • Parviz Ahmadi, Alireza Bakhshizadeh, Hossin Balouchi, Studying the impact of mental health on job performance of managers and staff. , Management Science Letters , (2012) , 2 , 1579-1588.
 • دلبری، سیدعلی؛ بلوچی، حسین؛ نوری، نادیا، مدلسازی محرکه‌ها و پیامدهای توانمندی بازاریابی الکترونیکی ، سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار ، (1401/اسفند) ، ،
 • بلوچی، حسین. محمدی باجگیران، احسان.، مدل‌یابیِ ساختاری-تفسیری از عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شرکت‎های فعال در صنعت لبنیات در محیط پویا ، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد ، (1401/آذر) ، ،
 • بلوچی، حسین. محمدی باجگیران، احسان.، طراحی مدل توسعه محصول در بستر اقیانوس آبی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) ، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد ، (1401/آذر) ، ،
 • دلبری، سیدعلی؛ بلوچی، حسین؛ نیائی منش، محمود، نقش میانجی همسویی هدف کارکنان در تاثیر فعالیت های بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری ، سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری ، (1401/مهر) ، 3 ،
 • فرهمند، سینا. بلوچی، حسین.، شناسایی عوامل کلیدی سیستم سازی در کسب وکارها، دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی ، دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی ، (1401/خرداد) ، ،
 • مؤلفان: بیکر احمد السرهان، یوسف ذقیری، ولند رمدانی، و لئوپل دنا مترجمان: حسین بلوچی احسان محمدی باجگیران، بازاریابی استراتژیک اسلامی (نقشه راهی برای جلب مشارکت مصرف‌کنندگان مسلمان) ، ، (1402/12/1) ، ، 370
 • مولفان: وانسا راتن و پارک تایچون؛ مترجمان: بلوچی، حسین. محمدی باجگیران، احسان.، کووید 19، فناوری و بازاریابی، حرکت رو به جلو و هنجارهای جدید ، ، (1402/4/1) ، ، 1 - 190
 • بلوچی، حسین؛ ستوده، مریم؛ اسلامی نژاد، رسول، مدیریت یکپارچه آموزشی STEM (علم، فن‌آوری، مهندسی، ریاضی) ، ، (1400/11/1) ، ، 217
 • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، (1386-1390) ، ایران
 • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران ، دانشگاه تهران ، (1392-1393) ، ایران
 • دانشجوی برتر (دریافت جایزه تحصیلی) بنیاد ملی نخبگان ، بنیاد ملی نخبگان ، (1395) ، ایران
 • کسب جایزه دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان ، بنیاد ملی نخبگان ، (1399 -1400) ، ایران
 • کسب رتبه 3 رشته مدیریت بازرگانی و رتبه 14 کل مدیریت در کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 ، کنکور کارشناسی ارشد ، (1390) ، ایران
 • دانشجوی نمونه دانشگاه سمنان ، دانشگاه سمنان ، (1395) ، ایران
 • رتبه اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی در بین ورودی‌ها ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، (1390) ، ایران
 • برگزیده تحصیلی در هشتمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر ، استان سیستان و بلوچستان ، (1388) ،
 • آشنایی با فرایند اخذ قرارداد با دانشگاه‎های خارج از کشور، ، (1401) ، دانشگاه گلستان ، ایران
 • راهکارهایافزایش استناد به مقالات، ، (1401) ، دانشگاه گلستان ، ایران
 • کارگاه توانمندسازی اعضای هیئت علمی، ، (1401) ، دانشگاه گلستان ، ایران
 • کارگاه آموزش نرم‌افزارلیزرل و PLS، ، (1392) ، دانشگاه سمنان ، دانشگاه سمنان
 • مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی، ، (1390) ، دانشگاه تهران ، ایران
  • اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران
 • کارگاه خلاقیت، ذهن انگیزی و پرورش ایده، ، (1390) ، دانشگاه تهران ، ایران
  • انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
 • رایانه کار spss درجه 2، ، (1389) ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، ایران
  • انجمن علمی مدیریت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • کارگاه آموزشی ترخیص کالا، ، (1389) ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، ایران
