محمد ملک

رشته تحصیلی

علوم سیاسی - گرایش سیاست های نفتی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه منچستر - کشور انگلستان

محمد ملک

فهرست مقالات