منیژه میان آبادی

  01732264496 - 0173
  m.mianabadi@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

بیوشیمی - گرایش بیوشیمی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

منیژه میان آبادی

فهرست مقالات