نوروز نیمروزی ناوخی

  nimroozi58@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

جامعه شناسی - گرایش مسائل اجتماعی ایران

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مسائل اجتماعی، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی تاریخی

نوروز نیمروزی ناوخی

فهرست مقالات

    • نوروز نیمروزی، برررسی امکان پارادایم جامعه شناسی اسلامی ، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ، (1392/7/1) ، 4 ، 103تا118
    • نوروز نیمروزی، محسن حجازی، مقایسه نظام ترجیحات بین نسلی در استانهای توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته ایران ، مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی ، (1393/4/1) ، 1 ، 159تا174
    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.