حسین میقانی

  http://gu.ac.ir/ManagePersonalPage?c=PersonalSpecs
   CV
 

رشته تحصیلی

پلیمر - گرایش شیمی پلیمر

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

* سنتز منومرها * سنتز پلیمرها * پلیمرهای پایدار حرارتی * واکنشهای پلیمریزاسیون * شناسایی پلیمرها

حسین میقانی

فهرست مقالات