سید احمد حسینی

  32254164-266 - 017
  http://gu.ac.ir/faculty/a.hosseini
   CV
 

رشته تحصیلی

ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1. حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال - دیفرانسیل 2. روش‌های کارا برای حل معادلات انتگرال تأخیری، سخت و منفرد 3. درونیاب‌های کسری گرانیگاهی خطی و کاربردهای آن

سید احمد حسینی

فهرست مقالات

 • Ali Abdi, Seyyed Ahmad Hosseini, The Barycentric Rational Difference-Quadrature Scheme for Systems of Volterra Integro-differential Equations, (SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING - 40), 2018, A1936-A1960, USA.
 • Ali Abdi, Jean-Paul Berrut, Seyyed Ahmad Hosseini, The Linear Barycentric Rational Method for a Class of Delay Volterra Integro-Differential Equations, (JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING - 75), 2017, 1-19, USA.
 • Ali Abdi, Seyyed Ahmad Hosseini, Symplectic and symmetric methods for the numerical solution of some mathematical models of celestial objects, ( - 3), 2017, 109-118, Iran.
 • Seyyed Ahmad Hosseini, Sedaghat Shahmorad, Faramarz Talati, A matrix based method for two dimensional nonlinear Volterra-Fredholm integral equations, (NUMERICAL ALGORITHMS - 68), 2015, 511-529, Netherlands.
 • Seyyed Ahmad Hosseini, Ali Abdi, On the numerical stability of the linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations, (APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS - 100), 2016, 1-13, Netherlands.
 • Seyyed Ahmad Hosseini, Sedaghat Shahmorad, Abolfazl Tari, Existence of an Lp solution for two dimensional integral equations of the Hammerstein type, (Bulletin of the Iranian Mathematical Society - 40), 2014, 851-862, Iran.
 • J.-P. Berrut, Seyyed Ahmad Hosseini, G. Klein, The linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations, (SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING - 36), 2014, A105-A123, USA.
 • Seyyed Ahmad Hosseini, Sedaghat Shahmorad, Hamid Masoumi, Extension of the operational Tau method for solving 1-D nonlinear transient heat conduction equations, (JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE - 25), 2013, 283-288, .
 1. حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیل
 2. روش‌های کارا برای حل معادلات انتگرال تأخیری، سخت و منفرد
 3. درونیاب‌های کسری گرانیگاهی خطی و کاربردهای آن
 4. روش‌های طیفی و شبه طیفی
 • A. Abdi and S. A. Hosseini، The barycentric rational difference-quadrature scheme for system of‎ ‎Volterra integro-differential equations ، SIAM Journal on Scientific Computing ، (6/26/2018) ، 1095-7197 ، A1936-A1960
 • A. Abdi, J.-P. Berrut and S. A. Hosseini ، The linear barycentric rational method for a class of delay Volterra integro-differential equations ، Journal of Scientific Computing ، (11/22/2017) ، 1573-7691 ، 1557-1575
 • علی عبدی و سید احمد حسینی، روش¬های عددی همتافته و متقارن برای حل عددی برخی مدل¬های ریاضی اجرام سماوی ، پژوهش های نوین در ریاضی ، (1396/5/20) ، 1682-0169 ، 109-118
 • S. A. Hosseini and A. Abdi، On the numerical stability of the linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، Applied Numerical Mathematics ، (3/19/2016) ، 0168-9274 ، 1-13
 • S. A. Hosseini, S. Shahmorad, F. Talati، A matrix based method for two dimensional nonlinear Volterra-Fredholm integral equations ، Numerical Algorithms ، (3/30/2015) ، 1017-1398 ، 511-529
 • J.-P. Berrut, S. A. Hosseini and G. Klein، The linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، SIAM Journal on Scientific Computing ، (8/1/2014) ، 1095-7197 ، A105--A123
 • S.A.Hosseini‎, ‎S.Shahmorad and A. Tari، ‎Existence of an Lp-solution for two dimensional integral equations of the Hammerstein type ، Bulletin of the Iranian Mathematical Society ، (8/1/2014) ، 1018-6301 ، 851-862
