محبوبه علیزاده صنعتی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی
ارتباط

  32254163-4 - 017
 
رزومه

 • علیزاده صنعتی، محبوبه؛ نوذری، طاهره، مقدمه ای بر نظریه فازی ، ، (1396/11/30) ، ، 272
 • علیزاده صنعتی، محبوبه، نظریه مقدماتی گروهها ، ، (1389/5/20) ، ، 158
 • سنچولی، فرهاد؛ علیزاده صنعتی، محبوبه، ریاضیات پیش دانشگاهی ، ، (1388/8/20) ، ، 139
 • سوده سمیعی پاقلعه، قضیه شور برای گروههای به طور موضعی رادیکالی تعمیم یافته ، ، (1395/6/29) ، ،
 • شبنم رضا، تانسور ناآبلی مربعی p- گروههای توانمند ، ، (1393/6/30) ، ،
 • زهرا مهدی پور، نامساوی هایی برای c- امین ضربگر شور گروهها ، ، (1393/6/22) ، ،
 • هانیه موحدی، ساختار p- گروههای متناهی بر اساس مربع تانسور ناآبلی آنها ، ، (1392/6/30) ، ،
 • نرگس کردکتولی، نمای حاصل ضرب تانسور ناآبلی گروهها ، ، (1392/6/27) ، ،
 • عفت ممشلی، برخی نتایج ساختاری روی مربع تانسور ناآبلی گروهها ، ، (1391/11/8) ، ،
 • منا مازندرانی، برخی پایای بئر گروههای پوچتوان آزاد ، ، (1391/6/28) ، ،
 • عاطفه رازقندی، گروههای ترتیب پذیر ، ، (1390/6/29) ، ،
 • فاطمه مهدی پور، ارتباط بین پایای بئر و پوشش گروه با حد مستقیم ، ، (1390/6/20) ، ،
 • ناعمه تازیکی بالاجلینی، ضربگر شور یک جفت از گروهها و حاصل ضرب تانسوری ناآبلی گروهها ، ، (1390/6/7) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.