کوروش غلامی کوتنائی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش جامعه شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشکاه اصفهان - کشور ایران

کوروش غلامی کوتنائی

فهرست مقالات