نوروز نیمروزی ناوخی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

دکتری (۱۳۸۹)

جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایران

تهران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۱)

علوم اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی

فردوسی مشهد - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۹)

علوم اجتماعی - پژوهشگری

فردوسی مشهد - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
  • نوروز نیمروزی، بهمن صحنه، مقایسه مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان ، زن و جامعه ، (1399) ، ،
  • نوروز نیمروزی، محسن حجازی، مقایسه نظام ترجیحات بین نسلی در استانهای توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته ایران ، مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی ، (1393) ، 3 ، 159تا174
  • نوروز نیمروزی، برررسی امکان پارادایم جامعه شناسی اسلامی ، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ، (1392) ، 5 ، 103تا118
  • مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی ، (1393 - 1397) ، دانشگاه گلستان
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، (1395 - 1400) ، دانشگاه گلستان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.