سید مصطفی طاهری

  36242024 - 011
  sm.taheri@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش گروهها

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۳۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نظریه گروه ها

سید مصطفی طاهری

فهرست مقالات

  • , Seyyad mostafa Taheri, ON VERBAL AND MARGINAL SUBGROUPS IN VARIETAL NILPOTENT GROUPS, (JP Journal of Algebra Number Theory and Applications - 40), 2018, 219-228, India.
  • , Mohammad Reza R.Moghaddam, Seyyad mostafa Taheri, SOME PROPERTIES OF PERFECT LIE RINGS, (JP Journal of Algebra Number Theory and Applications - 39), 2017, 247-260, India.
  • tofiq allahviranloo, moshen vahez gasemi, Seyyad mostafa Taheri, , ( - 3), 2018, 135-145, Iran.
  • , Seyyad mostafa Taheri, On the Hyper Marginal Groups and Perfect Groups in an Arbitrary Variety of Groups, (Asian Journal of Algebra - 4), 2011, 23-30, .