حاجی قلی کمی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش بیوسیستماتیک جانوری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۳۱

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - کشور ایران

حاجی قلی کمی

فهرست مقالات