منیژه میان آبادی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

کارشناسی ارشد پیوسته (۱۳۷۶)

بیوشیمی - زیست شناسی سلولی- مولکولی

دانشگاه تهران - ایران

دکتری (۱۳۸۲)

بیوشیمی - زیست شناسی سلولی- مولکولی

دانشگاه تهران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۴)

زیست شناسی علوم گیاهی - علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان - ایران

ارتباط

رزومه