مهناز اقدسی

  01732254164 - 017
  aghdasi1346@gmail.com
  http://gu.ac.ir/faculty/m.aghdasi
   CV
 

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی مولکولی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۳۳

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

اترخت - کشور هلند

مهناز اقدسی

فهرست مقالات