حمید رضا صادقی پور

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دهلی - کشور هندوستان

حمید رضا صادقی پور

فهرست مقالات