مجید صفوی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

رزومه

  • سعادت مصطفوی، سید مصطفی و صفوی، مجید ، رهن دین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی ، (1397) ، در دست انتشار ،
  • مجید صفوی، ولایت فقیه در آرای فقه شیعه ، همایش ملی دبیر بصیرت وحدت ، (1299/فروردین) ، ،
  • مجید صفوی، مبانی آثار ظهر نویسی اسناد براتی در جهت توثیق با مطالعه در حقوق ایران، فقه امامیه، اسناد بین المللی و حقوق مصر ، دانشگاه امام صادق ، (نامشخص)
  • مجید صفوی، رهن اسناد تجاری در حقوق موضوعه و فقه امامیه ، دانشگاه امام صادق ، (نامشخص)
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.