حمید رضا صادقی پور

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی
ارتباط

رزومه