محسن اصغری لاریمی

   CV
 

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش ریاضیات فازی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه لیموژ - کشور فرانسه

محسن اصغری لاریمی

فهرست مقالات