حسن دلیری

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی مدیریت
ارتباط

رزومه

   CV
 • دليري، حسن و نادر مهرگان، ارزیابی پایداری توسعه بخش حمل و نقل در استانهای ایران با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک ، پژوهشنامه حمل و نقل، (دانشگاه علم و صنعت)، ، (1396) ، دوره 14، ، 200-217.
 • دلیری، حسن، بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا) ، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، (دانشگاه پیام نور)، ، (1396) ، دوره هفتم، ، 81-96
 • دليري، حسن و نادر مهرگان، سنجش پایدرای توسعه در استانهای ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک ، فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانشگاه فردوسی)، ، (1395) ، ، 1-47.
 • دلیری، حسن، بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استانهای ایران ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی (دانشگاه فیروز کوه)، ، (1395) ، دوره 10، ، ص 45-23.
 • مهرگان، نادر و حسن دليري، بررسی ارتباط بین سرمايه اجتماعي و توسعه انساني در ايران ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،(دانشگاه تربيت مدرس)، . ، (1394) ، دوره 15، ، صص 136-117
 • مهرگان، نادر و حسن دليري، بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه¬ای در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، (دانشگاه فردوسی)، ، (1394) ، سال 22، ، صص 31-1
 • دليري، حسن و نادر مهرگان، بررسی اندازه پایداری توسعه در استانهای شمالی با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک، ، آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان، ، (1394) ، دوره 5، ، صص 169-151.
 • دلیری، حسن و سارا شهانواز ، بررسی پایداری توسعه مسکن در استانهای ایران با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک ، فصلنامه اقتصاد مسکن ،(وزارت راه و شهرسازی)، ، (1394) ، ، صص 108-82.
 • دلیری، حسن و نادر مهرگان ، بررسي نقش قدرت انحصاري بانکهاي تجاري بر اثرگذاري سياست پولي در اقتصاد ایران ، فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، (دانشگاه الزهرا)، ، (1393) ، سال اول، ، 9-39
 • مهرگان، نادر و حمید کردبچه و حسن دلیری ، اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی براساس مدل DSGE، ، فصلنامه سیاست گذاری اقتصادی ،(دانشگاه یزد)، ، (1393) ، دوره ششم، ، صص 31-1.
 • مهرگان، نادر و حسن دليري، بررسي اثرات حذف نرخ بهره دستوري در صنعت بانکي بر مقدار اثرگذاري سياست پولي براساس مدل DSGE ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، (دانشگاه تهران)، . ، (1393) ، دوره 49، ، ص 553-523
 • مهرگان، نادر و حسن دليري، واکنش بانکها در برابر سياست پولي براساس مدل DSGE ، فصلنامه پژوهشها و سیاست¬های اقتصادی، (وزارت امور اقتصاد و دارایی)، ، (1392) ، ، صص 68-39،
 • عباسيان، عزت الله و حسن دليري ، تخمين و رتبه بندي استانهاي کشور از نظر شاخص¬هاي اقتصاد دانش محور ، فصلنامه رفاه اجتماعی،(دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، ، (1391) ، سال دوازدهم، ، صفحات 320-295
 • مهرگان، نادر و حسن دليري و سارا شهانواز ، برآورد روند سرمايه اجتماعي در استانهاي ايران 1388-1379 ، فصلنامه پژوهشها و سیاست¬های اقتصادی، (وزارت امور اقتصاد و دارایی)، . ، (1391) ، دوره 20، ، صفحات 24-5
 • 5. رناني، محسن و حسن دليري و رزيتا مويدفر، نقش منابع معرفت و هويت در تشکيل سرمايه اجتماعي ، فصلنامه رفاه اجتماعی، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، ، (1389) ، سال دهم، ، صص141-105
 • دليري، حسن و نادر مهرگان ، نقش سرمايه مذهبي (اخلاق) در توسعه اقتصادي ، نشریه راهبرد توسعه (راهبرد یاس)، ، (1389) ، شماره 21، بهار 89، ، ص 142-119.
 • رناني، محسن و حسن دليري، اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي: تبيين چارچوب نظري ، مجله سیاست گذاری اقتصادی، (دانشگاه یزد)، ، (1389) ، سال دوم، ، صص 60-25
 • مهرگان، نادر و حسن دليري ، سرمايه مذهبي يا سرمايه اجتماعي، کدام يک براي اقتصاد مطلوبترند؟ ، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی ، (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)، ، (1389) ، سال اول ، ص 73-51
