حسن آریاپور

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش بیوشیمی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

حسن آریاپور

فهرست مقالات