زهره کریمی لنجی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش سیستماتیک گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اولم - کشور آلمان

زهره کریمی لنجی

فهرست مقالات