فاطمه سادات موحدی

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی ریاضی

دکتری ()

ریاضی - ترکیبیات کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی

  • M. H. Akhbari, F. Movahedi، Summary and solve of problems of An elementary introduction to mathematical finance ، ، (1397/2/11) ، ، 236
  • F. Movahedi, M. H. Akhbari، Coding theory: a first course ، ، (1396/7/9) ، ، 208
موضوعشرحفایلتاریخ
برنامه و لینک کلاس‌های مجازی  فایل 1399/1/15 12:31 AM
زمان و لینک کلاس های مجازی  فایل 1398/12/21 7:17 PM

تعداد بازدید: 1119