سید مصطفی طاهری

  36242024 - 011
  sm.taheri@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش گروهها

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۳۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نظریه گروه ها

سید مصطفی طاهری

فهرست مقالات