  • اداره کل گمرک کشور
 • کارگاه اتوماسیون اداری درجه 2، ، (1388) ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، ایران
  • آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • کارگاه سیستم پویا و نرم افزار ونسیم، جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف ، (1395) ، ، ایران
 • تربیت و تعالی (ویژه اساتید و هیئت علمی)، مرکز تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی حضرت فاطمه (س) ، (1395) ، قم ، ایران
 • کارگاه انبارداری و مدیریت انبار، ، (1398) ، دانشگاه خیام ، ایران
  • انجمن علمی دانشگاه خیام
 • کارگاه فروش و صادرات، ، (1398) ، شرکت فرش مشهد با همکاری انجمن علمی دانشگاه خیام ، ایران
 • بلوچی، حسین (استاد راهنما)؛ مولودیان، هادی (استاد مشاور)؛ خادمان، الناز (نگارش)، بررسی نقش همخوانی شخصیت مشتریان با اینفلوئنسرها بر قصد خرید: با میانجی گری رفتارها و تعدیلگری روابط فرا اجتماعی ، دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور ، (1402/6/28)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گاریش بازاریابی - دفاع با درجه عالی و نمره 19 از 19
 • مولودیان، هادی (استاد راهنما)؛ بلوچی، حسین (استاد مشاور)؛ نظری، اعظم (نگارش)، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بلاک‎چین براساس مدلTAM در بین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات ، پیام نور مرکز نیشابور ، (1402/6/1)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گاریش تجارت الکترونیک
 • بلوچی، حسین (استاد راهنما)؛ محمدزاده، زهرا (استاد مشاور)؛ بهنام نیک، محسن، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی در عملکرد سازمان و مزیت رقابتی: در زمینه B2B ، موسسه آموزش عالی بینالود شهر مشهد ، (1401/7/1)
 • زرین نگار، ندا (استاد راهنما)؛ بلوچی، حسین (استاد مشاور)؛ رمضانی، عباس، مستند سازی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز، نقش مدیریت سبز، کیفیت درک شده و تصویر برند سبز ، موسسه آموزش عالی بینالود شهر مشهد ، (1401/7/1)
 • استاد راهنمای اول: (دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه)؛ استاد راهنمای دوم: ( پروفسور داود فیض)؛ استاد مشاور: (پروفسور طهمورث حسنقلی پور)؛ داوران: (پروفسور حسنعلی آقاجانی و دکتر میثم شیر خدایی)؛ نگارش: حسین بلوچی، ارائه مدل از استراتژی‌های رقابتی شرکت جهت انتخاب ترکیب رضایت‌بخش استراتژی‌های بازاریابی با استفاده از سیستم‌‌های پویا (شاهد تجربی: شرکت‌های لبنی شهر مشهد)، دفاع اسفند ماه 1397 با نمره عالی (19.25). ، دانشگاه سمنان ، (1397/12/20)
 • استاد راهنما: (پروفسور سید رضا سیدجوادین)؛ استاد مشاور: (دکتر مرجان فیاضی)؛ استاد داور: (دکتر نسرین حاجی حیدری)؛ نگارش: (حسین بلوچی)، شناسایی ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان باجه بانک دولتی. دفاع شهریور 1392 با نمره عالی (19). ، دانشگاه تهران ، (1392/6/27)
 • استاد راهنما: (دکتر محمد اسلم حسین بر)؛ نگارش: (حسین بلوچی)، تاثير و نقش مديريت دانش بر جذب، حفظ، وفاداري و ارتباط با مشتريان در بازارهاي داخلی. خرداد 1390 با نمره عالی (19). ، دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، (1390/6/1)
 • دروس سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت؛ سمینار در مسائل بازاریابی ، کارشناسی ، (1392-1393) ، دانشگاه سمنان
 • دروس مدیریت استراتژیک بازاریابی؛ بازارشناسی؛ برنامه‌ریزی استراتژیک؛ منابع انسانی پیشرفته؛ مدیریت رفتار سازمانی؛ مدیریت استراتژیک پیشرفته؛ مدیریت تبلیغات و برند؛ مدیریت رفتار مصرف کننده؛ بازاریابی و مدیریت بازار؛ تحول و اجرای استراتژِیک؛ بازاریابی کارآفرینانه؛ سیستم اطلاعات در کارآفرینی؛ روش تحقیق در مدیریت ، کارشناسی ارشد ، (1395 -1396) ، دانشگاه آزاد اسلامی - نیشابور
 • دروس روانشناسی سازمانی و روانشناسی کار؛ رفتار سازمانی؛ مبانی سازمان و مدیریت؛ مبانی بانکداری؛ بازاریابی و مدیریت بازار؛ بازاریابی بین الملل؛ بازرگانی بین الملل؛ سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت؛ روش تحقیق؛ سیستم های انبارداری و خرید؛ مدیریت مالی (1)؛ مدیریت استراتژیک ، کارشناسی ، (1396 -1400) ، دانشگاه خیام
