صفر محسنی بند پی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی جانوری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خوارزمی - کشور ایران

صفر محسنی بند پی

فهرست مقالات