زهرا نظری

استادیار دانشکده علوم
گروه آموزشی زیست شناسی

دکتری (۱۳۹۵)

زیست شناسی - سلولی- تکوینی

دانشگاه خوارزمی - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۰)

زیست شناسی - سلولی- تکوینی

دانشگاه خوارزمی - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۶)

زیست شناسی - عمومی

دانشگاه زابل - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 878