محمدرضا یاحقی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش آنالیز تابعی و جبر خطی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دالهاوزی - کشور کانادا

محمدرضا یاحقی

فهرست مقالات

  • , Mohammadreza Yahaghi, , (Wavelets and Linear Algebra - 4), 2018, 97-148, Iran.
  • Mohammadreza Yahaghi, Theorems of Burnside and Wedderburn Revisited, (Bulletin of the Iranian Mathematical Society - 44), 2018, 915-925, Iran.
  • L. W. Marcoux, H. Radjavi, Mohammadreza Yahaghi, Reducibility of operator semigroups and values of vector states, (SEMIGROUP FORUM - 95), 2017, 126-158, .
  • Heydar Radjavi, Mohammadreza Yahaghi, An extension of a theorem of Kaplansky, (COMMUNICATIONS IN ALGEBRA - 45), 2017, 1668-1674, USA.
  • M. Rahimi-Alangi, Mohammadreza Yahaghi, ON NEST MODULES OF MATRICES OVER DIVISION RINGS, (Bulletin of the Iranian Mathematical Society - 41), 2015, 47-63, Iran.
  • M. Rahimi-Alangi, Mohammadreza Yahaghi, On modules of linear transformations, (LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS - 445), 2014, 127-137, USA.