محمدرضا یاحقی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش آنالیز تابعی و جبر خطی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دالهاوزی - کشور کانادا

محمدرضا یاحقی

فهرست مقالات