مهدی قائمی

رشته تحصیلی

شیمی صنعتی - گرایش الکتروشیمی کاربردی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فنی گراتس - کشور اتریش

مهدی قائمی

فهرست مقالات