علی اکبر آقایی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش مدیریت استراتژیک

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه عالی دفاع ملی - کشور ایران

علی اکبر آقایی

فهرست مقالات

  • alireza fedaei, Ali Akbar Aghaei, , (UCT Journal of Management and Accounting Studies - 5), 2017, 39-43, Iran.