 • S.A.Hosseini, ‎S.Shahmorad and ‎H.Masoumi، ‎Extension of the operational Tau method for solving 1-D nonlinear transient heat conduction equations ، Journal of King Saud University-Science ، (10/1/2013) ، 1018-3647 ، 283-288
 • A. Abdi, J.-P. Berrut, S. A. Hosseini، The linear barycentric rational method for a class of delay Volterra integro-differential equations ، SciCADE (Scientific Computation And Differential Equations) 2017, University of Bath, Bath, UK ، (9/14/2017) ، ،
 • S. A. Hosseini, A. Abdi، On the numerical solution of nonlinear systems of delay Volterra integro-differential equations with constant delay ، CMFT 2017, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland ، (7/11/2017) ، ،
 • A. Abdi, G. Hojjati, S. A. Hosseini، Multistage-multivalue methods with inherent stability property for ordinary differential equations ، CMFT 2017, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland ، (7/11/2017) ، ،
 • G. Hojjati, A. Abdi, S. A. Hosseini، Geometric second derivative numerical methods for solving Hamitonian problems ، CMFT (Computational Methods and Function Theory) 2017, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland ، (7/11/2017) ، ،
 • S. A. Hosseini, A. Abdi، Theoretical results on the stability of the linear barycentric rational quadrature methods ، SciCADE (Scientific Computation And Differential Equations) 2015, University of Potsdam, Potsdam, Germany ، (9/16/2015) ، ،
 • S. A. Hosseini, A. Abdi، The stability behavior of the composite barycentric rational quadrature method for the numerical solution of VIEs ، The 12th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, University of Tabriz, Tabriz, Iran ، (5/28/2015) ، ، 267-271
 • S. A. Hosseini، The composite barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ، (8/27/2013) ، ، 1054-1057
 • S. A. Hosseini, S. Shahmorad، Tau matrix method for 2D nonlinear Volterra- Fredholm integral equations ، The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ، (8/27/2013) ، ، 1058-1061
 • S. A. Hosseini, S. Shahmorad، A computational method for solving two dimensional nonlinear Fredholm integral equations ، The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz, Tabriz, Iran ، (8/27/2012) ، ، 611-614
 • A. Abdi‎, ‎‎S.A. ‎Hosseini, ‎G. Hojjati، ‎A class of multivalue-multistage schemes for the numerical solution of Volterra integral equations ، International conference on the Numerical Solution of ‎Differential‎‎ and Differential-Algebraic ‎Equations‎ (NUMDIFF-15)‎, ، (9/4/2018) ، ،
 • S.A. ‎Hosseini, ‎A. Abdi‎, ‎‎H. Podhaisky، ‎Rational finite differences method based on the barycentric interpolants for ODEs ، International conference on the Numerical Solution of ‎Differential‎‎ and Differential-Algebraic ‎Equations‎ (NUMDIFF-15) ، (9/4/2018) ، ،
 • علی عبدی، سید احمد حسینی، مبانی آنالیز عددی با نرم افزار متلب ، ، (1394/9/30) ، ، 1-366
موضوعشرحفایلتاریخ
نمرات آزمون میان ترم درس حل عددی معادلات دیفرانسیل-رشته ریاضیات و کاربردها  فایل 1398/3/18 5:32 PM
نمرات آزمون میان ترم درس ریاضیات عمومی 2 - رشته مهندسی برق  فایل 1398/3/18 12:00 PM
نمرات آزمون میان ترم درس مبانی آنالیز عددی - رشته ریاضیات و کاربردها  فایل 1398/3/13 3:13 PM
نمرات آزمون میان ترم درس جبرخطی عددی - رشته علوم کامپیوتر  فایل 1398/3/13 3:07 PM
تمرینات درس جبرخطی عددی-رشته علوم کامپیوتر-سری سوم  فایل 1398/3/8 3:44 PM
تمرینات درس ریاضیات عمومی 2-رشته مهندسی برق-سری پنجم  فایل 1398/3/8 3:40 PM
تمرینات درس حل عددی معادلات دیفرانسیل-رشته ریاضیات و کاربردها-سری دوم  فایل 1398/3/8 3:31 PM
تمرینات درس ریاضیات عمومی 2-رشته مهندسی برق-سری چهارم  فایل 1398/2/7 10:01 AM
تمرینات درس ریاضیات عمومی 2-رشته مهندسی برق-سری سوم  فایل 1398/2/7 9:56 AM
تمرینات درس جبرخطی عددی-رشته علوم کامپیوتر-سری دوم  فایل 1398/1/26 4:05 PM
تمرینات درس حل عددی معادلات دیفرانسیل-رشته ریاضیات و کاربردها-سری اول  فایل 1398/1/25 4:57 PM
تمرینات درس ریاضیات عمومی 2-رشته مهندسی برق-سری دوم  فایل 1398/1/25 7:43 AM
12