احمد عبدل زاده

  ahmad.abdolzadeh@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش اکو فیزیولوژی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اوکایاما - کشور ژاپن

زمینه ها و علایق پژوهشی

تغذیه معدنی گیاهان تنش های شوری، خشکی و غرقابی در گیاهان

احمد عبدل زاده

فهرست مقالات