نوروز نیمروزی ناوخی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری (۱۳۸۹)

جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایران

تهران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۱)

علوم اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی

فردوسی مشهد - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۹)

علوم اجتماعی - پژوهشگری

فردوسی مشهد - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • نوروز نیمروزی؛مریم باقرزاده، بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی: مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیروان ، علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی ، (1400) ، 18 ،
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ميزان دينداري و سبک زندگي دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهر شیروان است فرض مساله ای تحقیق این است که با توجه به تغییرات فرهنگی اجتماعی در سطح کلان جامعه و به تبع آن تغییرات احتمالی در سطح میانه خانواده به احتمال زیاد در سطح نگرشها و باورهای افراد بویژه نسل نوجوان و جوان جامعه نیز شاهد تغییرات قابل توجهی باشیم. روش تحقیق روش پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سبک زندگي (LSQ) و مقیاس سنجش دینداری گلاک و استارک است. جامعه آماری مورد بررسي کلیه دانش آموزان 16 دبيرستان دخترانه شهر شيروان است. حجم نمونه مورد بررسي 368 دانش آموز است که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از معادلات ساختاري PLS استفاده شد. نتايج داده ها حاکي از ارتباط مستقيم و زياد (با ضريب مسير 0.804، مقدار احتمال T-Value 37.458 و ميزان اثر 0.382 ) بین ميزان دينداري با سبک زندگي دختران مي باشد. همچنين سطح سواد والدين رابطه ي مستقيمي با سبک زندگي سلامت محور آنان دارد (با ضريب مسير 0.096 ، مقدار احتمال T-Value 2.288 و ميزان اثر 0.110) و ليکن بين وضعيت اقتصادي-اجتماعي دانش آموزان با سبک زندگي آنان ارتباط چندان قوی يافت نشد به احتمال زیاد معنادار نشدن این ارتباط بدلیل واریانس پایین وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده ها در شهری کوچک مانند شیروان است یافته ها نیز پایین بودن چنین واریانسی را تایید کرده است.
 • نوروز نیمروزی، تحلیل نظام اداری ایران در آثار ادبی و تاریخی عصر قاجار براساس مدل سالا ریگز ، پژوهش‌های بین رشته ای ادبی ، (1400) ، ،
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش بینارشته‌ای( ادبیات، تاریخ و جامعه شناسی) است. هدف نوشتار حاضر آن است تا با بررسی منابع ادبی و تاریخی عصر قاجار، ساختار اداری این دوره براساس مدل سالا ریگز مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این نوشتار این است که براساس داده‌های منتج از منابع ادبی(سیاحتنامه ابراهیم بیگ، کتاب احمد و تمثیلات آخوندزاده) و تاریخی (حقایق‌الاخبار ناصری و شرح زندگانی من) عصرقاجار، نظام اداری این دوره تا چه حد تناسبی با مولفه‌‌‌‌‌های مدل سالا ریگز دارد؟ روش تحقیق، روش توصیفی-تحلیلی منابع ادبی و تاریخی در زمینه ساختار نظام اداری عصر قاجار و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری از متون است. بررسی اجمالی منابع ادبی و تاریخی این عصر نشان می‌دهد که با توجه به تاخیر در شکل‌گیری دولت ملی در ایران و در نتیجه تاخیر در توسعه نظام اداری به مثابه ابزار و ماشین اداری دولت، مولفه‌های مدرن مدل سالا ریگز حضور تاریخی لازم را در نظام اداری ایران عصر قاجار ندارد بلکه با تلفیقی از حضور مولفه‌های سنتی و مدرن ضمن غلبه مولفه‌های سنتی مواجه هستیم. نتیجه نهایی اینکه، با مرور آثار ادبی و تاریخی عصر قاجار می‌توان گفت که وضعیت نظام اداری در ایران بویژه در دوره قاجار با توجه به پیشینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی جامعه ایران و حضور دو قدرت خارجی روس و انگلیس که مداخله‌گران موثری در نظام ترتیبات حکومتی و اداری ایران بودند انطباق بیشتری با مولفه‌های آسیب شناسانه مدل سالا ریگز دارد.
 • نوروز نیمروزی، بهمن صحنه، مقایسه مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان ، زن و جامعه ، (1399) ، ،
 • نوروز نیمروزی، محسن حجازی، مقایسه نظام ترجیحات بین نسلی در استانهای توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته ایران ، مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی ، (1393) ، 3 ، 159تا174
 • نوروز نیمروزی، برررسی امکان پارادایم جامعه شناسی اسلامی ، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ، (1392) ، 5 ، 103تا118
 • مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی ، (1393 - 1397) ، دانشگاه گلستان
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، (1395 - 1400) ، دانشگاه گلستان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 522