هیوا محمودی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری (۱۳۹۲)

روان شناسی - عمومی

دانشگاه محقق اردبیلی - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۸)

روان شناسی - عمومی

دانشگاه محقق اردبیلی - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۶)

آسیب شناسی گفتار و زبان - گفتار و زبان

علوم پزشکی سمنان - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
  • هیوا محمودی- اسماعیل سلیمانی، پیش بینی بهزيستی روانشناختی براساس همدلی و خود-دلسوزی در پرستاران ، فصلنامه مدیریت پرستاری ، (1397) ، ششم ، 70-86
  • دکتر هیوا محمودی، پيش بينی کيفيت دوستی براساس ویژگی هاي شخصيتی و سبکهاي دفاعی در نوجوانان ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، (1396) ، سوم ، 32-39
  • هیوا محمودی و صفورا نوروزی، مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خودآسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار ، کنفرانس بین المللی روان شناسی، مشاوره تعلیم و تربیت ، (1396) ، ،
  • هیوا محمودی- حیدر کریمی، غلبه بر افسردگی ، ، (نامشخص) ، ،
  • هیوا محمودی- حیدر کریمی- سمیه سلطانی، راهنمای بالینی اختلالات عملکرد جنسی ، ، (نامشخص) ، ،
  • مهناز بابایی- هیوا محمودی، نوروسایکولوژی ، ، (نامشخص) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 833