مهناز بابائی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

  32357009 - 017
  dr.mbabaei2@gmail.com
 
رزومه

   CV
 • مهناز بابائی-سیده منور یزدی و سیمین حسینیان، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش آموزان دبستانی ، اندیشه های نوین تربیتی ، (1299) ، 7 ، 49-64
 • مهناز بابائی -نسرین اکبرزاده-عبدالرحمان نجل رحیم-مه سیما پورشهریاری، تاثیر درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی-اجباری در دانشجویان دختر ، مطالعات روان شناختی ، (1299) ، 6 ، 43-56
 • مهناز بابائی- مه سیما پورشهریاری، تاثیر درمان کاهش اندیشه پردازی خطر و تکنیک های تقویت حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری ، نشریه بین المللی علوم رفتاری ، (1299) ، 7 ، 13-18
 • محمد تقی بادله-بهرام میرزاییان- مهناز بابائی-مرتضی بادله-فیروزه درخشان پور-سکینه محمدیان-محمد علی وکیلی- عبدالرحمان چرکزی، رابطه سطح سرمی روی با اختلال نقص توجه بیش فعالی ، مجله علوم آزمایشگاهی ، (1299) ، 25 ، 77-82
 • محمد تقی بادله-بهرام میرزاییان-مهناز بابائی-مرتضی بادله-فیروزه درخشان پور-سکینه محمدیان، رابطه سطح سرمی فریتین با اختلال نقص توجه بیش فعالی ، مجله علوم آزمایشگاهی ، (1299) ، 8 ، 78-83
 • میر، پروین-بابائی، مهناز، مقایسه نظریه ذهن کودکان مبتلا به بیش فعالی-کمبود توجه و نافرمانی مقابله ای با کودکان عادی ، دومین کنگره علوم رفتاری ، (1394/اردیبهشت) ، ، 280-290
 • بابائی، مهناز- -یونسی رباطی، زینبب -بابائی رودباری، سیده ساناز، ادراک خطر در حین رانندگی در زنان و مردان ، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، (1394/اردیبهشت) ، ، 196-197
 • بابائی، مهناز-بابائی رودباری، سیده ساناز، مقایسه نگرش زوجین نسبت به خیانت به تفکیک سطوح تحصیلی ، پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران ، (1394/اردیبهشت) ، ، 193-195
 • بابائی، مهناز- -یونسی رباطی، زینبب -بابائی رودباری، سیده ساناز، نگرانی تصویر بدنی با سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر ، هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان سرسر کشور، ، (1393/اردیبهشت) ، ، 221-223
 • یونسی رباطی، زینب-بابائی، مهناز، رابطه باورهای فراشناخت و خودگردانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، (1392/اسفند) ، ، 1-8
 • درزی، مریم-بابائی، مهناز، رابطه افکار خودکشی با تحمل پریشانی و سازگاری عاطفی ، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، (1392/اسفند) ، ، 58-61
 • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، کنش اجرایی و توجه انتخابی در کودکان مبتلا به کمبود توجه-بیش فعالی، ناتوانی یادگیری و عادی ، دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش ، (1392/آبان) ، ، 29
 • بابائی، مهناز، رابطه احساس تنهایی با افکار خودکشی در نوجوانان ، چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر ، (1392/آبان) ، ، 128
 • بابائی، مهناز، رابطه جو عاطفی خانواده با گرایش و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در نوجوانان دختر ، چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر ، (1392/آبان) ، ، 129
 • بابائی، مهناز- بابائی رودباری، سیده ساناز-یونسی رباطی، زینب، مقایسه مدیریت تعارض و عدالت سازمانی در مدیران دانشگاه ها به تفکیک جنسیت و مرحله تحولی ، سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران،اسفند91 ، (1391/اسفند) ، ،
 • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، مقایسه مدیریت تعارض و عدالت سازمانی در مدیران دانشگاه ها به تفکیک جنسیت و مرحله تحولی ، سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران ، (1391/اسفند) ، ،
 • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، رابطه فرسودگی و استرس شغلی با راهبردهای مقابله ای و تاب آوری ، سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران ، (1391/اسفند) ، ،
 • درزی، مریم-بابائی، مهناز-مسعود زاده، عباس، بررسی رابطه شادکامی با سلامت روان در پرستاران ، سومین کنگره ملی دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ابران ، (1391/اسفند) ، ،
 • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، رابطه احساس تنهایی با نگرش گرایش به ارتباط قبل از ازدواج در نوجوانان ، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، (1391/اسفند) ، ، 3284-3288
 • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، مقایسه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی در بیماران قلبی عروقی با افراد سالم ، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، (1391/اسفند) ، ، 442-444
 • بابائی، مهناز-مومنی یانسری، عیسی، رابطه دینداری با سازگاری و تحمل پریشانی دانشجویان ، دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی،مشاوره و دین ، (1391/آذر) ، ، 76-79
 • بابائی، مهناز-مومنی یانسری، عیسی-نوروزی، اکرم، رابطه خودکارآمدی عمومی با افسردگی، اضطراب و استرس زنان سالمند ، سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سالمندی ، (1391/آذر) ، ، 111
 • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، مقایسه جو عاطفی خانواده و ادراک شیوه والدینی در نوجوانان مبتلا به افسردگی،اضطراب با افراد سالم ، پنجمین همایش بین المللی کودک و نوجوان ، (1391/مهر) ، ، 55
 • بابائی، مهناز، وسواس فکری-عملی از دیدگاه نورو پسیکولوژی ، ، (نامشخص) ، ،
 • میر، پروین، رابطه بین نظریه ذهن و کفایت اجتماعی در دانش آموزان با نارسایی توجه-بیش فعالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • مهرانی، تویی محمد، اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابله با استرس در کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان شهرستان کلاله ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • کامرانی، فرانک، بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و کمال گرایی با سبک های والدگری مادران دارای کودک 3-12 سال شهر گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، (نامشخص)
 • عزیزی، عالمه، بررسی رابطه هوش هیجانی و تنظیم دشواری هیجان در دانشجویان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، (نامشخص)
 • حسین زاده، صدیقه، بررسی رابطه هوش شناختی با تفکر انتقادی و تفکر خلاق در نوجوانان مقطع متوسطه شهر گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • بالویی، رقیه، بررسی مقایسه ای تیپ های شخصیتی و سبک های دلبستگی معتادین به مواد مخدر با مواد محرک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، (نامشخص)
 • دو مهری، معصومه، مقایسه هوش هیجاانی و بهداشت روانی دانش آموزان کانون اصلاح و تربیت با مدارس عادی استان سمنان و مازندران سال 1391 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • مختاری میرکلا، معصومه، بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • شهریاری، امید، مقایسه حافظه بصری و استدلال عینی-انتزاعی در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • طاهری، سکینه سادات، تاثیر خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر شهرستان قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
 • غلامی، معصومه، بررسی رابطه تفکر مثبت بر عزت نفس و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مقطع راهنمایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، (نامشخص)
 • شمس آبادی، شریفه، تحلیل قصه درمانی چهار قصه از مثنوی معنوی مولوی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، (نامشخص)
 • غلامپور، معصومه، اثربخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر ارتقاء مهارت های ارتباطی و هیجانی مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، (نامشخص)
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.