مهناز اقدسی

  http://gu.ac.ir/faculty/m.aghdasi
 

رشته تحصیلی

زیست شناسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

مهناز اقدسی