فرزانه گنجی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی جانوری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

فرزانه گنجی

فهرست مقالات