هیوا محمودی

  mahmoudi.hiva@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

روان شناسی - گرایش عمومی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۳

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

محقق ادربیلی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نوروسایکولوژی- مشاوره زناشویی و کودک نرم افزارهای آموزشی

هیوا محمودی

فهرست مقالات

 • Hiva Mahmoodi, Comparison of perceived and self-compassionate social support among patients with multiple sclerosis and normal people, ( - 7), 2018, 21-34, .
 • Hiva Mahmoodi, Prediction of quality of friendship based on personality traits and defensive styles in adolescents, ( - 3), 2018, 32-39, Iran.
 • Hiva Mahmoodi, s s, Prediction of psychological well-being based on empathy and self-compassion in nurses, ( - 6), 2018, 1-10, Iran.
 • h gh, Hiva Mahmoodi, m n, The Effectiveness of Cognitive and Disgusting Therapies on the Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder, ( - 13), 2015, 441-451, .
 • h. gh., m. n., Hiva Mahmoodi, Comparison of the Effectiveness of Cognitive Therapy and Facts on Practical OCD Disorders, ( - 3), 2014, 1-9, Iran.

تحقیقات روی کودکان دارای اختلالات عصبی- رشدی

 • دکتر هیوا محمودی، پيش بينی کيفيت دوستی براساس ویژگی هاي شخصيتی و سبکهاي دفاعی در نوجوانان ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، (1396/12/1) ، 12 ، 32-39
 • هیوا محمودی و صفورا نوروزی، مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خودآسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار ، کنفرانس بین المللی روان شناسی، مشاوره تعلیم و تربیت ، (1396/9/30) ، ،
 • هیوا محمودی- اسماعیل سلیمانی، پیش بینی بهزيستی روانشناختی براساس همدلی و خود-دلسوزی در پرستاران ، فصلنامه مدیریت پرستاری ، (1397/2/2) ، ششم ، 70-86
 • هیوا محمودی- حیدر کریمی، غلبه بر افسردگی با رویکردی شناخت درمانی ، غلبه بر افسردگی با رویکردی شناخت درمانی ، (1397/7/1) ، ،
 • هیوا محمودی- حیدر کریمی، غلبه بر افسردگی ، ، (نامشخص) ، ،
 • هیوا محمودی- حیدر کریمی- سمیه سلطانی، راهنمای بالینی اختلالات عملکرد جنسی ، ، (نامشخص) ، ،
 • مهناز بابایی- هیوا محمودی، نوروسایکولوژی ، ، (نامشخص) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.