محمود شریعتی

رشته تحصیلی

علوم سیاسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه باقرالعلوم - کشور ایران

محمود شریعتی

فهرست مقالات