علی اکبر دهنو خلجی

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی شیمی
ارتباط

  32245882 - 017
  alidkhalaji@yahoo.com
 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 934