 • دروس بازاریابی صنعتی و خدماتی؛ منابع انسانی پیشرفته ، کارشناسی ارشد ، (1400- 1401) ، موسسه آموزش عالی بینالود
 • دروس بازاریابی و مدیریت بازار؛ اصول تبلیغات بازرگانی؛ تئوری سازمان؛ آمار در اقتصاد و مدیریت؛ ریاضیات برای اقتصاد 1؛ ریاضیات پایه؛ بازاریابی بین الملل ، کارشناسی ، (1399 -1401) ، دانشگاه گلستان
 • دروس مبانی برنامه ریزی پیشرفت، ریاضیات اقتصاد 2؛ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت؛ آمار مقدماتی، بازاریابی و مدیریت بازار ، کارشناسی ، (1401 - 1402) ، دانشگاه گلستان
 • دروس مدیریت بازاریابی بین الملل - مدیریت بازار و بازاریابی - روانشناسی سازمانی - روش تحقیق در مدیریت - کاربرد کامپیوتر در مدیریت ، کارشناسی ، (1402- 1403) ، دانشگاه گلستان
 • مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی - مدیریت مالی با رویکرد اسلامی- اقتصاد خرد - مدیریت و روابط عمومی ، کارشناسی ، (1402- 1403) ، دانشگاه گلستان
 • مشاور تجاری سازی و توسعه محصول ، (1398 - 1400) ، برند پاکتیوان
  • تدوین طرح تجاری سازی محصول - تدوین برنامه استراتژیک - تدوین طرح بازاریابی محصول - مشاوره استراتژیک با برگزاری جلسات تفکر استراتژیک در شرکت
 • مشاور تحقیقات بازار و بازاریابی ، (1398 - 1400) ، شرکت چرم کیهان، مشهد
  • تدوین برنامه استراتژیک شرکت - تدوین طرح بازاریابی محصولات - مشاوره در حوزه طراحی سایت و تبلیغات در فضای مجازی و تحت وب - مشاوره استراتژیک با برگزاری جلسات تفکر استراتژیک در شرکت
 • مشاور بازاریابی و استراتژیک ، (1398 - 1402) ، شرکت سیما کالا پویا مشهد
  • مشاوره و آموزش جهت تجاری‌سازی اختراعات و محصولات نوآورانه - مشاوره در حوزه تبلیغ و برندسازی اختراعات و محصولات - مشاوره در زمینه فروش مستقیم از طریق تبلیغات تلویزیونی و دیجیتال مارکتینگ
 • مدیر تحقیقات بازاریابی و توسعه بازار ، (1395 - 1395) ، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی
 • مشاور تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکترا ، (1390 - 1397) ، موسسه آموزش عالی ماهان نیشابور
 • مشاور کسب و کار ، (1402) ، شرکت نیک سیما آریا (برند سورملینا)
  • تدوین برنامه استراتژیک شرکت - تدوین استراتژی بازاریابی (قیمت، ترفیع، توزیع و محصول) - مشاوره استراتژیک با برگزاری جلسات تفکر استراتژیک در شرکت
 • مدیر گروه، گروه تعاون، پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون، توسعه و رفاه اجتماعی ، (1402) ، دانشگاه گلستان
موضوعشرحفایلتاریخ
جزوه جلسه هشتم و نهم درس مدیریت مالی با رویکرد اسلامیبودجه بندی نقدی و نرخ های رشد (داخلی؛ خارجی و پایدار) فایل 1402/12/22 7:52 PM
جزوه جلسه چهارم تا هفتم درس مدیریت مالی با رویکرد اسلامیتجزیه و تحلیل صورت های مالی- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی فایل 1402/12/22 7:40 PM
جزوه جلسه دوم و سوم درس مدیریت مالی با رویکرد اسلامیکلیات مالی (انواع سازمان؛ چرخه اقتصادی؛ تورم؛ مالیات)؛ بازار کار و خصوصیات و انواع آن فایل 1402/12/22 7:33 PM
جزوه جلسه اول درس مدیریت مالی با رویکرد اسلامی  فایل 1402/12/6 1:08 PM
طرح درس اقتصاد خرد مدیریتویژه دانشجویان ورودی 1402- ارائه درس ترم بهمن 1402 - 1403 فایل 1402/11/29 11:35 PM
طرح درس مدیریت و روابط عمومی  فایل 1402/11/28 9:47 PM
طرح درس مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامیویژه دانشجویان ورودی 1401- ارائه درس ترم بهمن 1402 - 1403 فایل 1402/11/28 9:47 PM
طرح درس مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامیویژه دانشجویان ورودی 1401- ارائه درس ترم بهمن 1402 - 1403 فایل 1402/11/28 9:46 PM
رسانه و مصرف گراییپاور کارگاه رسانه و مصرف گرایی فایل 1402/9/11 10:36 PM
برند حلال و جایگاه آن در بازاریابی اسلامیپاور کارگاه برند حلال فایل 1402/9/11 10:36 PM

تعداد بازدید: 1480