بی بی نعیمه اونق

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضی محض - گرایش نظریه گراف

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  • Changiz Eslahchi, B. N. Onagh, Vertex-strength of fuzzy graphs , International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences , (10/1/2006) , 2006 , 1-9
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, Cubic edge-transitive graphs of order 4p2 , Acta Mathematica Universitatis Comenianae , (10/1/2009) , 2 , 183-186
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, Semisymmetric cubic graphs of order 4pn , Acta Universitatis Apulensis , (11/1/2009) , 9 , 153-158
  • Mehdi Alaeiyan, Hamid A. Tavallaee, B. N. Onagh, Semisymmetric cubic graphs of order 16p2 , Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences , (2/20/2010) , 1 , 19-26
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, M. K. Hosseinipoor, A classification of cubic symmetric graphs of order 16p2 , Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences , (8/20/2011) , 3 , 249-257
  • Mehdi Alaeiyan, B. Naimeh Onagh, Semisymmetric cubic graphs of order 10p3 , Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics , (10/20/2011) , 4 , 531-535
  • Mehdi Alaeiyan, Bibi Naimeh Onagh, A classification of cubic edge-transitive graphs of order 4p3 , Proceedings of the Romanian Academy-series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science , (3/20/2013) , 1 , 3-8
  • B. N. Onagh, The harmonic index of product graphs , Mathematical Sciences , (9/20/2017) , 3 , 203-209
  • Bibi Naimeh Onagh, The harmonic index of subdivision graphs , Transactions on Combinatorics , (12/20/2017) , 4 , 15-27
  • B. N. Onagh, The harmonic index of edge-semitotal graphs, total graphs and related sums , Kragujevac Journal of Mathematics , (7/21/2018) , 2 , 217-228
  • B.N. Onagh, The harmonic index of graphs based on some operations related to the lexicographic product , Mathematical Sciences , (6/22/2019) , 13 , 165-174
  • فاطمه محمدزاده محمد آبادی، G-گراف‌های هامیلتونی ، ، (1392/6/20) ، ،
  • محبوبه جهانتیغ، گراف‌های کیلی همبند متقارن از ظرفیت 5 روی گروه‌های ساده ، ، (1392/7/17) ، ،
  • نگار کردی، رابطه بین مجموعه‌های راف و گراف‌ها ، ، (1393/6/29) ، ،
  • هستی روهنده، ابرگراف‌ها و ابرنگاشت‌ها ، ، (1393/6/29) ، ،
  • ملیسا تقانی، بررسی ارتباط بین درجه معکوس یک گراف با پارامترهای گرافی دیگر ، ، (1394/4/3) ، ،
  • زبیده قزل، بررسی انرژی گراف‌های خط ، ، (1394/6/20) ، ،
  • محبوبه حیدری، بررسی شاخص وینر گراف‌های خاص ، ، (1394/6/30) ، ،
  • الهه سلیمانی راد، بررسی انرژی وقوع گراف‌ها ، ، (1394/6/30) ، ،
  • کامیار مقدم کردمحله، بررسی ارتباط بین شاخص همساز یک گراف با پارامترهای گرافی دیگر ، ، (1394/9/5) ، ،
  • زهره گرامی، بررسی انرژی هاکل گراف‌ها ، ، (1396/11/24) ، ،
  • حورا فتحی، بررسی 2-رنگ آمیزی‌های تام گراف‌ها ، ، (1397/6/31) ، ،
  • فاطمه سادات مکی، اعمالی روی گراف‌های فازی بازه-مقدار ، ، (1398/4/4) ، ،
  • هادیه کوسلی، کدهای شناسایی در گراف‌ها ، ، (1398/6/24) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.