طاهره نوذری

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی
ارتباط

رزومه

 • میری، رضا، جبرهای مجموعه های فازی ، ، (1396/6/30) ، ،
 • سیفی، انسه، همنهشتی های فازی و زیرچندگرو های نرمال فازی ، ، (1395/11/30) ، ،
 • سیفی، انسه، همنهشتی های فازی و زیرچندگرو های نرمال فازی ، ، (1395/11/30) ، ،
 • رضایی مقدم، مریم، ابرگرو های فازی بر اساس روابط فازی ، ، (1395/6/30) ، ،
 • نوری، منصوره، نمایش مشبکه ها توسط روابط همنهشتی ضعیف فازی ، ، (1395/6/30) ، ،
 • علی ملاحسنی، حلقه های به دست آمده از ابرحلقه ها توسط روابط α* ، ، (1394/6/30) ، ،
 • مریم باقری، فضای هندسی متعدی قوی در ابرحلقه ها و ابرمدول ها ، ، (1394/6/25) ، ،
 • ابوالقاسم رضانژادی، ابرحلقه های کراسنر ، ، (1393/12/11) ، ،
 • احسان زینتی، مباحثی در n- ابرساختارهای فازی ، ، (1392/11/11) ، ،
 • نفیسه ملک پور، بررسی رابطه اساسی و حد مستقیم در ابرجبرها ، ، (1392/6/23) ، ،
 • نفیسه ملک پور، بررسی رابطه اساسی و حد مستقیم در ابرجبرها ، ، (1392/6/23) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.