بهمن باینگانی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

  
 
رزومه

   CV
  • باینگانی، بهمن، تبیین رئالیستی بسترها و مکانیسم‌های میانجی در شکل گیری آسیب‌های اجتماعی(مورد مطالعه: ناحیه نایسر سنندج) ، مطالعات جامعه شناختی ، (1399) ، - ، 110-77
  • سبزعلیان، امیر؛ کفاشی، مجید؛ باینگانی؛ بهمن، سالمندی مشقت بار: پیامد سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان بدره ، رفاه اجتماعی ، (1399) ، 20 ، 355-313
  • بایزیدی، قادر؛ فرجی، کیانوش؛ باینگانی، بهمن، بررسی حضور طبیعت در آثار شاخص معماری دوره پهلوی اول بر اساس روش تبارشناسی فوکو ، اندیشه معماری ، (1399) ، 4 ، 167-184
  • محمدی، جمال؛ باینگانی، بهمن، تحلیل جامعه شناختی مصرف سلامت(مطالعۀ مراجعان پزشکی شهر سنندج) ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، (1398) ، 15 ، 251-277
  • باینگانی، بهمن، واکاوی جامعه شناختی تاثیر تجارت مرزی بر امنیت فرهنگی ، همایش علمی-پژوهشی مرز؛ مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی ، (1399/آذر) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.