بی بی نعیمه اونق

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی ریاضی

دکتری (۱۳۸۸)

ریاضی - محض

دانشگاه علم و صنعت ایران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۲)

ریاضی - محض

دانشگاه شهید بهشتی - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۰)

ریاضی - محض

دانشگاه صنعتی شاهرود - ایران

ارتباط

رزومه

 • B.N. Onagh, The harmonic index of graphs based on some operations related to the lexicographic product , Mathematical Sciences , (2019) , , 165-174
 • B. N. Onagh, The harmonic index of edge-semitotal graphs, total graphs and related sums , Kragujevac Journal of Mathematics , (2018) , 42 , 217-228
 • Bibi Naimeh Onagh, The harmonic index of subdivision graphs , Transactions on Combinatorics , (2017) , 6 , 15-27
 • B. N. Onagh, The harmonic index of product graphs , Mathematical Sciences , (2017) , 11 , 203-209
 • Mehdi Alaeiyan, Bibi Naimeh Onagh, A classification of cubic edge-transitive graphs of order 4p3 , Proceedings of the Romanian Academy-series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science , (2013) , 14 , 3-8
 • Mehdi Alaeiyan, B. Naimeh Onagh, Semisymmetric cubic graphs of order 10p3 , Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics , (2011) , 40 , 531-535
 • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, M. K. Hosseinipoor, A classification of cubic symmetric graphs of order 16p2 , Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences , (2011) , 121 , 249-257
 • Mehdi Alaeiyan, Hamid A. Tavallaee, B. N. Onagh, Semisymmetric cubic graphs of order 16p2 , Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences , (2010) , 120 , 19-26
 • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, Semisymmetric cubic graphs of order 4pn , Acta Universitatis Apulensis , (2009) , 2009 , 153-158
 • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, Cubic edge-transitive graphs of order 4p2 , Acta Mathematica Universitatis Comenianae , (2009) , LXXVIII , 183-186
 • Changiz Eslahchi, B. N. Onagh, Vertex-strength of fuzzy graphs , International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences , (2006) , 2006 , 1-9
  انجمن ریاضی ایران ، تهران، (1390 - ادامه دارد) ، ایران انجمن ریاضی آمریکا ، (1395 - ادامه دارد) ، آمریکا
 • هادیه کوسلی، کدهای شناسایی در گراف‌ها ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/24)
 • فاطمه سادات مکی، اعمالی روی گراف‌های فازی بازه-مقدار ، دانشگاه گلستان ، (1398/4/4)
 • حورا فتحی، بررسی 2-رنگ آمیزی‌های تام گراف‌ها ، دانشگاه گلستان ، (1397/6/31)
 • زهره گرامی، بررسی انرژی هاکل گراف‌ها ، دانشگاه گلستان ، (1396/11/24)
 • کامیار مقدم کردمحله، بررسی ارتباط بین شاخص همساز یک گراف با پارامترهای گرافی دیگر ، دانشگاه پیام نور مرکز بابل ، (1394/9/5)
 • الهه سلیمانی راد، بررسی انرژی وقوع گراف‌ها ، دانشگاه گلستان ، (1394/6/30)
 • زبیده قزل، بررسی انرژی گراف‌های خط ، دانشگاه گلستان ، (1394/6/30)
 • محبوبه حیدری، بررسی شاخص وینر گراف‌های خاص ، دانشگاه گلستان ، (1394/6/30)
 • ملیسا تقانی، بررسی ارتباط بین درجه معکوس یک گراف با پارامترهای گرافی دیگر ، دانشگاه گلستان ، (1394/4/3)
 • نگار کردی، رابطه بین مجموعه‌های راف و گراف‌ها ، دانشگاه گلستان ، (1393/9/29)
 • هستی روهنده، ابرگراف‌ها و ابرنگاشت‌ها ، دانشگاه گلستان ، (1393/9/29)
 • محبوبه جهانتیغ، گراف‌های کیلی همبند متقارن از ظرفیت 5 روی گروه‌های ساده ، دانشگاه گلستان ، (1392/7/17)
 • فاطمه محمدزاده محمد آبادی، G-گراف‌های هامیلتونی ، دانشگاه گلستان ، (1392/6/20)
 • ریاضی عمومی ، کارشناسی ، (1388) ، دانشگاه گلستان
 • مبانی علوم ریاضی ، کارشناسی ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • مبانی ترکیبیات ، کارشناسی ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • نظریه گراف و کاربردها ، کارشناسی ، (1388) ، دانشگاه گلستان
 • ساختمان‌های گسسته ، کارشناسی ، (1390) ، دانشگاه گلستان
 • نظریه گراف ، کارشناسی ارشد ، (1391) ، دانشگاه گلستان
 • نظریه جبری گراف ، کارشناسی ارشد ، (1392) ، دانشگاه گلستان
 • معادلات دیفرانسیل ، کارشناسی ، (1395) ، دانشگاه گلستان
 • کدگذاری ، کارشناسی ارشد ، (1395) ، دانشگاه گلستان
 • مبانی ماتریس و جبرخطی ، کارشناسی ، (1396) ، دانشگاه گلستان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1211