 • رناني، محسن و حسن دليري، سرمايه اجتماعي چگونه وارد تابع توليد مي شود؟ (طراحي يك الگوي نظري و آزمون آن درچارچوب يك مدل رشد درونزا ، دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی (علمی ترویجی) ، (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، . ، (1389) ، ، صص 68-41
 • علي خلخالي و منصور مهرگان و حسن دليري، بررسي اثرات ساختار آموزش بر توزيع درآمد ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (دانشگاه فیروزکوه)، . ، (1389) ، سال چهارم ، صص 71-57
 • مويدفر، رزيتا و نعمت الله اکبري و حسن دليري، بررسي اثر متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و شاخص هاي توسعه اقتصادي در ايران ، مجله مطالعات اقتصاد بین الملل ، (1388) ، سال بيستم شماره پياپي 35، ، صص 21-38.
 • عمادزاده، مصطفي و حسن دليري ، بررسي اثر متقابل و پوياي ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي در ايران ، فصلنامه اقتصاد مقداری ، (1388) ، دوره 6، ، صص 167-147.
 • رناني، محسن و حسن دليري ، آيا سرمايه اجتماعي واقعاً سرمايه است؟»، ، نشریه راهبرد توسعه (راهبرد یاس)، ، (1388) ، شماره 19، پاييز 88، ، ص 171-147.
 • عمادزاده، مصطفي؛ دليري، حسن ، بررسي مزيت‌نسبي توليد و تخمين واردات برنج در ايران ، فصلنامه اقتصاد مقداری ، (1386) ، دوره چهارم، ، 45-23.
 • Daliri, Hassan and Mohsen Renani ، How Social Capital Enters Production Function? ، 10th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, 20-23 July 2015, Athens, Greece ، (2015/فروردین) ، ،
 • دلیری، حسن، تاثير ريسک و نااطميناني بر فضاي کسب و کار در ايران ، همايش بهبود فضاي کسب و کار در ايران، 27 و 28 مرداد (تاریخ جدید 14 آبان ماه)، همايش ملي بهبود فضاي کسب و کار، دانشگاه کارآفرینی و وزارت اقتصاد، مرکز همايش هاي پژوهشکده صنعت نفت (چاپ و سخنراني). ، (1392/فروردین) ، ،
 • دلیری، حسن، نقش سرکوب مالی در کیفیت اثرات سیاست پولی براساس مدل DSGE ، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، 7 و 8 بهمن ماه، (چاپ و ارائه). ، (1392/فروردین) ، ،
 • شهانواز، سارا و حسن دليري، بررسي شاخص جاي پاي اکولوژيک در بخش حمل نقل براي شهرستان رشت ، دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک، تهران، اسفند ماه 1391 (ارائه به صورت پوستر و چاپ در نشريه). ، (1391/فروردین) ، ،
 • شهانواز، سارا و حسن دليري ، بررسي روابط متقابل بين هزينه هاي گردشگري و توسعه اقتصادي در ايران»، ، دومين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، دانشگاه مازندران، 21 اردي بهشت 1390 (پذيرش براي سخنراني و چاپ در نشريه) ، (1390/فروردین) ، ،
 • دلیری، حسن، ارزيابي اقتصادي منطقه آزاد قشم ، اولین همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، دانشگاه مازندران، 22 و 23 اردي بهشت 1389 (پذيرش براي سخنراني و چاپ در نشريه) ، (1389/فروردین) ، ،
 • دليري، حسن و نادر مهرگان ، اثر سرمايه مذهبي بر شاخص¬هاي توسعه اقتصادي ، دومين همايش اقتصاد اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد 28 و 29 ارديبهشت 1389 ، (ارائه به صورت پوستر و چاپ در نشريه) ، (1389/فروردین) ، ،
 • اکبري، نعمت الله و حسن دليري ، تبيين مدل رشد درونزاي اقتصادي با تاکيد بر سرمايه اجتماعي»، ، همايش علمي پژوهشي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي، دانشگاه سمنان، 5 اسفند ماه 1388 (سخنراني و چاپ) ، (1388/فروردین) ، ،
 • رناني، محسن و حسن دليري و رزيتا مويدفر، نقش سرمايه انساني در تشکيل سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان) ، دومين کنفرانس توانمند سازي منابع انساني، تهران. ، (1387/فروردین) ، ،
 • رناني، محسن و حسن دليري و رزيتا مويدفر ، سرمايه اجتماعي و رابطه آن با سرمايه انساني ، هفته پژوهش، ، (1386/فروردین) ، ،
 • مهرگان، نادر و حسن دليري، کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجي(چاپ دوم، با بازبینی و فصول جدید) ، ، (1392/1/1) ، ، شمارگان: 1000 جلد
 • مهرگان، نادر و حسن دليري، کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجي ، ، (1389/1/1) ، ، شمارگان: 1000 جلد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1327